Prostori u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera

S ciljem sprječavanja nastanka  eksplozije i osiguranja  mjera zaštite od eksplozije, poslodavac mora poduzeti odgovarajuće tehničke i/ili organizacijske mjere, koje su primjerene vrsti pogona, zavisno o prioritetu i u sukladnosti sa sljedećim temeljnim načelima:

  • sprječavanje stvaranja eksplozivne atmosfere, ili gdje to nije moguće zbog prirode same aktivnosti, sprječavanje zapaljenja eksplozivne atmosfere, i
  • ublažavanje štetnog djelovanja učinka eksplozije, da bi se osiguralo zdravlje i sigurnost radnika.

Gdje je to potrebno, ove se mjere moraju kombinirati s mjerama protiv širenja eksplozije i/ili biti njima nadopunjene, moraju biti redovito preispitivane, a u svakom slučaju kada nastanu značajnije promjene.

Prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom u smislu Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, smatra se prostor u kojem se eksplozivna atmosfera može pojaviti u takvom opsegu, da zahtijeva posebne mjere predostrožnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika.

Zapaljive i/ili gorive tvari se smatraju tvari, koje mogu tvoriti eksplozivnu atmosferu, sve dok se istraživanjem njihovih svojstava ne dokaže da u smjesi sa zrakom nisu u stanju nezavisno izazvati eksploziju.

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom, dijele se u zone na temelju učestalosti i trajanja pojave eksplozivne atmosfere.

 

Opseg poduzetih mjera sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, odjeljak A određen je podjelom na zone:

Zona 0

Prostor, u kojem je eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, stalno ili duže vrijeme ili često prisutna.

Zona 1

Prostor, u kojem se povremeno za vrijeme normalnog rada može stvoriti eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari, u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom.

Zona 2

Prostor, u kojem se ne očekuje, da će se eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, pojaviti, a ako se pojavi traje samo kratko.

Zona 20

duže vrijeme ili je često prisutna.

Zona 21

Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlakanaca u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.

Zona 22

Prostor,  u  kojem  se  eksplozivna  atmosfera  u  obliku  oblaka  gorive  prašine  ili  vlakanaca  u  zraku  ne  očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi, tada samo kratkotrajno.

Napomene:

1. Slojeve, taloge i nagomilavanje zapaljive prašine ili vlakanaca treba uzeti u obzir kao svaki drugi uzrok, koji dovodi do stvaranja eksplozivne atmosfere.

2. Normalnim  uvjetima  rada  smatra  se  stanje  pri  kojemu  se  postrojenje  koristi  unutar  svojih projektiranih parametara.

Kontaktirajte nas