Program i način osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela

Saznaj više

Razvrstavanje građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

Građevine i prostori koji čine tehnološku cjelinu razvrstavaju se u istu kategoriju ugroženosti od požara. Iznimno dio građevine ili prostora zaštićen ili građevinski izveden tako da nema opasnosti od širenja požara na susjedne prostore drugih vlasnika ili korisnika, može se razvrstati u nižu kategoriju od one u koju je razvrstana cjelokupna građevina ili prostor

Saznaj više

PLAN POSTUPANJA U SLUČAJU POŽARA

U slučaju nastanka požara potrebno je svim raspoloživim sredstvima pristupiti gašenju požara. Pri gašenju požara postupiti prema uputama za gašenje požara

Saznaj više

Zaštita elektroenergetskog postrojenja od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja

Zaštita od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja, a i objekata u blizini tih postrojenja i uređaja, izvodi se u skladu s važećim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara

Saznaj više

Izvođenje, uporabljivost i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije

Građenje zgrada u koje su ugrađeni sustavi ventilacije i klimatizacije mora biti takvo da sustavi imaju tehnička svojstva i da ispunjavaju druge propisane zahtjeve

Saznaj više

Projektiranje sustava ventilacije i klimatizacije

Projektiranjem sustava moraju se za predvidjeti svi utjecaji na sustave koji proizlaze iz načina i redoslijeda izvođenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe sustava i predvidivih utjecaja okoliša na sustave i zgradu

Saznaj više

Zaštita od požara u kampovima

Kampovi u kojima se može istovremeno smjestiti više od 3.000 osoba moraju imati izrađenu procjenu ugroženosti, te na osnovu procjene ugroženosti izrađen plan zaštite od požara

Saznaj više

Inspekcijski nadzor zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa

Pravilnikom o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa propisuje se sadržaj i način obavljanja inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa

Saznaj više

Inspekcijski nadzor iz područja zaštite od požara II

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti, inspektor će osobi nad kojom se provodi nadzor ukazati na nepravilnosti i odrediti rok otklanjanja, što se unosi u zapisnik, od kojeg se jedan primjerak daje osobi nad kojom je proveden nadzor

Saznaj više

Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora II

Način provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara, kao i uvjete za davanje ovlaštenja propisuje ministar. Stabilni sustavi zaštite od požara moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti

Saznaj više

Opće odredbe zaštite od požara

Odredbe Zakona o zaštiti od požara odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu

Saznaj više

Sigurna odvodnja zapaljivih para u tehnološkim procesima gdje se koriste zapaljive tekućine

Smjesu para/zrak koja se istiskuje iz spremnika ili reaktorske posude u tehnološkom procesu gdje se koriste zapaljive tekućine treba odvoditi tako da nikakve opasnosti ne mogu nastati za zaposleno osoblje odnosno treće osobe i njihovu imovinu

Saznaj više

Zaštita od požara u sustavu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje II

Smatra se da je bitni zahtjev zaštite od požara ispunjen ukoliko građevina udovoljava minimalnim tehničkim zahtjevima zaštite od požara utvrđenim procjenama utjecaja zahvata na okoliš, dokumentima prostornog uređenja i posebnim uvjetima zaštite od požara

Saznaj više

Opće građevinske mjere zaštite od požara elektroenergetskog postrojenja

Prilikom gradnje elektroenergetskih postrojenja, konstrukcijski elementi tih postrojenja moraju se graditi samo od negorivih materijala. Za toplinsku zaštitu građevina u elektroenergetskom objektu moraju se ugrađivati negorivi materijali ili teško gorivi materijali

Saznaj više

Prava, dužnosti i odgovornosti u zaštiti od požara

Osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama odgovorne su, u svom djelokrugu, za provedbu ovih obveza. Ministarstvo na informacijskom sustavu vodi evidenciju i statistiku zaštite od požara. Fizičke i pravne osobe i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su policijskoj upravi, neposredno ili putem centra 112, prijaviti nastanak požara i sve informacije o požaru.

