UPUTA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - GLODALICA ZA OBRADU DRVA

Prije početka strojne obrade važno je napomenuti da se tijekom cijelog procesa trebaju primjenjivati pravila zaštite na radu kojima se na radnom mjestu i radnom okolišu opasnosti ili štetnosti po radnika uklanjaju ili svode na najmanju moguću mjeru. Važno je napomenuti da djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i redovito vršiti liječničke preglede.

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA STOLNOJ KRUŽNOJ PILI

Prilikom radnog procesa na kružnoj pili stvara se prašina, te je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva, te paziti na zdravlje i sigurnost radnika.

Saznaj više

Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Prema Zakonu o zaštiti na radu, Poslodavac je obvezan provesti osposobljavanje u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika

Saznaj više

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Saznaj više

Zaštita na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta utvrđuju se mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, pri kojem su radnici izloženi opasnosti oštećenja leđa

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ZA SIGNALISTE/VEZAČE TERETA

Pravila zaštite na radu kod horizontalnog i vertikalnog transporta namijenjena su osiguravanju radnih postupaka transporta materijala, dijelova i proizvoda prilikom transporta pomoću viličara, dizalica ili ostalih sredstava namijenjenih transportu. Potrebno je osigurati dovoljno manipulativnog prostora prilikom transporta. Također osigurati stabilnost tereta prilikom transporta kako se ne bi ugrozila sigurnost zaposlenika

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA VISINI

Za vrijeme rada na visini upotrebljavajte sva potrebna osobna zaštitna sredstva te obavezno zaštitnu kacigu i zaštitni pojas. Kod rada na visini osigurajte prostor na tlu ogradom i upozorenjem od mogućnosti pada materijala

Saznaj više

POSLOVI NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG I REDOVNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za poslove na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a obuhvaća ciljanu obradu organa i organskih sustava koji su posebno opterećeni radnim zahtjevima ili su potencijalno ugroženi radnim štetnostima

Saznaj više

SADRŽAJ, NAČIN I ROKOVI ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NOĆNIH RADNIKA

Zdravstveni pregled noćnog radnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac. Pregled noćnog radnika koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, obavlja se na temelju uputnice u skladu s posebnim propisom

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA VILIČARU

Viličarom smije upravljati samo za to osposobljen radnik, prije početka rada obući propisanu radnu odjeću i obuću te osobna zaštitna sredstva

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ZA REZALICU ASFALTA

Strojem smije upravljati samo za to osposobljen radnik koji je upoznat sa svim njegovim operacijama I funkcijama. Obavezno nositi zaštitnu odjeću i obuću te propisana osobna zaštitna sredstva

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI RUKOVANJU MJEŠALICOM ZA BETON

Mješalicom za beton smije rukovati samo radnik koji ispunjava stručne uvjete i koji je osposobljen za rad s takvim strojem, trebaju se poštivati određena pravila zaštite na radu, pravilnim korištenjem tehnika i tehnoloških procesa te osobnih zaštitnih sredstava

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA DAMPERU

Prije početka rada provjerite da li su svi mehanizmi za upravljanje i ostali uređaji i oprema dampera sigurni i ispravni, te za vrijeme rada koristite sva potrebna osobna zaštitna sredstva

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI RUKOVANJU MOTORNOM PILOM

Motornom pilom mogu rukovati  samo za to osposobljene osobe,te prilikom rukovanja  motornu pilu držati čvrsto sa obje ruke. Prije početka rada vizualno provjeriti ispravnost motorne pile, također provjeriti dali uređaj za uključivanje vizualno djeluje ispravno

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA VALJKU

Prilikom rada s valjkom  treba provjeriti da li su svi mehanizmi za upravljanje i oprema ispravni za rad, valjkom smiju upravljati samo osobe koje su stručno osposobljene i ispunjavaju posebne zdravstvene uvjete

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S PODIZNIM RADNIM PLATFORMAMA

Prije početka rada rukovoditelj je dužan provjeriti ispravnost podizne radne platforme. Ako primijeti nepravilnost ili kvar, odmah treba prekinuti rad i obavijestiti voditelja poslova

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA KRUŽNOJ PILI

Pri radu s kružnom pilom treba se koristiti svim propisanim osobnim zaštitnim sredstvima

