Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

ZABRANE

Kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija i/ili djelatnosti, koje uključuju te tvari, zabranjuje se ili ograničava proizvodnja, izrada ili uporaba opasnih kemikalija te djelatnosti koje su navedene u Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu.

Odstupanje od navedenih zahtjeva može se dopustiti samo u sljedećim slučajevima:

 • kada su jedina svrha znanstvena istraživanja i ispitivanja zajedno s analizom,
 • za djelatnosti koje su namijenjene odstranjivanju opasnih kemikalija kao sporednih ili otpadnih proizvoda,
 • za proizvodnju kemikalija namijenjenih uporabi kao međuproizvoda, kao i za samu takvu uporabu.

Izlaganje radnika opasnim kemikalijama sprječava se tako da se proizvodnja i što brža uporaba takvih kemikalija kao poluproizvoda izvodi u jedinstvenom zatvorenom sistemu, iz kojeg se navedene tvari mogu osloboditi samo koliko je nužno za nadziranje procesa ili održavanje sustava.

Kada je dozvoljeno odstupanje, nadležno tijelo inspekcije rada zatražit će od poslodavca da dostavi sljedeće podatke o:

 • razlozima zbog kojih se zahtijeva odstupanje,
 • količinama opasnih kemikalija koje se koriste godišnje,
 • uključenim djelatnosti i/ili reakcijama odnosno procesima,
 • broju radnika koji bi mogao na tome raditi,
 • predviđenim sigurnosnim mjerama za zaštitu zdravlja i sigurnost radnika,
 • tehničkim i organizacijskim mjerama za sprečavanje izloženosti radnika.

ZDRAVSTVENI NADZOR

U skladu s posebnim propisima, koji uređuju sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, poslodavac mora osigurati odgovarajući zdravstveni nadzor onih radnika, za koje su rezultati procjene rizika ukazali na rizike po zdravlje zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu. Takve mjere uključuju vođenje evidencija o zdravstvenom nadzoru izloženih radnika i njihovoj dostupnosti radnicima odnosno njihovim povjerenicima za zaštitu na radu.

Zdravstveni nadzor čiji se rezultati uzimaju u obzir prilikom poduzimanja preventivnih mjera na nekom radnom mjestu, provodi se:

 • kada je izloženost radnika opasnim kemikalijama takva da se utvrđena bolest ili štetni utjecaj na zdravlje može pripisati izloženosti opasnoj kemikaliji,
 • kada postoji vjerojatnost da se bolest ili učinak pojavi pod posebnim uvjetima rada,
 • kada tehnike provjere predstavljaju mali rizik za radnike.

  Zdravstveni nadzor obuhvaća specifične pretrage, tj. funkcionalne testove za otkrivanje povećane apsorpcije kemikalija/metabolita i jasno poznate ciljne organe/organske sustave za otkrivanje znakova bolesti ili djelovanja.

  Za opasne kemikalije kod kojih su utvrđene obvezujuće biološke granične vrijednosti, prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu, obvezan je zdravstveni nadzor u skladu s postupcima iz spomenutog Pravilnika, a radnici moraju biti obaviješteni prije nego li su raspoređeni na poslove koji uključuju rizike zbog izlaganja navedenim opasnim kemikalijama.

  Poslodavac mora za svakog radnika za kojeg se vrši zdravstveni nadzor u skladu sa zahtjevima, voditi i dopunjavati evidencije izloženosti opasnim kemikalijama.

  Specijalist medicine rada mora za svakog radnika, kod kojeg je tijekom nadzora obavljen zdravstveni pregled, voditi evidenciju zdravstvenih pregleda zbog izloženosti opasnim kemikalijama. Specijalist medicine rada dužan je nakon obavljenog zdravstvenog nadzora poslodavcu preporučiti mjere za sprječavanje oštećenja zdravlja kada te mjere smatra neophodnim.

  Evidencije o zdravstvenom nadzoru i izloženosti moraju sadržavati rezultate provedenog zdravstvenog nadzora i druge prateće podatke o izloženosti pojedinca, a biološko praćenje i s tim povezani zahtjevi su dio zdravstvenog nadzora.

  Evidencije o zdravstvenom stanju i izloženosti čuvaju se u takvom obliku koji omogućuje kasniji uvid, uzimajući u obzir njihovu tajnost. Izvodi evidencija se na zahtjev dostavljaju nadležnom tijelu inspekcije rada, a svaki pojedini radnik na svoj zahtjev ima pristup evidenciji o zdravstvenom nadzoru, zdravstvenom pregledu i izloženosti, koje se odnose na njega osobno. Kada poslodavac prekine s obavljanjem djelatnosti, dužan je nadležnom tijelu inspekcije rada dostaviti evidencije o zdravstvenom stanju i izloženosti radnika.

  Kada se zdravstvenim nadzorom utvrdi bolest radnika ili štetni učinci na njegovo zdravlje, koje su po mišljenju specijalista medicine rada posljedica izloženosti opasnim kemikalijama na radu, ili kada se utvrdi da je bila premašena obvezujuća biološka granična vrijednost, specijalist medicine rada obavještava radnika o rezultatima koji se odnosi na njega osobno zajedno s podacima i savjetom kakvu bi vrstu zdravstvenog nadzora trebao provesti nakon završenog razdoblja izloženosti.

  SAVJETOVANJE I SURADNJA S RADNICIMA I POVJERENICIMA RADNIKA  ZA ZAŠTITU NA RADU

  Savjetovanje i suradnja s radnicima i njihovim povjerenicima za zaštitu na radu o odredbama Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu uključujući i njegove priloge, obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

  Kontaktirajte nas