Posebni uvjeti vezani uz provedbu mjera zaštite od buke

U postupku izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša utvrđuje se ispunjavanje posebnih uvjeta vezano uz provedbu mjere zaštite od buke

Saznaj više

Ciljevi i načela zaštite okoliša

Ciljevi zaštite okoliša postižu se primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom o zaštiti okoliša i propisima donesenim na temelju spomenutog  Zakona te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša

Saznaj više

Informacijski sustav zaštite okoliša

Informacijski sustav zaštite okoliša uspostavlja se sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša, odnosno opterećenjima te u svrhu izrade i praćenja provedbe dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša kao i drugih dokumenata koji se takvima podrazumijevaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša

Saznaj više

Inspekcijski nadzor i novčane kazne kod neispunjenja propisanih uvjeta za zaštitu od buke

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti od buke obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva

Saznaj više

Financiranje zaštite zraka i ekonomski poticaji

Sredstva za financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te iz drugih izvora

Saznaj više

Mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka II

Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju

Saznaj više

Mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka

Djelotvorna zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i drugih dijelova okoliša koji su ugroženi zbog onečišćenosti zraka, osigurava se primjenom načela održivog razvitka, načela cjelovitog pristupa i primjenom najboljih raspoloživih tehnika, tehničkih rješenja i mjera

Saznaj više

PRAĆENJE I PROCJENA KVALITETE ZRAKA

Razina onečišćenosti zraka procjenjuje se analizom postojećeg stanja na osnovi rezultata mjerenja provedenih u razdoblju od najmanje pet godina na stalnim mjernim mjestima, na osnovi indikativnih mjerenja, primjenom standardiziranih matematičkih modela i drugih metoda procjene koje se primjenjuju na području Europske unije

Saznaj više

Zaštita od buke / osnovni pojmovi

Zakonom o zaštiti od buke utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša,izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke,izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke

Saznaj više

Zaštita okoliša i osnovni pojmovi II

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete

Saznaj više

Zaštita okoliša i osnovni pojmovi

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka

Saznaj više

Strateške karte buke i akcijski planovi

Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i odredbama pravilnika

Saznaj više