Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke ministar nadležan za zdravstvo daje pravnoj osobi koja je, uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom, registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

Saznaj više

Prava, obveze i ovlasti inspektora u području gospodarstva II

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz

Saznaj više

Prava, obveze i ovlasti inspektora u području gospodarstva

Službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektori dokazuju službenom iskaznicom i značkom. Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama

Saznaj više

Uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača provodi tržišni inspektor II. vrste, tržišni inspektor, viši tržišni inspektor i viši tržišni inspektor – specijalist

Saznaj više

Ustrojstvo i djelokrug inspekcija u gospodarstvu

Poslovi iz djelokruga inspekcija u gospodarstvu obavljaju se unutar ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva. Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u gospodarstvu ustrojavaju se i područne jedinice u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu

Saznaj više

Postupak polaganja Državnog stručnog ispita

Troškove prvog polaganja Ispita snosi državno tijelo koja upućuje službenika na polaganje Ispita. Službeniku koji je prijavio Ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje Ispita

Saznaj više

Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja

Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja izvodi se na odvodima u transformatorskoj stanici, a, prema potrebi, i u niskonaponskoj mreži. Svi odvodi niskonaponskih vodova trebaju biti obilježeni odgovarajućim nazivima u razdjelnom ormaru, s oznakama presjeka

Saznaj više

Primjena zaštitnih mjera u transformatorskim stanicama

Uzemljivači transformatorskih stanica trebaju toplinski podnijeti struje različitih kratkih spojeva u visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži, ovisno o vrsti uzemljenja neutralne točke visokonaponske mreže i ovisno o načinu izvođenja uzemljenja transformatorskih stanica

Saznaj više

Primjena zaštitnog uzemljenja i ostalih zaštitnih mjera u niskonaponskoj mreži

Zaštitno uzemljenje izvodi se spajanjem svih vodljivih dijelova objekata, koje treba zaštititi od previsokog dodirnog napona, sa zaštitnim uzemljivačem odnosno uzemljivačima

Saznaj više

Tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica

Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica propisuju se tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica od previsokog dodirnog napona, strujnog preopterećenja, od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja

Saznaj više

Zaštitne mjere u niskonaponskoj mreži i pripadnim transformatorskim stanicama

Da bi se spriječio nastanak i održavanje previsokog dodirnog napona, pri izgradnji i rekonstrukciji transformatorskih stanica i niskonaponskih mreža moraju se upotrebljavati samo naprave, uređaji, vodovi i ostali elementi koji su izrađeni u skladu s važećim propisima

Saznaj više

Temeljni zahtjevi za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV

Elektroenergetska postrojenja i električna oprema moraju moći podnositi električne, toplinske, mehaničke i klimatske utjecaje te utjecaje okoliša koji se očekuju na mjestu njihove ugradnje

Saznaj više

Tehnički zahtjevi za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV

Pojedini zahtjevi za elektroenergetska postrojenja mogu se za određenu vrstu elektroenergetskog postrojenja odnosno građevine s posebnim propisom urediti drugačije u odnosu na zahtjeve prema propisima, ako je to potrebno s obzirom na njihove posebnosti

Saznaj više

Ispitivanje i mjerenje statičkog elektriciteta

Tehnička služba organizacije udruženog rada za svaki pogon u kojemu se mogu pojaviti smetnje ili opasnost od statičkog elektriciteta svojim internim aktom, ovisno o vrsti pogona i tehnološkom postupku, utvrđuje način pogonske kontrole i rokove za povremeno ispitivanje

Saznaj više

Mjere i sredstva za zaštitu od statičkog elektriciteta

Opasnost od statičkog elektriciteta nastaje kad se na jednome mjestu skupi tolik naboj da se preko iskre prazni i da u granicama eksplozivnosti može zapaliti eksplozivne smjese plinova, pare i prašine ili eksplozivne materijale

