Izrada plana gospodarenja otpadom
Izrada plana gospodarenja otpadom županija, gradova i općina
Izrada plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada
Izrada elaborata gospodarenja otpadom
Izrada programa zaštite okoliša županije, gradova i općina
Izrada pravilnika o postupanju sa svim vrstama otpada
Izrada procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijetećih opasnosti
Izrada studija o utjecaju na okoliš (procjena utjecaja na okoliš)
Izrada izvješća o stanju okoliša, sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
Izrada programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
Izrada plana mjera za smanjivanje onečišćujućih emisija u zrak
Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
Edukacija radnika iz područja zaštite okoliša
Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
Mjerenje buke okoliša
Mjerenje zvučne izolacije (zgrada i građevinskih elemenata)
Uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša
Ustroj i vođenje zakonom propisanih očevidnika, evidencija i obrazaca iz područja zaštite okoliša
Prijedlog i priprema ustrojavanja skladišta za otpad i označavanje odgovarajućim naljepnicama
Godišnji unos u bazu registra onečišćenja okoliša (unos otpada u PL-PPO obrazac, izračunavanje i Unos emisija iz stacionarnih izvora u obrazac PI-Z)
Unos otpadnih voda u obrazac PI-V
Imenovanje odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom
Imenovanje povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika
Suradnja sa nadležnim tijelima za inspekcijske poslove
Unutarnji nadzori nad provođenjem mjera zaštite okoliša
Praćenje stanja okoliša

Kontaktirajte nas