Rukovanje eksplozivnim tvarima

Rukovati eksplozivnim tvarima može osoba ako:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela koja se odnose na sigurnost prometa,
  • se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. kaznena djela protiv imovine, glave XX. kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona,
  • nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja,
  • ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima,
  • je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili je osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja.

 

Zdravstvena sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima dokazuje se uvjerenjem koje izdaju zdravstvene ustanove koje su ovlaštene za obavljanje zdravstvenih pregleda na temelju posebnog propisa kojim je određen način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda.

Stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima provodi se po programu i na način koji posebnim propisom propisuje ministar unutarnjih poslova, a provode ga ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih.

Iznimno, osobe koje nisu stručno osposobljene mogu rukovati eksplozivnim tvarima samo pod nadzorom osoba koje su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima, ako su prethodno upoznate s opasnostima i sigurnim načinom rada.

Osobe koje nisu stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima dužne su pisanom izjavom potvrditi da su upoznate s opasnostima i sigurnim načinom rada.

Pravne osobe i obrtnici kojima je odobrena proizvodnja, promet ili uporaba eksplozivnih tvari moraju obavijestiti Ministarstvo o početku ili prestanku odobrene djelatnosti te o statusnim promjenama, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Kontaktirajte nas