Saznaj više

Proizvodi za zaštitu od požara temeljem Zakona o zaštiti od požara

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom od zaštite od požara i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite i spašavanja

Saznaj više

Planovi i dokumenti zaštite od požara potrebni za organizaciju i mjere zaštite od požara

Nacionalna strategija zaštite od požara, osim opisa i analize postojećeg stanja zaštite od požara u Republici Hrvatskoj sadrži i glavne ciljeve, prioritete, međunarodne obveze, pravni okvir te instrumente i mjere provedbe kao i nositelje i odgovornosti i elemente ocjene

Saznaj više

Predmet, svrha i primjena sustava zaštite od požara

Zaštita od požara odgovarajuće se primjenjuje i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu, ako posebnim propisom nije drukčije određeno

Saznaj više

Načini gradnje požarnih zidova i drugih konstrukcija na granici požarnog odjeljka

Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju zgrade preko otvora niže etaže koja je zasebni požarni odjeljak na više etaže koje su drugi požarni odjeljak, potrebno je graditi vertikalni građevinski element između otvora iste otpornosti na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju

Saznaj više

Projektiranje sustava za dojavu požara

Sustav za dojavu požara smije projektirati samo osoba ovlaštena za projektiranje prema posebnom Zakonu i propisima donesenim temeljem tog Zakona i to na način sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 0833 i Pravilnika o sustavima za dojavu požara

Saznaj više

Izbor lokacije elektroenergetskog objekta

Elektroenergetski objekti sa postrojenjima visokog napona moraju se smjestiti (locirati) tako da se spriječi širenje požara na susjedne zgrade, izvan objekta, smještajem elektroenergetskih postrojenja u: posebne zgrade koje služe isključivo za njihov smještaj, u zgrade koja služi i za druge namjene i na otvorenom prostoru

Saznaj više

Uređaji za gašenje požara u elektroenergetskim postrojenjima i uređajima

Za gašenje početnih požara na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima postavljaju se vatrogasni aparati za gašenje požara. Vrsta i količina vatrogasnih aparata određuje se sukladno propisima o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

Saznaj više

Pogledajte vježbu evakuacije i spašavanja na gradilištu Energostatika u kojoj je sudjelovala i Abeceda zaštite

05. listopada 2017. godine u 10:30 sati, održana je zajednička vježba evakuacije u krugu gradilišta Energostatika. Kako je sve izgledalo pogledajte u videu

Saznaj više

Preventivno-uzgojni radovi i druge mjere zaštite šuma od požara

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, u svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, moraju u šumama planirati i provoditi preventivno-uzgojne radove i druge mjere zaštite od požara

Saznaj više

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti proizvoda za zaštitu od požara

Pravilnikom o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu proizvoda za zaštitu od požara, uvjeti ovlašćivanja i zaduženja ovlaštene pravne osobe, te uvjeti prestanka važenja isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu proizvoda za zaštitu od požara

Saznaj više

Zahtjevi koje moraju ispunjavati spremnici zapaljivih tekućina

Stabilni spremnici su spremnici koji po svojoj konstrukcijskoj izvedbi ne mogu mijenjati lokaciju. Polustabilni spremnici su spremnici koji su po svojoj konstrukcijskoj izvedbi određeni da svoju lokaciju pogonski mogu mijenjati. Prijenosni spremnici su spremnici koji su po svojoj konstrukcijskoj izvedbi određeni da se puni ili prazni mogu prevoziti odgovarajućim prijevoznim sredstvima

Saznaj više

Gašenje požara i hlađenje nadzemnih spremnika zapaljivih tekućina

Nadzemni spremnici štite se od požara sustavima za gašenje, sustavima za hlađenje, hidrantskom mrežom, vatrogasnim vozilima, vatrogasnim aparatima te drugim sredstvima i opremom nadležne vatrogasne postrojbe, odnosno njihovom kombinacijom prema planu zaštite od požara

Saznaj više

Održavanje sustava za zaštitu od munje i građevni proizvodi za ugradnju u sustav

Održavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Propisom o zaštiti od djelovanja munje na građevinama, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom

Saznaj više

Projektiranje sustava zaštite od munje na građevinama

Projektiranjem sustava moraju se za izvođenje, građenje i projektirani uporabni vijek sustava i građevine predvidjeti svi utjecaji na sustav koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevine, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na sustav i građevinu

Saznaj više

Izvođenje sustava zaštite od munje

Građenje građevina čiji je sustav zaštite od munje sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja

Saznaj više

Ispitivanje naftovoda, plinovoda i produktovoda

Naftovodi, plinovodi i produktovodi, te njihovi sastavni dijelovi, moraju se, prije puštanja u rad, ispitati u pogledu čvrstoće i hermetičnosti. Minimalni ispitni tlak plinovoda mora biti veći od maksimalnog radnog tlaka

Saznaj više

Zone opasnosti za postrojenja i uređaje koji su sastavni dijelovi plinovoda, naftovoda i produktovoda

Zone opasnosti za postrojenja i uređaje koji su sastavnim dijelovima plinovoda jesu dijelovi prostora u kojima se obavlja transport i uskladištenje zapaljivih plinova. Ovisno o stupnju opasnosti izbijanja i širenja požara i eksplozije

