Stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Pravilnikom o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima propisuju se tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju osobe za rukovanje eksplozivnim tvarima i uvjeti koje mora ispuniti osoba koja se stručno osposobljava za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima obavljaju ovlaštene pravne osobe kojima je, uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, prosvjete i športa, Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo odobrenje za obavljanje stručnog osposobljavanja.

Kako bi dobili odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, pravna osoba mora raspolagati sa:

  • odgovarajućim prostorom za održavanje teorijskog dijela nastave u posjedu ili najmu (učionice opskrbljene školskim namještajem, shemama, crtežima, fotografijama, informatičkom opremom, poligonima sa školskim primjerima eksplozivnih tvari te potrebnim uređajima),
  • odgovarajućom tehničkom i drugom opremom za održavanje praktičnog dijela nastave (propisane sigurnosne udaljenosti, postupci, odjeća, obuća),
  • mjerama sigurnosti i opremom koja se koristi u nastavi, sukladno odredbama propisa kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari,
  • potrebnim brojem stručnih djelatnika odgovarajućeg stupnja i vrste stručne spreme.

Radi obavljanja stručnog osposobljavanja ovlaštena osoba mora imati najmanje tri djelatnika visoke stručne spreme od kojih je najmanje jedan u stalnom radnom odnosu.

Najmanje jedan od djelatnika mora biti kemijsko-tehnološke ili rudarske struke, dok ostali djelatnici mogu biti bilo koje tehničke struke.

Stručno osposobljavanje provodi se po Programu za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Program za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima  sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela nastave i provodi se kroz tečajeve.

Osoba koja je završila stručno osposobljavanje prema Programu za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima polaže ispit pred Ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

Nakon pozitivno ocijenjenog pisanog dijela ispita osoba pristupa usmenom dijelu ispita. Ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupni uspjeh osobe koja je završila stručno osposobljavanje na ispitu ocjenom: "položio" ili "nije položio".

Stručna osposobljenost, u smislu ovog Pravilnika priznaje se:

  • osobama koje posjeduju dozvolu za miniranja pri razminiranju, priznaje se tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu,
  • osobama koje posjeduju dozvolu za nadzemna, podzemna ili specijalna miniranja, priznaje se tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju, tečaj za rukovanje

 

    Kontaktirajte nas