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN KOD ISTAKANJA NAFTNIH DERIVATA IZ AUTOCISTERNE U SPREMNIK BENZINSKE POSTAJE

Istakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni vozači koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu

Saznaj više

UPUTE O SIGURNOM POSTUPANJU PRI ISTAKANJU NAFTNIH DERIVATA IZ AUTOCISTERNE U SPREMNIK BENZINSKE POSTAJE - upute za postupanje u slučaju evakuacije i spašavanja

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanja, u skladu s posebnim propisima

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - Rad s otrovima, jetkim i lako zapaljivim tekućinama

Prilikom korištenja opasnih kemikalija utvrđena je obveza poslodavca da primjenjuje propisana pravila zaštite na radu, ali i da u radu s opasnim kemikalijama, osigura da njegovi radnici postupaju prema uputama proizvođača

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN KOD SKLADIŠTENJA I PRETAKANJA NAFTNIH DERIVATA

Skladištenje i pretakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni i ovlašteni radnici koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu

Saznaj više

UPUTE O SIGURNOM POSTUPANJU PRI ISTAKANJU NAFTNIH DERIVATA IZ AUTOCISTERNE U SPREMNIK BENZINSKE POSTAJE

Istakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni vozači koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu. Svaki vozač autocisterne mora biti osposobljen za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Saznaj više

UPUTE ZA UPORABU APSORBENTI – UPIJAČI U SLUČAJEVIMA MANJIH IZLIJEVANJA NAFTNIH DERIVATA

U slučaju izlijevanja nafte ili ulja hitno je potrebno tretirati onečišćeno područje upijačima da biste spriječili daljnje onečišćenje

Saznaj više

UPUTE O POSTUPANJU U SLUČAJU RAZLIJEVANJA GORIVA

Prilikom izlijevanja goriva, punjenja podzemnih spremnika, nadzemnih spremnika, punjenja i pražnjenja autocisterni, željezničkih cisterni te punjenju manjih skladišnih i transportnih posuda, potrebno je provesti slijedeće aktivnosti

Saznaj više

UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRODAVAČA NA BENZINSKOJ POSTAJI

Skladištenje i pretakanje naftnih derivata smiju obavljati samo osposobljeni i ovlašteni radnici koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete zaštite na radu.

Saznaj više

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke ministar nadležan za zdravstvo daje pravnoj osobi koja je, uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom, registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke

Saznaj više

Zaštita od buke II

Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti

Saznaj više

Prava, obveze i ovlasti inspektora u području gospodarstva II

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz

Saznaj više

Prava, obveze i ovlasti inspektora u području gospodarstva

Službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektori dokazuju službenom iskaznicom i značkom. Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama

Saznaj više

Uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača provodi tržišni inspektor II. vrste, tržišni inspektor, viši tržišni inspektor i viši tržišni inspektor – specijalist

Saznaj više

Ustrojstvo i djelokrug inspekcija u gospodarstvu

Poslovi iz djelokruga inspekcija u gospodarstvu obavljaju se unutar ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva. Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u gospodarstvu ustrojavaju se i područne jedinice u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu

Saznaj više

Postupak polaganja Državnog stručnog ispita

Troškove prvog polaganja Ispita snosi državno tijelo koja upućuje službenika na polaganje Ispita. Službeniku koji je prijavio Ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje Ispita

Saznaj više

Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja

Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja izvodi se na odvodima u transformatorskoj stanici, a, prema potrebi, i u niskonaponskoj mreži. Svi odvodi niskonaponskih vodova trebaju biti obilježeni odgovarajućim nazivima u razdjelnom ormaru, s oznakama presjeka

Saznaj više

Primjena zaštitnih mjera u transformatorskim stanicama

Uzemljivači transformatorskih stanica trebaju toplinski podnijeti struje različitih kratkih spojeva u visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži, ovisno o vrsti uzemljenja neutralne točke visokonaponske mreže i ovisno o načinu izvođenja uzemljenja transformatorskih stanica

Saznaj više

Primjena zaštitnog uzemljenja i ostalih zaštitnih mjera u niskonaponskoj mreži

Zaštitno uzemljenje izvodi se spajanjem svih vodljivih dijelova objekata, koje treba zaštititi od previsokog dodirnog napona, sa zaštitnim uzemljivačem odnosno uzemljivačima

