Tehničko nadgledanje postrojenja i aktivnosti

Tehničko nadgledanje postrojenja može biti osnovno, redovito, kontrolno i izvanredno.

Osnovno nadgledanje se obavlja:

 • nad dokumentacijom za izgradnju postrojenja koje se nalazi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom i u kojem se upotrebljava oprema,
 • prije puštanja u  rad postrojenja koje se nalazi u  prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom i u kojem se upotrebljava oprema,
 • kada tip opreme nije bio odobren za uporabu,
 • kada je mijenjana namjena prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom u građevinama ili se proširuje kapacitet postrojenja kojim se mijenja prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom u građevini ili povećava kapacitet postrojenja kojim se utječe na promjene veličina zona opasnosti,
 • kada se obavljaju veći popravci i prilagodbe opreme kojim se mijenjaju svojstva i značajke te opreme.

Redovito nadgledanje obavlja se nad postrojenjima u uporabi i na ugrađenoj opremi zbog utvrđivanja odgovara li oprema uvjetima i zahtjevima, odnosno propisima u pogledu tehničke i konstrukcijske sigurnosti koji su bili traženi, odnosno na snazi prilikom puštanja u rad nakon izgradnje ili rekonstrukcije, koje uključuje održavanost temeljem utvrđenog stanja protueksplozijske zaštite.

Kontrolno nadgledanje obavlja se zbog utvrđivanja jesu li otklonjeni nedostaci utvrđeni u osnovnom i/ili redovitom nadgledanju, a u rokovima koji su određeni za otklanjanje utvrđenih nedostataka u redovitom nadgledanju.

Izvanredno nadgledanje obavlja se:

 • nakon pretrpljene havarije postrojenja ili dijela postrojenja u kojem se nalazi oprema,
 • na zahtjev nadležnog tijela inspekcije,
 • nakon većih popravaka i/ili prepravaka za koje se ne zahtijeva osnovno nadgledanje,
 • na zahtjev korisnika opreme.

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE AKTIVNOSTI

Tehničko nadgledanje nad pravnim i fizičkim osobama za izvođenje električnih i neelektričnih instalacija, održavanje, popravak, obnovu i/ili pregradnju opreme provodi se kao osnovno tehničko nadgledanje prije započinjanja aktivnosti i kao redovito tehničko nadgledanje u tijeku aktivnosti. Nadgledanje potvrđuje stanje osposobljenosti na dan obavljenog nadgledanja, a ako se provodi godišnje, na temelju »potvrdnice« daje valjanost osposobljenosti do sljedećeg godišnjeg pregleda.

 

REDOVITO NADGLEDANJE

Redovito tehničko nadgledanje obavlja se najmanje jednom u tri godine.

Ovaj rok može biti i kraći ako se oprema nalazi u agresivnoj atmosferi koja bitno utječe na zadržavanje projektiranih ili propisanih svojstava opreme, dogovorno s korisnikom, u pravilu ne kraći od jedne godine.

 

 

Ex – DOKUMENT

Ex-Dokument za postrojenja sadrži tehnički nalaz o:

 • klasifikaciji prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
 • električnim uređajima energetike i instrumentacije,
 • neelektričnim uređajima i opremi,
 • električnim instalacijama energetike i instrumentacije,
 • neelektričnim instalacijama,
 • ostalim uzročnicima paljenja eksplozivne atmosfere,
 • održavanosti postrojenja.

 

Ex – PRIRUČNIK

Temeljem gore navedenih nalaza i ostalih tehnoloških čimbenika poslodavac je dužan osigurati Ex-Priručnik u kojemu su obrađene sve aktivnosti i postupci za provođenje mjera protueksplozijske zaštite opreme namijenjene prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere.

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE  PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Tehničko  nadgledanje  projektne  dokumentacije  provodi  se  kao  osnovno  nadgledanje,  a  obavlja  se na zahtjev investitora, projektanta ili nadležne inspekcije.

Tehničkim nadgledanjem projektne dokumentacije provjerava se:

 • jesu li dobro projektirane (određene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore ispuštanja i ventilaciju,
 • jesu li odabrani podobni električni i neelektrični uređaji, oprema i sredstva koji se ugrađuju u prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom ovisno o zonama opasnosti i području primjene (nadzemno ili podzemno),
 • je li projektirana ventilacija djelotvorna glede smanjenja prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
 • jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti učinkovite,
 • je li odabrana odgovarajuća zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona,
 • je li osigurana odgovarajuća mreža uzemljenja i uzemljivača, kao i cjelovitost uzemljenja,
 • jesu  li  uzeti u obzir ostali uzročnici  paljenja kao što  su  atmosfersko pražnjenje, lutajuće struje, katodna zaštita, elektrostatski naboji, elektromagnetska zračenja, ionizirajuće zračenje i ultrazvuk,
 • jesu  li u projektnoj dokumentaciji predviđena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja ispravnosti instalacije prije njezina puštanja u rad.

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE PRIJE PUŠTANJA U RAD

Tehničko nadgledanje prije puštanja postrojenja u rad provodi se kao osnovno nadgledanje. Tehničkim nadgledanjem postrojenja prije njegova puštanja u rad provjerava se:

 • podobnost projektiranih zona opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore ispuštanja,
 • ugrađeni uređaji, oprema i sredstva u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom glede njihove podobnosti u ovisnosti o zonama opasnosti i području primjene (nadzemne ili podzemne), te njihovo priključivanje na instalacije,
 • učinkovitost izabranih mjera za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti,
 • učinkovitost zaštite od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona,
 • sustav uzemljenja (odgovarajući sustav mreže, neprekinutost uzemljenja, propisani otpori uzemljivača ili spojeva i sl.),
 • Učinkovitost mjera zaštite od ostalih uzročnika paljenja, npr. atmosferskog pražnjenja, lutajućih struja, katodne zaštite, elektrostatskih naboja, elektromagnetskog zračenja, ionizirajućeg zračenja i ultrazvuka.

Kontaktirajte nas