Zašita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta utvrđuju se mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, pri kojem su radnici izloženi opasnosti oštećenja leđa

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima II

Ukoliko pri radu dođe do opasne situacije ili nezgode koja može uzrokovati nepredviđenu izloženost radnika karcinogenima i/ili mutagenima, poslodavac mora o tome odmah obavijestiti radnike

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Poslodavac mora, ako je moguće, u radnom procesu zamijeniti karcinogene i/ili mutagene bezopasnim ili manje opasnim tvarima, smjesama ili postupcima koji ovisno o situaciji i pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni za zdravlje i sigurnost radnika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima utvrđuju se obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od rizika pri radu s karcinogenima i/ili mutagenima uključujući i prevenciju tih rizika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija i/ili djelatnosti, zabranjuje se ili ograničava proizvodnja, izrada ili uporaba opasnih kemikalija te djelatnosti koje su navedene u Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama

Procjenom rizika moraju se obuhvatiti sve aktivnosti poslodavca s kojima je moguće očekivati veću izloženost opasnim kemikalijama ili bi zbog drugih razloga mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i nakon što su provedene sve tehničke mjere

Saznaj više

Zahtjevi koje mora ispunjavati mjesto rada s računalom

Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu

Saznaj više

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s računalom

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom utvrđuju se zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom. Odredbe spomenutog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca

Saznaj više

Postupci prve pomoći za bolesti

Bolestima na radu smatraju se: otrovanja; toplotni udar i sunčanica, udar električnom strujom, bolest dekompresije, oštećenja uzrokovana ionizacijskim zračenjem, utapljanje, nagli prestanak disanja, nagli prestanak rada srca, šok, gušenje, napadaj epilepsije, nesvjestica, otrovanje hranom i ugriz otrovnih kukaca i zmija

Saznaj više

Obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Sposobnost radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u pogledu zdravstvenog stanja ili psihičke sposobnosti utvrđuje se prije njegovog rasporeda na takve poslove, a ponovno se provjerava u propisanim rokovima

Saznaj više

Rad na siguran način ustupljenih radnika od Agencije za privremeno zapošljavanje

Savjetovanje zajednički organiziraju Zavod za unapređivanje zaštite na radu  i HUP, a očekuje se nazočnost predstavnika Agencija, poslodavaca - korisnika usluga, sindikata, stručnjaka za zaštitu na radu, predstavnika poslodavačkih udruženja  i drugih dionika.

Saznaj više

Procjena rizika - temeljna obveza iz područja zaštite na radu

Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja. Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

Saznaj više

Organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada

Poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, odnosno namjerom ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe, na koje poslodavac nije mogao utjecati niti je njihove posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu.

Saznaj više

Obveza osnivanja odbora zaštite na radu

Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu. Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu, specijalist medicine rada, te povjerenik radnika za zaštitu na radu

Saznaj više

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Saznaj više

Primjena osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu

Minimalni zahtjevi zaštite na radu ne utječu na primjenu povoljnije zaštite na radu. Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila. Poslodavac zaštitu na radu ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije

Saznaj više

Predmet, svrha i primjena zaštite na radu kod poslodavca

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Saznaj više

Kako prepoznati opasnosti, štetnosti i napore?

Jedan od najvažnijih aspekata Vaše procjene rizika je točno identificiranje potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu. Dobra polazišna točka je da napravite nadzor u svojem društvu i dobro razmislite o svim opasnostima, štetnostima i naporima.

 

Saznaj više

Sadržaj plana izvođenja građevinskih radova

Plan izvođenja radova mora sadržavati postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde

Saznaj više

Posebni minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu II

Radne skele, prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i korištene na takav način da osobe ne mogu s njih pasti i niti biti izložene padajućim predmetima

Saznaj više

Posebni minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu

Radne prostorije moraju imati dovoljnu površinu poda i visinu što će omogućiti radnicima da nesmetano obavljaju svoj rad bez opasnosti za sigurnost i zdravlje i da se pri tome ugodno osjećaju

Saznaj više

Opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu

Radnici ne smiju biti izloženi štetnom djelovanju iz radnog okoliša posebice u pogledu: zračenja, buke i vibracija, aerosola, tekućina, plinova i para, bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.

