Financiranje zaštite zraka i ekonomski poticaji

Sredstva za financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te iz drugih izvora

Saznaj više

Informacijski sustav zaštite okoliša

Informacijski sustav zaštite okoliša uspostavlja se sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša, odnosno opterećenjima te u svrhu izrade i praćenja provedbe dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša kao i drugih dokumenata koji se takvima podrazumijevaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša

Saznaj više

Mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka II

Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju

Saznaj više

Mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka

Djelotvorna zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i drugih dijelova okoliša koji su ugroženi zbog onečišćenosti zraka, osigurava se primjenom načela održivog razvitka, načela cjelovitog pristupa i primjenom najboljih raspoloživih tehnika, tehničkih rješenja i mjera

Saznaj više

PRAĆENJE I PROCJENA KVALITETE ZRAKA

Razina onečišćenosti zraka procjenjuje se analizom postojećeg stanja na osnovi rezultata mjerenja provedenih u razdoblju od najmanje pet godina na stalnim mjernim mjestima, na osnovi indikativnih mjerenja, primjenom standardiziranih matematičkih modela i drugih metoda procjene koje se primjenjuju na području Europske unije

Saznaj više

Zaštita od buke / osnovni pojmovi

Zakonom o zaštiti od buke utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša,izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke,izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke

Saznaj više

Ciljevi i načela zaštite okoliša

Ciljevi zaštite okoliša postižu se primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom o zaštiti okoliša i propisima donesenim na temelju spomenutog  Zakona te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša

Saznaj više

Zaštita okoliša i osnovni pojmovi II

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete

Saznaj više

Zaštita okoliša i osnovni pojmovi

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka

Saznaj više

Inspekcijski nadzor i novčane kazne kod neispunjenja propisanih uvjeta za zaštitu od buke

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti od buke obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva

Saznaj više

Posebni uvjeti vezani uz provedbu mjera zaštite od buke

U postupku izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša utvrđuje se ispunjavanje posebnih uvjeta vezano uz provedbu mjere zaštite od buke

Saznaj više

Strateške karte buke i akcijski planovi

Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i odredbama pravilnika

Saznaj više