Saznaj više

Tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica

Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica propisuju se tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica od previsokog dodirnog napona, strujnog preopterećenja, od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja

Saznaj više

Zaštitne mjere u niskonaponskoj mreži i pripadnim transformatorskim stanicama

Da bi se spriječio nastanak i održavanje previsokog dodirnog napona, pri izgradnji i rekonstrukciji transformatorskih stanica i niskonaponskih mreža moraju se upotrebljavati samo naprave, uređaji, vodovi i ostali elementi koji su izrađeni u skladu s važećim propisima

Saznaj više

Temeljni zahtjevi za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV

Elektroenergetska postrojenja i električna oprema moraju moći podnositi električne, toplinske, mehaničke i klimatske utjecaje te utjecaje okoliša koji se očekuju na mjestu njihove ugradnje

Saznaj više

Tehnički zahtjevi za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV

Pojedini zahtjevi za elektroenergetska postrojenja mogu se za određenu vrstu elektroenergetskog postrojenja odnosno građevine s posebnim propisom urediti drugačije u odnosu na zahtjeve prema propisima, ako je to potrebno s obzirom na njihove posebnosti

Saznaj više

Ispitivanje i mjerenje statičkog elektriciteta

Tehnička služba organizacije udruženog rada za svaki pogon u kojemu se mogu pojaviti smetnje ili opasnost od statičkog elektriciteta svojim internim aktom, ovisno o vrsti pogona i tehnološkom postupku, utvrđuje način pogonske kontrole i rokove za povremeno ispitivanje

Saznaj više

Mjere i sredstva za zaštitu od statičkog elektriciteta

Opasnost od statičkog elektriciteta nastaje kad se na jednome mjestu skupi tolik naboj da se preko iskre prazni i da u granicama eksplozivnosti može zapaliti eksplozivne smjese plinova, pare i prašine ili eksplozivne materijale

Saznaj više

Sadržaj plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta

Planom uređenja privremenog radilišta i zajedničkog privremenog radilišta treba osigurati primjenu pravila zaštite na radu od izvođenja pripremnih radova do predaje gotovog objekta investitoru kod izvođenja građevinskih ili montažnih radova, odnosno dok se obavljaju radovi na iskorištavanju šuma

Saznaj više

Zaštita na radu pri utovaru i istovaru tereta u traktorske prikolice i rad s kontejnerima

Teret u kontejneru mora se razmjestiti tako da pritisak na pod i zidove bude što ravnomjerniji. Teret u kontejneru mora biti osiguran od pomicanja, a između tereta i vrata kontejnera mora se ostaviti slobodan prostor od najmanje 3 cm

Saznaj više

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s transporterima i utovarivačima

Transporter s trakom, grabljama, lancima i sličnim sredstvima za prenošenje tereta, moraju se postavljati tako da s jedne njihove strane ostane slobodan prostor za prolaz, širine najmanje 1 m

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima II

Ukoliko pri radu dođe do opasne situacije ili nezgode koja može uzrokovati nepredviđenu izloženost radnika karcinogenima i/ili mutagenima, poslodavac mora o tome odmah obavijestiti radnike

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Poslodavac mora, ako je moguće, u radnom procesu zamijeniti karcinogene i/ili mutagene bezopasnim ili manje opasnim tvarima, smjesama ili postupcima koji ovisno o situaciji i pod uvjetima uporabe nisu opasni ili su manje opasni za zdravlje i sigurnost radnika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima utvrđuju se obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od rizika pri radu s karcinogenima i/ili mutagenima uključujući i prevenciju tih rizika

Saznaj više

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija i/ili djelatnosti, zabranjuje se ili ograničava proizvodnja, izrada ili uporaba opasnih kemikalija te djelatnosti koje su navedene u Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama

Procjenom rizika moraju se obuhvatiti sve aktivnosti poslodavca s kojima je moguće očekivati veću izloženost opasnim kemikalijama ili bi zbog drugih razloga mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i nakon što su provedene sve tehničke mjere

Saznaj više

Zahtjevi koje mora ispunjavati mjesto rada s računalom

Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu

Saznaj više