Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije

Radi poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostoru koji je ugrožen eksplozivnom atmosferom, poslodavac je dužan poduzeti tehničke i//ili organizacijske mjere sprječavanja eksplozije i zaštite od eksplozije te provjeriti rizik nastanka eksplozije i mora u svezi s tim poduzeti sljedeće:

 • spriječiti stvaranje eksplozivne atmosfere, ili gdje to nije moguće zbog prirode same aktivnosti spriječiti zapaljenja eksplozivne atmosfere, i
 • ublažiti štetno djelovanje učinka eksplozije, da bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnost radnika.

Ako je to potrebno, ove se mjere moraju kombinirati s mjerama protiv širenja eksplozije i/ili biti njima nadopunjene i moraju biti redovito obavljane, a kada nastanu značajnije promjene u prostoru i temeljito preispitane.

Poslodavac je dužan osigurati tehničko nadgledanje zbog utvrđivanja stanja protueksplozijske zaštite odgovarajućom tehničkom dokumentacijom koja se odnosi na:

 • postrojenja uključivo i održavanosti opreme, zaštitnih sustava i komponenti, koji su dio dokumenta o eksplozijskoj zaštiti, uključujući i izradu procjene rizika;
 • aktivnosti u cilju osiguravanja kvalitete protueksplozijske zaštite koje se utvrđuju odgovarajućim Ex-Priručnikom o aktivnosti organizacije koja ih provodi, bez obzira da li se odnose na vlastita postrojenja ili na rad iz usluge.

U cilju udovoljavanja obveze poslodavca u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, poslodavac je dužan osigurati obavljanje tehničkog nadgledanja nad svojim postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (u daljnjem tekstu: prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom), te instalacijama koje postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada povezuju u funkcionalnu cjelinu, a nalaze se u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom ili se nalaze izvan ugroženog prostora ali imaju utjecaj na instalacije  i opremu u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

 

PROCJENA RIZIKA NASTANKA EKSPLOZIJE

Poslodavac mora sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti procijeniti posebne rizike, koji nastaju, ili mogu nastati uslijed eksplozivne atmosfere, pri čemu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom mora uzeti u obzir najmanje:

 • vjerojatnost da će se pojaviti eksplozivna atmosfera i njezino zadržavanje,
 • vjerojatnost postojanja, aktiviranja i djelotvornosti uzročnika paljenja, uključujući elektrostatske naboje,
 • instalacije, opremu, upotrebljene tvari, postupke i njihova moguća međusobna djelovanja,
 • razmjere očekivanih učinaka.

Rizik nastanka eksplozije treba procijeniti u njezinoj sveukupnosti.

Procjena rizika nastanka eksplozije mora se procijeniti i za mjesta koja su preko otvora povezana ili bi mogla biti povezana s mjestima, u kojima bi mogla nastati eksplozivna atmosfera.

 

OPĆE OBVEZE I OSPOSOBLJENOST STRUČNIH KADROVA

U prostorima gdje se eksplozivna atmosfera može pojaviti poslodavac je dužan:

 • provesti klasifikaciju prostora u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera u zone
 • osigurati da su primijenjeni najmanji zahtjevi u prostorima
 • označiti na pristupnim mjestima znakovima upozorenja prostore u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera u mjeri da ugrožava sigurnost i zdravlje radnika
 • osigurati provođenje tehničkog nadgledanja postrojenja i aktivnosti

Poslodavac mora sve radnike i odgovorne osobe koje rade s opremom i na opremi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom i koji instaliraju, ugrađuju, održavaju, popravljaju, obnavljaju ili pregrađuju opremu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, osposobiti sukladno odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i Zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način, obavlja se prema programu kojeg donosi ministar nadležan za rad u suradnji s istaknutim stručnjacima ovlaštenog tijela za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Kontaktirajte nas