Saznaj više

Sadržaj plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta

Planom uređenja privremenog radilišta i zajedničkog privremenog radilišta treba osigurati primjenu pravila zaštite na radu od izvođenja pripremnih radova do predaje gotovog objekta investitoru kod izvođenja građevinskih ili montažnih radova, odnosno dok se obavljaju radovi na iskorištavanju šuma

Saznaj više

Zaštita na radu pri utovaru i istovaru tereta u traktorske prikolice i rad s kontejnerima

Teret u kontejneru mora se razmjestiti tako da pritisak na pod i zidove bude što ravnomjerniji. Teret u kontejneru mora biti osiguran od pomicanja, a između tereta i vrata kontejnera mora se ostaviti slobodan prostor od najmanje 3 cm

Saznaj više

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s transporterima i utovarivačima

Transporter s trakom, grabljama, lancima i sličnim sredstvima za prenošenje tereta, moraju se postavljati tako da s jedne njihove strane ostane slobodan prostor za prolaz, širine najmanje 1 m

Saznaj više

Zašita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta utvrđuju se mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, pri kojem su radnici izloženi opasnosti oštećenja leđa

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima II

Ukoliko pri radu dođe do opasne situacije ili nezgode koja može uzrokovati nepredviđenu izloženost radnika karcinogenima i/ili mutagenima, poslodavac mora o tome odmah obavijestiti radnike

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Poslodavac mora, ako je moguće, u radnom procesu zamijeniti karcinogene i/ili mutagene bezopasnim ili manje opasnim tvarima, smjesama ili postupcima koji ovisno o situaciji i pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni za zdravlje i sigurnost radnika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima utvrđuju se obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od rizika pri radu s karcinogenima i/ili mutagenima uključujući i prevenciju tih rizika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija i/ili djelatnosti, zabranjuje se ili ograničava proizvodnja, izrada ili uporaba opasnih kemikalija te djelatnosti koje su navedene u Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama

Procjenom rizika moraju se obuhvatiti sve aktivnosti poslodavca s kojima je moguće očekivati veću izloženost opasnim kemikalijama ili bi zbog drugih razloga mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i nakon što su provedene sve tehničke mjere

Saznaj više

Zahtjevi koje mora ispunjavati mjesto rada s računalom

Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu

Saznaj više

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s računalom

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom utvrđuju se zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom. Odredbe spomenutog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca

Saznaj više

Postupci prve pomoći za bolesti

Bolestima na radu smatraju se: otrovanja; toplotni udar i sunčanica, udar električnom strujom, bolest dekompresije, oštećenja uzrokovana ionizacijskim zračenjem, utapljanje, nagli prestanak disanja, nagli prestanak rada srca, šok, gušenje, napadaj epilepsije, nesvjestica, otrovanje hranom i ugriz otrovnih kukaca i zmija

Saznaj više

Obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Sposobnost radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u pogledu zdravstvenog stanja ili psihičke sposobnosti utvrđuje se prije njegovog rasporeda na takve poslove, a ponovno se provjerava u propisanim rokovima

Saznaj više

Rad na siguran način ustupljenih radnika od Agencije za privremeno zapošljavanje

Savjetovanje zajednički organiziraju Zavod za unapređivanje zaštite na radu  i HUP, a očekuje se nazočnost predstavnika Agencija, poslodavaca - korisnika usluga, sindikata, stručnjaka za zaštitu na radu, predstavnika poslodavačkih udruženja  i drugih dionika.

Saznaj više

Procjena rizika - temeljna obveza iz područja zaštite na radu

Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja. Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

Saznaj više

Organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada

Poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, odnosno namjerom ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe, na koje poslodavac nije mogao utjecati niti je njihove posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu.

Saznaj više

Obveza osnivanja odbora zaštite na radu

Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu. Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu, specijalist medicine rada, te povjerenik radnika za zaštitu na radu

Saznaj više

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Saznaj više

Primjena osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu

Minimalni zahtjevi zaštite na radu ne utječu na primjenu povoljnije zaštite na radu. Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila. Poslodavac zaštitu na radu ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije

Saznaj više

Predmet, svrha i primjena zaštite na radu kod poslodavca

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Saznaj više

Kako prepoznati opasnosti, štetnosti i napore?

