Projektiranje i izvedba električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima II

PROJEKTIRANJE, IZVEDBA I NADZOR

Svako novo električno postrojenje mora biti izrađeno prema projektu što ga odobri odgovarajuće ovlašteno stručno tijelo. Projekt takvog postrojenja mora sadržavati barem:

 • opis područja rada s tehnološkim procesom;
 • tehnički opis električnih postrojenja, uređaja i instalacija sa svim potrebnim karakterističnim podacima;
 • detaljan nacrt prostorija u kojima se planiraju postaviti električni uređaji i instalacije;
 • detaljan nacrt električnih instalacija;
 • tropolnu električnu shemu postrojenja;
 • shemu djelovanja daljinskoga upravljanja, ako uređaj nije tipiziran;
 • proračun cijeloga postrojenja od točke napajanja do svih trošila, pad napona, toplinsko opterećenje, kontrolu opterećenja pri kratkome spoju, u skladu s tehničkim propisima;
 • opis svih predviđenih zaštitnih mjera;
 • specifikaciju opreme i proračun troškova.

Prije početka radova treba zatražiti od odgovarajućega ovlaštenog stručnog tijela da pregleda i izda odobrenje za postavljanje i izvedbu električnih postrojenja, uređaja i električnih instalacija.

Nakon završetka izgradnje novih postrojenja odnosno završetka rekonstrukcije postojećih postrojenja mora se obaviti tehnički pregled i pribaviti dozvola za upotrebu od organa koji je izdao odobrenje za izvedbu. Investitor mora priložiti i nacrte o izvedbi prema stvarnom stanju.

Za svako električno postrojenje u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima mora postojati potpuna dokumentacija. Ta dokumentacija mora biti ažurna i odgovarati stvarnome stanju, a obvezno sadrži:

 • shemu napajanja visokog napona svih transformatorskih stanica i vodova visokog napona s tehničkim podacima i situacijskim planom;
 • shemu napajanja niskog napona za sve niskonaponske mreže i instalacije sa situacijskim planom, detaljnim nacrtom električnih instalacija i tehničkim podacima;
 • kartoteku električnih strojeva i trošila te vodova u pogonu i u rezervi sa svim tehničkim podacima o preuzimanju, kontroli, popravcima i mjestu upotrebe. Navedena kartoteka mora se voditi ažurno, a rukovodilac elektroslužbe treba kontrolirati kartoteke svakoga mjeseca;
 • evidenciju o stanju prijelaznog otpora uzemljivača i mreže odnosno uređaja zaštitnog i gromobranskog uzemljenja s rezultatima mjerenja što ih treba obaviti najmanje svakih 12 mjeseci u suhim vremenskim razdobljima i nakon svakog udara groma u instalaciju ili objekt;
 • evidenciju o redovitim i izvanrednim pregledima.

Organizacije udruženog rada i druge organizacije u kojima se radi s eksplozivima dužne su odrediti odgovornoga elektrotehničkog stručnjaka za električna postrojenja radi vođenja djelotvornog nadzora nad tim postrojenjima. Stručna osoba određuje radove koji se odnose na održavanje, popravke, dopune i usavršavanje električnih postrojenja te se brine o pravodobnosti pregleda i ažurnosti dokumentacije.

Električna postrojenja, uređaje i instalacije može izvoditi samo organizacija udruženog rada koja je registrirana za takvu djelatnost i koja raspolaže odgovarajućim stručnim kadrom specijaliziranim za obavljanje tih radova.

IZVEDBA ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, UREĐAJA I INSTALACIJA

Tehnička dokumentacija za nova električna postrojenja i električna postrojenja koja se bitno rekonstruiraju, a koja bi mogla uzrokovati aktiviranje eksploziva ili njihovih sastavnih tvari, izrađuje se prema propisima.

Električna postrojenja zaštićena u “Eks” izradi može montirati, rekonstruirati, popravljati i održavati samo osoba koja je osposobljena za takve radove i koja raspolaže elektrotehničkom stručnom spremom i provjerenim poznavanjem tehničkih i sigurnosnih propisa te hrvatskih norma što uređuju materiju za djelatnost te vrste. Znanje operativnog osoblja treba provjeravati kod odgovarajuće stručne organizacije svake tri godine i nakon svake izmjene navedenih propisa odnosno standarda u okviru naznačenog roka.

Organizacije udruženog rada i druge organizacije što rade s eksplozivima dužne su voditi poseban dnevnik o obavljenim radovima na električnim postrojenjima, uređajima i instalacijama. U dnevnik se svakodnevno upisuju i svi dnevni, tjedni ili godišnji pregledi koji su predviđeni kao obvezni. U dnevnik se upisuju i manji radovi (na primjer: izmjene osigurača, reguliranje zaštitnih releja, izmjene veznih shema i instalacijskih nacrta i dr.).

Kontaktirajte nas