Od 1. siječnja 2018. na snazi nove tiskanice Prijava o ozljedi na radu i Prijava o profesionalnoj bolesti

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti tiskanica T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koja je sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novom tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Tiskanice možete preuzeti ovdje:

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Važećim Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti propisane su tiskanice:

1. Prijava o ozljedi na radu,

2. Prijava o profesionalnoj bolesti.

Navedene tiskanice usklađene su za zahtjevima europske statistike te sadržavaju podatke potrebne za izvješćivanje prema EUROSTAT-u. Tiskanice su dostupne na Internet stranicama HZZO-a u obliku za unos podataka od obveznika podnošenja prijava o ozljedi na radu i prijava o profesionalnoj bolesti.

1. Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice prijave o ozljedi na radu:

Tiskanica se popunjava u 5 primjeraka Tiskanica prijave o ozljedi na radu sadrži podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o ozljedi na radu:

A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.)

B. Podaci o ozlijeđenoj osobi (podaci od rednog broja 09. do 22.)

C. Podaci o ozljedi na radu (podatke od rednog broja 23. do 47.)

D. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podaci od rednog broja 48. do 49.)

E. Podaci o očevidcu (podaci od rednog broja 50. do 51.)

F. Podaci o osobi koja je popunila tiskanicu prijave o ozljedi na radu (podaci od rednog broja 52. do 53.)

Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o ozljedi na radu.

DOSTAVA TISKANICE IZABRANOM DOKTORU OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Ovjereni primjerci tiskanice prijave o ozljedi na radu prosljeđuju se izabranom doktoru opće/obiteljske medicine ozlijeđene osigurane osobe sa priloženom medicinskom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći te provedenom liječenju.

Ako poslodavac ne raspolaže podatkom o izabranom doktoru, iznimno je moguće u takvim slučajevima dostaviti nadležnom uredu/službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca popunjenu i ovjerenu tiskanicu prijave samo od strane poslodavca.

Moguće je da ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu izabranom doktoru opće/obiteljske medicine dostavi i osigurana osoba za koju se podnosi prijava o ozljedi na radu odnosno član obitelji osigurane osobe.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ TISKANICU

Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže:

 • medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ovisno o uzroku i ostalim okolnostima pojedinog slučaja treba sadržavati:

I. Kod ozljede na radu koja se dogodila u obavljanju poslova vezanih uz poslovanje obveznika podnošenja prijave:

 • presliku cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu
 • pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede
 • pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ako postoji i ako je moguće)
 • pisanu izjavu poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti i dvojbe (na traženje Zavoda, ako je potrebno)
 • presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležnog Inspektorata rada (ako je nadzor obavljen)
 • preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od strane nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno)

II. Kod ozljede koja je posljedica prometne nesreće:

 • presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH
 • preslika evidencije o radom vremenu na dan ozljede
 • presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu

III. Kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe:

 • preslika obdukcijskog nalaza kod ozljede sa smrtnom posljedicom

Rok za podnošenje prijave:

 • za slučaj ozljede na radu - 8 dana od dana nastanka ozljede na radu
 • za profesionalnu bolest - 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora specijaliste medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Osigurana osoba za koju u roku od 3 godine od isteka navedenih rokova ne bude podnesena prijava gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti od strane HZZO-a (prekluzivni rok).

Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice prijave o profesionalnoj bolesti Tiskanica prijave o profesionalnoj bolesti sadrži slijedeće podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti:

A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 07.)

B. Podaci o oboljeloj osobi (podatke od rednog broja 08. do 24.)

C. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podatke od rednog broja 25. do 26.)

Podatke pod točkama A, B, C ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti.

Postupak dostave popunjene i ovjerene tiskanice o profesionalnoj bolesti, (sa prethodno pribavljenim mišljenjem ordinacije medicine rada o postojanju profesionalne bolesti) izabranom doktoru opće/obiteljske medicine te potom sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom uredu/službi HZZO-a istovjetan je kao i kod tiskanica prijava o ozljedi na radu.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tiskanica OR


<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Lokacija:


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Datum primitka

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Redni broj slučaja


<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

Pečat i potpis ovlaštenog radnika


PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU

<!--[if !supportLists]-->A) <!--[endif]-->PODACI O POSLODAVCU                                                                                     Ispunjava POSLODAVAC

<!--[if !supportLists]-->01. <!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Naziv:

<!--[if !supportLists]-->02. <!--[endif]-->Adresa (sjedište):

<!--[if !supportLists]-->03. <!--[endif]-->E-mail:

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

04.

OIB:

05.

Broj obveze obveznika uplate:

/

06.

Glavna gospodarska djelatnost

(sukladno važećoj NKD klasifikaciji)

07.

Broj zaposlenih ( šifra sukladno ESAW klasifikaciji)

08.

Ime, prezime izabranog doktora specijaliste medicine rada:

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->B) <!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

:

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->PODACI O OZLIJEĐENOJ OSOBI

09. Ime, ime roditelja, prezime:

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

upišite koje:

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[if !vml]--> <!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

Poštanski broj

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

Mjesto

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

Kućni broj

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

Ulica

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

 

Adresa stanovanja:

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

 

 

11.

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]-->10. Datum rođenja (DD/MM/GGGG):

 

 

 

 

 

 

12.

OIB:

<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

13.

<!--[if !vml]-->Tekstualni okvir: 13.<!--[endif]-->

Matični broj osigurane osobe:

<!--[if !vml]-->Tekstualni okvir: Matični broj osigurane osobe:<!--[endif]-->

Kontaktirajte nas