Jedan od najvažnijih aspekata Vaše procjene rizika je točno identificiranje potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu. Dobra polazišna točka je da napravite nadzor u svojem društvu i dobro razmislite o svim opasnostima, štetnostima i naporima.

 

Saznaj više

Sadržaj plana izvođenja građevinskih radova

Plan izvođenja radova mora sadržavati postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde

Saznaj više

Posebni minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu II

Radne skele, prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i korištene na takav način da osobe ne mogu s njih pasti i niti biti izložene padajućim predmetima

Saznaj više

Posebni minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu

Radne prostorije moraju imati dovoljnu površinu poda i visinu što će omogućiti radnicima da nesmetano obavljaju svoj rad bez opasnosti za sigurnost i zdravlje i da se pri tome ugodno osjećaju

Saznaj više

Opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu

Radnici ne smiju biti izloženi štetnom djelovanju iz radnog okoliša posebice u pogledu: zračenja, buke i vibracija, aerosola, tekućina, plinova i para, bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.

Saznaj više

Definicije i osnovni pojmovi iz područja zaštite na radu

Pojmovnik zaštite na radu obuhvaća cijeli niz termina, definicija sa kojima se tvrtke, korisnici susreću u zaštiti na radu.

Saznaj više

Rad na siguran način – tračna pila/Opasnosti i pravilan rad s tračnom pilom

Na tračnoj pili smije raditi samo radnik koji ispunjava posebne psihofizičke i zdravstvene uvjete za rad na tom stroju i koji je stručno osposobljen za rad sa tim strojem, te za rad na siguran način.

Saznaj više

Na snazi Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Odlukom se pobliže određuju troškovi Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (u daljnjem tekstu: komisija za nadzor rada i reviziju ovlaštenja).

Saznaj više

Uređenje gradilišta sa stajališta zaštite na radu

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu

Saznaj više

Korektivno održavanje i zamjena teško dostupnih komponenti električnog postrojenja

Korektivno održavanje je održavanje koje se provodi nakon prepoznavanja kvara s ciljem da se električno postrojenje dovede u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju. Uključuje i izvanredne preglede odnosno mjerenja i ispitivanja

Saznaj više

Postupci održavanja i ispitivanja električnih postrojenja

Održavanje služi da sa električno postrojenje nalazi u pogonski traženom stanju. Održavanje pogonski ispravnog stanja sastoji se od radova na sprječavanju kvara, a te radove treba obavljati redovito kako bi se spriječili ispadi i kako bi se pogonska sredstva održala u redovnom stanju

Saznaj više

Od 1. siječnja 2018. na snazi nove tiskanice Prijava o ozljedi na radu i Prijava o profesionalnoj bolesti

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti tiskanica T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koja je sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novom tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Saznaj više

Zdravstveni nadzor radnika profesionalno izloženih azbestu II

Ako poslodavac prekine obavljanje djelatnosti specijalist medicine rada mora predati zdravstvenu dokumentaciju Hrvatskom zavodu za medicinu rada. Specijalist medicine rada mora savjetovati radnike o za njih primjerenom zdravstvenom nadzoru nakon prestanka izlaganja prašini azbesta

Saznaj više

Zdravstveni nadzor radnika profesionalno izloženih azbestu

Profesionalna izloženost radnika azbestu podrazumijeva posrednu ili neposrednu izloženost azbestu tijekom proizvodnje, uporabe, skladištenja i razgradnje objekata i/ili proizvoda koji sadrže azbest ili proizvode od azbesta

Saznaj više

Zaštita radnika zaposlenih u šumarstvu II

Sječa i izrada drvnih sortimenata smije započeti tek kada je radilište uređeno prema planu o uređenju radilišta. Radnici koji obavljaju poslove sječe i izrade drvnih sortimenata moraju raditi na udaljenosti sa koje se mogu vidjeti ili neposredno komunicirati

Saznaj više