Tehničko nadgledanje

Tehničko nadgledanje obavlja ovlašteno tijelo. Tehničko nadgledanje obuhvaća:

  • pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izgrađuje postrojenje u kojem se može pojaviti eksplozivna atmosfera,
  • pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u rad,
  • pregled i ocjenu opreme u uporabi kod korisnika (protueksplozijsku zaštitu uređaja i instalacija, održavanosti uređaja, uz provjeru obavljenih popravaka i dr.),
  • pregled i ocjenu pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju popravak, obnovu i pregradnju opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,
  • pregled i ocjenu pravnih i fizičkih osoba koje izvode instalacije, obavljaju održavanje opreme i postrojenja za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

 

Tehničko nadgledanje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te Priloga IV koji je njegov sastavni dio.

Tehničkim nadgledanjem utvrđuje se ispunjavanje najmanjih zahtjeva za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom s odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom , o čemu ovlašteno tijelo izdaje tehničke nalaze ili stručno mišljenje o stanju protueksplozijske zaštite.

Tehničko nadgledanje može biti osnovno, redovito, kontrolno i izvanredno.

Prilikom obavljanja tehničkog nadgledanja ovlašteno tijelo može:

  • zahtijevati izmjenu u tehničkoj dokumentaciji glede usklađivanja te dokumentacije s propisima i normama,
  • zahtijevati dopunu dokumentacije kada se iz nje ne može pouzdano utvrditi je li ista izrađena sukladno propisima i normama,
  • zahtijevati od pravne i fizičke osobe koja izvodi električne instalacije, održava, popravlja, obnavlja i/ili pregrađuje opremu, da ukloni sve nedostatke koji su utvrđeni tehničkim nadgledanjem,
  • zahtijevati od izvođača radova i korisnika da otkloni nedostatke koji bitno narušavaju sigurnost pri uporabi opreme,
  • izraditi stručno mišljenje o načinu i uvjetima uporabe, načinu održavanja i kontroli opreme u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

Za utvrđene nedostatke koji predstavljaju neposrednu opasnost za život, zdravlje i materijalna  dobra ovlaštena osoba ovlaštenog tijela može usmeno zahtjevati otklanjanje utvrđenih nedostataka, a o tom će odmah po saznanju obavijestiti nadležno tijelo inspekcije koje će rješenjem narediti otklanjanje tih nedostataka.

O tehničkom nadgledanju postrojenja sastavlja se zapisnik u koji se unose sve činjenice koje se utvrđuju prilikom tehničkog nadgledanja, a koji se sastavlja sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Temeljem Zapisnika ovlašteno tijelo izdaje nalaz ili mišljenje, s potrebnim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Nalaz i zapisnik ovlašteno tijelo dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je obavljeno tehničko nadgledanje, a u slučaju negativnog zaključka nalaza, nadležnom tijelu inspekcije  radi postupanja u skladu s ovlaštenjima po posebnim  propisima.

O negativnom nalazu ovlaštenog tijela vezano za udovoljavanja zahtjevima ovoga Pravilnika moraju se informirati.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcijski nadzor nad provedbom Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom obavljaju inspekcijska tijela  u  okviru  svoje  nadležnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara, rudarstva i elektroenergetike, sukladno posebnim propisima.

Kontaktirajte nas