Rad na siguran način – tračna pila/Opasnosti i pravilan rad s tračnom pilom

Na tračnoj pili smije raditi samo radnik koji ispunjava posebne psihofizičke i zdravstvene uvjete za rad na tom stroju i koji je stručno osposobljen za rad sa tim strojem, te za rad na siguran način.

Prije puštanja pile u rad uvjerite se da se nitko ne nalazi u blizini ili unutar nekog od uređaja stroja.

Stroj, uređaj ili dio radne opreme mora biti ispitan od strane ovlaštene pravne osobe za to.

Opasnost postoji od ispadanja trake s kotača, loma trake i njezina odbacivanja te loma zubaca trake i njihova odlijetanja, što može biti uzrokom teških ozljeda.

Prije početka rada provjeriti da li je pilna traka potpuno zaštićena zajedno s kotačima (osim na radnom dijelu).

Prije početka rada namjestiti zaštitnu napravu s vodilicom neposredno iznad trupca.

Provjeriti da li su pakne vodilice pravilno namještene i ispravne.

Pazite da zubi pilne trake ne leže na kotačima.

Pazite da pilna traka bude dovoljno napeta, kako ne bi pala s kotača.

Pravodobno zamijenite pilnu traku ako se ošteti ili zubi zatupe.

Nakon učvršćenja trupca na kolicima, uvjerite se da je trupac dobro i sigurno stegnut.

Pripazite da otvor oko stroja bude uvijek pokriven na odgovarajući način.

U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, na zaštitnoj napravi ili uređaju za rukovanje, stroj treba zaustaviti i kvar dojaviti odgovornom neposrednom rukovoditelju poslova.

Za vrijeme rada radnik mora koristiti zadužena/dodijeljena osobna zaštitna sredstva.

Za vrijeme rada treba se usredotočiti na rad i ne razgovarati s drugim radnicima.

Posebno su opasne različite šale i igre oko stroja jer mogu biti uzrokom ozljede.

Nikada ne koristiti stroj bez odobrenja neposrednog rukovoditelja i nikada ne uključivati stroj ako ste sami.

Nakon završetka rada potrebno je potpuno isključiti stroj.

Tada se stroj može popravljati,  podmazivati i čistiti te pospremati i čistiti u njegovoj neposrednoj okolini.

 

Slika 1.: Primjer upute za rad na siguran način

Uputa za rad na siguran način - siguran rad s tračnom pilom

Kontaktirajte nas