Saznaj više

Lokacija naftovoda, plinovoda i produktovoda

Pri izboru trase, projektiranju i izgradnji naftovoda, plinovoda i produktovoda mora se osigurati stabilnost cjevovoda i zaštita ljudi i imovine te spriječiti mogućnost štetnih utjecaja cjevovoda na okolinu

Saznaj više

Deseta obljetnica najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva

30. kolovoza se obilježava deseta obljetnica kornatske tragedije, najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva i najveće mirnodobske tragedije u Hrvatskoj, u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca, a preživio samo tišnjanski vatrogasac Frane Lučić

Saznaj više

Pretakanje zapaljivih tekućina

Pretakalište je posebno uređeno mjesto za pretakanje, opremljeno trajno postavljenom opremom za pretakanje i na kojem se ograničen broj autocisterni, vagoncisterni ili tankera puni ili prazni na točno određenim mjestima

Saznaj više

Podzemni spremnici zapaljivih tekućina

Podzemni spremnik je postavljen odnosno izgrađen na posebno uređenoj podlozi zaštićen pokrovom od pijeska, zemlje, zida ili betona ili kombinacijom tih materijala debljine najmanje 0,8 m za zapaljive tekućine I. i II. skupine odnosno debljine 0,3 m za zapaljive tekućine III. skupine ali ne više od 1 m ni u jednom slučaju

Saznaj više

Dodatne mjere zaštite od požara u ugostiteljskim objektima

Ventilacija iz prostora u kojima su smještena rashladna postrojenja mora biti izvedena direktno u vanjski prostor, ako se kao rashladni medij upotrebljava gorivi plin ili u slučaju da se djelovanjem topline iz rashladnog medija može razviti otrovni plin

Saznaj više

Uređaji za uzbunjivanje, dojavu i gašenje požara u ugostiteljskim objektima

Ugostiteljski objekti u kojima može istovremeno boraviti više od 100 osoba moraju imati izveden sustav za dojavu požara. Sustav mora biti projektiran i izgrađen sukladno odredbama hrvatskih propisa, a do donošenja hrvatskih propisa primjenjivat će se europski propisi kao pravilo tehničke prakse

Saznaj više

Putovi za izlaženje i vatrogasni pristupi u ugostiteljskim objektima

U ugostiteljskim objektima, koji su viši od tri kata, građevinski elementi koji omeđuju sigurni izlazni put (zidovi, podovi, stropovi) moraju imati otpornost na požar najmanje jednaku otpornosti na požar nosivih konstrukcija objekta

Saznaj više

Električne instalacije i ventilacija u ugostiteljskim objektima

Ugostiteljski objekti osim opće rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave, a sustav ventilacije mora biti izrađen sukladno propisima o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave

Saznaj više

Zaštita od požara ugostiteljskih objekata

Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata propisuju se minimalni zahtjevi glede zaštite od požara za ugostiteljske objekte. Ugostiteljskim objektom smatraju se ugostiteljske jedinice koje su kao takve određene propisom o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Saznaj više

Postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru

Pravilnikom o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati kotlovnice postavljene na otvorenom prostoru

Saznaj više

Dimenzije plinskih kotlovnica i mjere zaštite od požara

Kotlovnica može biti izgrađena ili kao posebni građevinski objekt ili kao prislonjeni objekt ili u sastavu objekta druge osnovne namjene. Prostorije kotlovnice moraju biti takvih dimenzija da se udovolji zahtjevima montaže, rukovanja i održavanja za sve dijelove postrojenja

Saznaj više

Provjera tehničkih rješenja iz zaštite od požara

Pravilnikom o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu propisuju se sadržaj, način i opseg provjere tehničkih rješenja iz zaštite od požara u glavnom projektu od strane ovlaštenog revidenta kao i značenje ovjere i način izračuna naknade za obavljenu kontrolu

Saznaj više

VATROGASNI PRISTUPI

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe propisuju se uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi do građevine kako bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara

Saznaj više

Sadržaj elaborata zaštite od požara

Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara propisuje se sadržaj elaborata zaštite od požara za građevine koji služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema posebnom propisu. Elaborat predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga

Saznaj više

Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora

Svaka građevina ili njezin dio i svaki prostor ili njegov dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara

Saznaj više

Projektiranje, gradnja, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica propisuju se tehnički uvjeti za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica, ukupnog kapaciteta vise od 50 kW

Saznaj više

Zaštita od požara na gradilištima

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja uređuje mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu

Saznaj više

Sustavi ventilacije i klimatizacije u zgradama

Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada propisuju se tehnička svojstva za sustave ventilacije, sustave djelomične klimatizacije te za sustave klimatizacije u zgradama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje sustava, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za sustave

Saznaj više