Tehničko nadgledanje opreme u uporabi kod korisnika

Tehničko nadgledanje opreme u uporabi kod korisnika obavlja se kao redovito tehničko nadgledanje.

Tehničko nadgledanje obavlja se nad građevinama  i postrojenjima  u kojima je ugrađena oprema koja se nalazi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, a njime se provjerava:

 • klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
 • stanje protueksplozijske zaštite električnih uređaja i opreme,
 • stanje  protueksplozijske  zaštite  neelektričnih  uređaja  i  opreme  (koji  sadrže  uzročnike paljenja mehaničkom iskrom, vrućim površinama, adiabatskom kompresijom i dr.),
 • električne  i  neelektrične  instalacije  koje  se  nalaze  u  prostoru  ugroženom  eksplozivnom atmosferom ili imaju utjecaj na prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom,
 • ostalu opremu i upotrebljena gradiva koja čine potencijalne uzročnike paljenja eksplozivne atmosfere.

Pored provjere kako je gore navedeno, tehničkim nadgledanjem opreme u uporabi kod korisnika utvrđuju se:

 • opći tehnički podaci za identifikaciju građevina ili dijelova građevina nad kojima se obavlja tehničko nadgledanje te stanje dokumentacije vezane za opremu,
 • tehnološki postupci koji se obavljaju u građevini ili dijelu građevine,
 • stanje instalacije u odnosu na projektiranu,
 • osposobljenost osoba koje održavaju opremu.

Za navedene provjere korisnik postrojenja obvezan je staviti na raspolaganje ovlaštenim djelatnicima ovlaštenog tijela pojednostavljenu tehnološku shemu s potrebnim parametrima.

Prilikom tehničkog nadgledanja obavlja se provjera sukladnosti s Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i to za postrojenja koja su izgrađena nakon stupanja na snagu spomenutog Pravilnika. Na ostalim postrojenjima obavlja se provjera sukladnosti s propisima koji su vrijedili kad je postrojenje projektirano, odnosno pušteno u rad, ali postrojenja moraju biti usklađena s Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

 

KLASIFIKACIJA PROSTORA UGROŽENOG EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom prilikom tehničkog nadgledanja obuhvaća:

 • utvrđivanje svih čimbenika koji utječu na klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
 • pregled klasifikacije prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom te usporedba projektiranih zona opasnosti sa zonama podržanih normama i propisima,
 • provjera izvora ispuštanja (proračun koncentracije eksplozivne smjese), te
 • provjera učinkovitosti ventilacije u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

Zahtjevima iz stavka 1. ove točke smatra se da je udovoljeno ako se prilikom tehničkog nadgledanja klasifikacije prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom utvrdi da je klasifikacija provedena prema Prilogu I Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Spomenuti Pravilnik primjenjuje se na klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom koja je obavljena nakon stupanja  na  snagu Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,  a  na  ostale klasifikacije   prostora  ugroženog   eksplozivnom  atmosferom primjenjuje se Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, ako su za korisnika povoljnije ili propisi koji su vrijedili kad je klasifikacija obavljena pri projektiranju, odnosno puštanja u rad postrojenja, a postrojenja moraju biti usklađena s Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE NAD PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIM ELEKTRIČNIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Tehničko nadgledanje nad protueksplozijski zaštićenim uređajima i opremom obuhvaća provjeru svih parametara protueksplozijske zaštite uređaja, komponenti ili sustava te njihovu prikladnost glede klasifikacije prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom.

Pored  navedenog  tehničkog  nadgledanja  mora  se  provjeriti  održavanost  protueksplozijski zaštićene opreme sukladno zahtjevima Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Budući  da  je  održavanost  u  neposrednoj  zavisnosti  o  održavanju  kao  aktivnosti  potrebno  je tehničkim nadgledanjem posebno ocijeniti osposobljenost pravnih i fizičkih osoba za obavljanje tih poslova.

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE ELEKTRIČKIH INSTALACIJA

Tehničkim nadgledanjem izvedenih električnih instalacija koje se nalaze u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom provjerava se:

 • zaštita od preopterećenja,
 • zaštita od kratkog spoja i zemljospoja,
 • način polaganja kabela ili ožičenja,
 • cjelovitost uzemljenja (integritet uzemljivača i mreže uzemljenja),
 • prikladnost izvora napajanja, strujnih krugova i sigurnosnih barijera,
 • odvojenost Exi i ne Exi krugova,
 • izvedba priključaka i razvoda instalacije,
 • izjednačenje  potencijala,
 • zaštita od prenapona.

Pored navedenog tehničkog nadgledanja mora se provjeriti održavanost instalacija.

Za navedenu provjeru korisnik instalacije obvezan je staviti na raspolaganje djelatnicima ovlaštenog tijela pojednostavljenu jednopolnu shemu s potrebnim parametrima (kao što je impedancija kabela mreže, impedancija mreže isporučitelja u točki priključenja i dr.).

 

TEHNIČKO NADGLEDANJE NEELEKTRIČNE OPREME I INSTALACIJA

Neelektrična oprema i instalacije mogu biti uzročnici paljenja, te ih treba tehničkim nadgledanjem provjeriti, posebno sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom , i to instalacije i opremu koja sadrži potencijalne uzročnike paljenja, a za koju je korisnik dužan staviti svu potrebnu dokumentaciju na raspolaganje.

Pored navedenog tehničkog nadgledanja mora se provjeriti održavanost protueksplozijski zaštićene neelektrične opreme sukladno zahtjevima Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Kontaktirajte nas