Proizvodi za zaštitu od požara temeljem Zakona o zaštiti od požara

Na postupovna pitanja u postupcima koja nisu uređena Zakonom o zaštiti od požara, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje opći upravni postupak.

Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o zaštiti od požara, a odnose na stavljanje proizvoda na tržište i/ili na raspolaganje, ocjenjivanje sukladnosti, kao i njihovog nadzora, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje područje tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom od zaštite od požara i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite i spašavanja.

Vatrogasna djelatnost te zaštita i spašavanje uređuju se posebnim propisima. Gospodarski subjekti mogu stavljati na tržište i/ili na raspolaganje proizvode za zaštitu od požara samo ako su u skladu s odredbama važećih pravnih propisa koji se na njih odnose, za što su odgovorni prema odredbama propisa kojim se uređuje područje tehničkih zahtjeva i ocjenjivanja sukladnosti.

Iznimno, proizvodi za zaštitu od požara mogu se stavljati na tržište i/ili na raspolaganje ako posjeduju ispravu o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu, koju izdaje pravna osoba ovlaštena od strane ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar). Ministar će pravilnikom propisati tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe.

Ministar donosi podzakonske propise kojima se prenosi usklađeno zakonodavstvo Europske unije, a kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode ili skupine proizvoda za zaštitu od požara, posebni zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti i način ispunjavanja propisanih zahtjeva, postupak praćenja njihovog rada te mjere koje treba poduzeti u slučaju neispunjavanja propisanih zahtjeva, kao i postupci ocjenjivanja sukladnosti uključujući redovite i izvanredne preglede proizvoda za zaštitu od požara u uporabi. Propisi mogu sadržavati i zahtjev da se na proizvod ili skupinu proizvoda stavljaju propisane oznake sukladnosti te da budu praćeni uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Proizvodi za zaštitu od požara sukladni su s bitnim zahtjevima propisa ako su sukladni s hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme za te proizvode

Proizvodi za zaštitu od požara sukladni su s bitnim zahtjevima propisa ako su sukladni s hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme za te proizvode, što se dokazuje ispravama o sukladnosti proizvoda prema propisu kojima se uređuje područje tehničkih zahtjeva i ocjenjivanja sukladnosti.

Popis hrvatskih normi Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje u »Narodnim novinama«, u suradnji s hrvatskim normirnim tijelom.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi ministar ukoliko su ispunjeni posebni zahtjevi, kao i ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani propisom. Ispunjenost zahtjeva za tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti utvrđuje ministar koji to može povjeriti drugoj, za to osposobljenoj pravnoj osobi.

Protiv rješenja o ovlaštenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ministar će, na zahtjev, priznati isprave o sukladnosti izdane u inozemstvu na način i pod uvjetima propisanima propisom kojim se uređuje područje tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti, o čemu se vodi evidencija i objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

Ispunjavanje zahtjeva stavljenih na tržište i/ili na raspolaganje u Republici Hrvatskoj, osigurava se provođenjem inspekcijskog nadzora nad tržištem, koji obavljaju inspekcijska tijela državne uprave, samostalno ili u međusobnoj koordinaciji, na način i u skladu s propisanim nadležnostima, ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje sustav državne uprave.

Kontaktirajte nas