Tehnički zahtjevi za eksplozivne tvari te postupci za utvrđivanje sukladnosti

Odobrenje za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari izdaje Ministarstvo na zahtjev dobavljača.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se:

  • isprava o sukladnosti s tehničkim propisom,
  • upute za sigurnu uporabu i uništavanje eksplozivnih tvari,
  • podaci o načinu označavanja eksplozivnih tvari.

Ministar unutarnjih poslova će propisati način označavanja eksplozivne tvari. Ministarstvo vodi popis eksplozivnih tvari za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet i uporabu.

Sukladnost eksplozivne tvari s tehničkim propisom u postupku ocjenjivanja sukladnosti osigurava se provedbom jedne od sljedećih radnji:

1) početno ispitivanje tipa proizvoda od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti i po izboru proizvođača provjerom sukladnosti s tipom:

  • ispitivanjem slučajnih uzoraka proizvoda od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
  • osiguranjem kvalitete proizvodnje putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
  • osiguranjem kvalitete proizvoda putem ocjene sustava kvalitete, uz redovite nadzore od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,
  • pregledom i ispitivanjem svakog proizvoda od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

2) pregled i ispitivanja pojedinačnih proizvoda prema odgovarajućim normama od pravne ili fizičke osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti.

Stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje za to ovlasti ministar unutarnjih poslova.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjene sukladnosti, ministar unutarnjih poslova daje pravnoj ili fizičkoj osobi za koju je Hrvatska akreditacijska agencija utvrdila da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima i za provedbu poslova u postupku ocjene sukladnosti.

Ministar unutarnjih poslova će propisati tehničke zahtjeve za eksplozivne tvari, postupke za ocjenu sukladnosti te uvjete i način priznavanja valjanosti ispravama i oznakama o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem će ukinuti ovlast za ocjenjivanje sukladnosti pravnoj ili fizičkoj osobi ako više ne ispunjava uvjete koji se odnose na stručnu ili tehničku osposobljenost.

Isprave i oznake o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu priznaju se u Republici Hrvatskoj ako su izdane na temelju tehničkih propisa koji su u pogledu zahtjeva za proizvod istovjetni s izdanim hrvatskim tehničkim propisom i ako je osposobljenost tijela koja su sudjelovala u postupku ocjene sukladnosti utvrđena prema istom postupku i zahtjevima koji su propisani za takva tijela u hrvatskom tehničkom propisu.

Ministarstvo u redovitim i izvanrednim pregledima može uzimati uzorke eksplozivnih tvari koje su u prometu radi provjeravanja sukladnosti.

Ako postoji sumnja da bi daljnja upotreba eksplozivnih tvari mogla ugroziti živote i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš, Ministarstvo će do utvrđivanja sukladnosti privremeno zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari.

Ako uzeti uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, Ministarstvo će zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari, a dobavljač ih je dužan uništiti ili vratiti proizvođaču.

Provjeru sukladnosti obavljaju pravne i fizičke osobe prema Zakonu o eksplozivnim tvarima, a troškove provjere sukladnosti snosi proizvođač ili dobavljač ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno Ministarstvo ako uzorak odgovara propisanim tehničkim zahtjevima.

Kontaktirajte nas