Promet i nabava eksplozivnih tvari

PROMET EKSPLOZIVNIH TVARI

Pravna osoba i obrtnik mogu započeti obavljati promet eksplozivnim tvarima kad za to dobiju odobrenje Ministarstva.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promet eksplozivnih tvari prilaže se:

  • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,
  • podatak o odgovornoj osobi koja mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima,
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o eksplozivnim tvarima,
  • dokaz o posjedovanju skladišta za te namjene, koje mora imati uporabnu dozvolu,

Pravne osobe ili obrtnici koji ispunjavaju propisane uvjete, smiju prodavati eksplozivne tvari samo pravnim osobama i obrtnicima koji imaju odobrenje za uporabu, promet i proizvodnju eksplozivnih tvari te proizvodnju oružja izdano od strane Ministarstva i/ili ministarstva nadležnog za obranu.

Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za promet eksplozivnim tvarima pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju propisane uvjete.

Pravna osoba ili obrtnik moraju Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema Zakonu o eksplozivnim tvarima najkasnije u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za promet eksplozivnim tvarima.

Pravna osoba ili obrtnik koji su obavljali poslove proizvodnje, prometa ili uporabe eksplozivnih tvari, a koji više ne obavljaju navedene djelatnosti, preostale eksplozivne tvari moraju uništiti ili prodati pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, prometom ili uporabom eksplozivnih tvari.

NABAVA EKSPLOZIVNIH TVARI

Eksplozivne tvari, potrebne za obavljanje poslova miniranja, izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja pravna osoba i obrtnik nabavlja u količinama koje može uskladištiti u raspoloživom skladišnom prostoru.

Veće količine eksplozivnih tvari od raspoloživog kapaciteta skladišta mogu se nabavljati ukoliko se te tvari odvoze izravno na radilište ili odobreno mjesto za izvođenje vatrometa ili glasnog pucnja gdje se istog dana moraju u potpunosti utrošiti.

Pravna osoba ili obrtnik koja uporabljuje eksplozivne tvari dužna je o mjestu i vremenu te količini eksplozivnih tvari izvijestiti policijsku upravu prema mjestu u kojem se eksplozivne tvari uporabljuju, najkasnije 24 sata prije početka uporabe.

Pravna osoba ili obrtnik koji uporabljuju eksplozivne tvari, moraju neuporabljene eksplozivne tvari vratiti u originalnoj ambalaži u skladišta ili ih uništiti prema uputi proizvođača tako da ne ugroze život, zdravlje i sigurnost ljudi te materijalna dobra i okoliš.

Kontaktirajte nas