ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, njegovim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima o zaštiti od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti.

Pod ispitivanjem radnog okoliša smatra se provođenje postupaka mjerenja čimbenika u radnom okolišu prema važećim normama te uspoređivanje i ocjena dobivenih rezultata mjerenja s dopuštenim vrijednostima izloženosti pojedinim štetnostima prema propisima odnosno normama s područja zaštite zdravlja na radu.

Poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

  • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
  • u radnom postupku nastaje prašina
  • u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
  • pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije
  • pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima
  • su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
  • je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.

Ispitivanja prethodnih stavaka poslodavac je obvezan obaviti na način i u rokovima utvrđenim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima.

Iznimno od prethodnih stavaka, obveza ispitivanja postoji odmah:

  • nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
  • na temelju rješenja inspektora rada ili
  • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

 

Ovlaštena osoba koja obavlja ispitivanja radnog okoliša vodi evidenciju o svim predmetima ispitivanja, postupcima i uvjetima ispitivanja, rezultatima ispitivanja i mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja. Za ocjenu ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva u radnom okolišu koriste se propisane (dopuštene) vrijednosti izloženosti štetnostima u radnom okolišu utvrđene propisima zaštite na radu, odnosno utvrđene odgovarajućim hrvatskim normama.

Pravilnikom su propisana pravila zaštite radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnostima na radu ili u vezi s radom te obvezu, način i postupke ispitivanja radnog okoliša, rokove ispitivanja, sadržaj, oblik i način sastavljanja zapisnika te izdavanja isprava.

Kontaktirajte nas