Saznaj više

Definicije i osnovni pojmovi iz područja zaštite na radu

Pojmovnik zaštite na radu obuhvaća cijeli niz termina, definicija sa kojima se tvrtke, korisnici susreću u zaštiti na radu.

Saznaj više

Rad na siguran način – tračna pila/Opasnosti i pravilan rad s tračnom pilom

Na tračnoj pili smije raditi samo radnik koji ispunjava posebne psihofizičke i zdravstvene uvjete za rad na tom stroju i koji je stručno osposobljen za rad sa tim strojem, te za rad na siguran način.

Saznaj više

Na snazi Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Odlukom se pobliže određuju troškovi Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (u daljnjem tekstu: komisija za nadzor rada i reviziju ovlaštenja).

Saznaj više

Uređenje gradilišta sa stajališta zaštite na radu

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu

Saznaj više

Korektivno održavanje i zamjena teško dostupnih komponenti električnog postrojenja

Korektivno održavanje je održavanje koje se provodi nakon prepoznavanja kvara s ciljem da se električno postrojenje dovede u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju. Uključuje i izvanredne preglede odnosno mjerenja i ispitivanja

Saznaj više

Postupci održavanja i ispitivanja električnih postrojenja

Održavanje služi da sa električno postrojenje nalazi u pogonski traženom stanju. Održavanje pogonski ispravnog stanja sastoji se od radova na sprječavanju kvara, a te radove treba obavljati redovito kako bi se spriječili ispadi i kako bi se pogonska sredstva održala u redovnom stanju

Saznaj više

Od 1. siječnja 2018. na snazi nove tiskanice Prijava o ozljedi na radu i Prijava o profesionalnoj bolesti

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti tiskanica T-5 Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koja je sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novom tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Saznaj više

Zdravstveni nadzor radnika profesionalno izloženih azbestu II

Ako poslodavac prekine obavljanje djelatnosti specijalist medicine rada mora predati zdravstvenu dokumentaciju Hrvatskom zavodu za medicinu rada. Specijalist medicine rada mora savjetovati radnike o za njih primjerenom zdravstvenom nadzoru nakon prestanka izlaganja prašini azbesta

Saznaj više

Zdravstveni nadzor radnika profesionalno izloženih azbestu

Profesionalna izloženost radnika azbestu podrazumijeva posrednu ili neposrednu izloženost azbestu tijekom proizvodnje, uporabe, skladištenja i razgradnje objekata i/ili proizvoda koji sadrže azbest ili proizvode od azbesta

Saznaj više

Zaštita radnika zaposlenih u šumarstvu II

Sječa i izrada drvnih sortimenata smije započeti tek kada je radilište uređeno prema planu o uređenju radilišta. Radnici koji obavljaju poslove sječe i izrade drvnih sortimenata moraju raditi na udaljenosti sa koje se mogu vidjeti ili neposredno komunicirati

Saznaj više

Zaštita radnika zaposlenih u šumarstvu

Pravila zaštite na radu propisana Pravilnikom o zaštiti na radu u šumarstvu na odgovarajući način primjenjuju se i na radne ljude koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana, građanskih pravnih osoba i građana ako se koriste dopunskim radom drugih osoba

Saznaj više

Zdravstveni nadzor nad radnicima izloženim vibracijama na radu

Zdravstveni nadzor se provodi u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu zdravlja na radu. Pri provedbi zdravstvenog nadzora treba uzeti u obzir ocjene rizika, ukoliko ista pokaže, da je zdravlje radnika ugroženo

Saznaj više

Mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika izloženih vibracijama na radu

Poslodavac mora poštujući tehnički napredak i moguće mjere za sprečavanje rizika na samom izvoru te poštujući temeljna načela sigurnosti i zdravlja na radu, utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu uređujući područje zaštite na radu osigurati, da se rizici od izloženosti mehaničkim vibracijama, otklanjaju na samom izvoru ili smanjuju na najnižu moguću razinu

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu propisuje zahtjeve za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost, koji proizlaze ili bi mogle proizlaziti od izloženosti mehaničkim vibracijama

Saznaj više

Zajedničke mjere zaštite za poljoprivredne strojeve i uređaje

Traktori, samohodni strojevi i drugi strojevi za rad i uređaji mogu se upotrebljavati samo ako su u tehnički ispravnom stanju. Pred početak većih poljoprivrednih radova oni se moraju stručno pregledati

Saznaj više

Obveze uvoznika i distributera tlačne opreme

Uvoznici na tržište smiju stavljati isključivo sukladnu tlačnu opremu ili sklopove. Prije stavljanja na tržište tlačne opreme ili sklopova, uvoznici moraju osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Pravilnikom o tlačnoj opremi

Saznaj više

Obveze proizvođača prilikom stavljanja na tržište tlačne opreme

Prilikom stavljanja proizvedene tlačne opreme ili sklopova na tržište ili njihove uporabe za vlastite svrhe proizvođači moraju osigurati da su oni konstruirani i proizvedeni u skladu sa osnovnim sigurnosnim zahtjevima iz Pravilnika o tlačnoj opremi

Saznaj više

Zaštita na radu pri uporabi tlačne opreme

Pravilnik o tlačnoj opremi primjenjuje se na konstruiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti tlačne opreme i sklopova s najvećim dopuštenim tlakom PS većim od 0,5 bara

Saznaj više

Zaštitne odredbe i posebne mjere za potencijalno opasne strojeve

Propisi koji propisuju zahtjeve za zaštitu ljudi, a osobito radnika, prilikom uporabe strojeva, ne smiju zahtijevati promjene na strojevima koji su u skladu s Pravilnikom o zaštiti strojeva, a radi kojih stroj više ne bi zadovoljavao bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz spomenutog Pravilnika

Saznaj više

Zaštita na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima II

Izvođač je dužan radnicima i/ili njihovim predstavnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu na gradilištu i rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima. Obavijesti moraju biti razumljive radnicima

Saznaj više

Zaštita na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, privremena ili pokretna gradilišta, investitor, druge osobe na gradilištu, koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta, koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja, mjesto rada, radni okoliš, imenovanje koordinatora, koordinator za zaštitu na radu, projektant, plan izvođenja radova, sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac, prijava gradilišta, rok dovršenja radova

Saznaj više

Uloga zaštite na radu pri projektiranju električnih instalacija

Projektiranjem električne instalacije moraju se za izvođenje i uporabni vijek električne instalacije i građevine predvidjeti svi utjecaji na električnu instalaciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevine, predvidivih uvjeta uporabe građevine te predvidivih utjecaja okoliša na električnu instalaciju i građevinu

Saznaj više

Zaštita na radu pri ručnom rukovanju i prijenosu tereta

Pojam „ručno rukovanje i prijenos tereta“ pokriva širok izbor aktivnosti, uključujući dizanje, spuštanje, guranje, povlačenje i nošenje. Bitno je znati da ako se bilo koji od ovih zadataka ne provode na odgovarajući način postoji opasnost od ozljeda na radu

Saznaj više

Stavljanje na tržište osobne zaštitne opreme

Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme uređuju se uvjeti za stavljanje na tržište osobne zaštitne opreme i bitni sigurnosni zahtjevi kojima osobna zaštitna oprema mora udovoljavati, radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika

Saznaj više

Sigurnost dizala namijenjenih za prijevoz osoba i tereta

dizalo je uređaj za dizanje namijenjen dosezanju određenih razina, koji ima nosač koji se kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali, ili uređaj za dizanje koji se kreće duž utvrđenog stalnog puta čak i kada se ne kreće između krutih vodilica

Saznaj više

Vrste pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Ovlašteno inspekcijsko tijelo može provoditi unutarnji pregled opreme pod tlakom po dijelovima u različitim vremenskim periodima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna sigurnosno tehnička ocjena o opremi pod tlakom

Saznaj više

Pregledi i potrebna dokumentacija za opremu pod tlakom visoke razine opasnosti

Tijekom provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti potrebno je pridržavati se svih sigurnosnih mjera koje je propisao proizvođač opreme ili ih propisuju drugi važeći propisi ili interni dokumenti korisnika

Saznaj više

Tijela ovlaštena za periodičke preglede opreme pod tlakom i zadaće ovlaštenih inspekcijskih tijela

Periodičke preglede opreme pod tlakom mogu obavljati ovlaštena inspekcijska tijela s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Saznaj više