Projektiranje i izvedba električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima

Pravilnikom o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima određuju se normativi i uvjeti za projektiranje, izvedbu, upotrebu te održavanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija u prostorijama u kojima se radi s barutima, pirotehničkim sredstvima, poroforima, organskim peroksidima, dijazo-spojevima, streljnim i rastreljnim sredstvima te municijom.

Odredbe spomenutog Pravilnika odnose i na električna postrojenja u prostorijama u podzemnim rudnicima u kojima se čuvaju eksplozivi, a i na pogone na nadzemnim mjestima u sklopu rudnika, ako ta postrojenja čine galvansku cjelinu s podzemnom električnom mrežom rudnika.

Odredbe Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima primjenjuju se pri izradbi tehničke dokumentacije, izvedbi novih električnih postrojenja, uređaja i instalacija, rekonstrukciji, proširenju i investicijskom održavanju postrojenja na mjestima i u pogonskim prostorijama u kojima se radi s eksplozivima.

Električna postrojenja ili njihove dijelove u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima mogu projektirati samo organizacije ili elektrotehnički stručnjaci koji su ovlašteni za izvedbu takvih radova.

Tehnička dokumentacija za električna postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima obuhvaća:

  • odobrene projekte,
  • nacrte izvedbe prema stvarnome stanju,
  • zapisnike tehničkih pregleda,
  • odobrenje za upotrebu i ostalu tehničku dokumentaciju.

OSNOVNI POJMOVI

1) električno postrojenje je skup svih montiranih elektroenergetskih i telekomunikacijskih uređaja i svih signalnih, zaštitnih, kontrolnih i drugih električnih instalacija, uključujući i električni alat, što služe zajedničkoj namjeni odnosno jedinstvenome tehnološkom procesu;

2) električni uređaji su sva pogonska sredstva koja služe za proizvodnju električne energije ili koja se koriste električnom energijom za svoj rad (na primjer: uređaji za proizvodnju, prijenos i razdjel električne energije te uređaji za napajanje energije);

3) električne instalacije su skup svih vodova i instalacijskih pribora, uključujući i razdjelne ploče s pripadnim uređajima, koji služe za razdjel električne energije pojedinim trošilima;

4) eksplozijski sigurno električno postrojenje (Eks-postrojenje) postrojenje je koje, pri ispravnoj montaži i upotrebi u granicama svojih nazivnih vrijednosti, neće uzrokovati zapaljenje eksploziva u bilo kojem obliku i na bilo koji način u prostorijama ugroženima eksplozivima;

5) eksplozijski zaštitni električni uređaji (S-uređaji) električni su uređaji koji, pri ispravnoj montaži i upotrebi u granicama svojih nazivnih vrijednosti, neće uzrokovati zapaljenje eksplozivne smjese;

6) plinovi znatno lakši od zraka plinovi su kojima specifična težina iznosi najviše polovicu specifične težine zraka;

7) eksplozivna smjesa je smjesa zapaljivoga plina, pare ili prašine sa zrakom kod koje se gorenje naglo širi i zbog toga može, uz određene uvjete, uzrokovati eksploziju;

8) stehiometrijska smjesa je smjesa u kojoj ima upravo toliko plinova i kisika koliko je potrebno da nastupi potpuno izgaranje bez viška plina odnosno kisika;

9) donja granica eksplozivnosti određeni je najmanji obujamski dio (postotak) plina odnosno pare što sa zrakom čini eksplozivnu smjesu;

10) gornja granica eksplozivnosti određeni je najveći obujamski dio (postotak) plina odnosno pare što sa zrakom još čini eksplozivnu smjesu;

11) pojava povećanog tlaka pojava je koja proizlazi od eksplozije plinova u prostoru kućišta ili dijelu kućišta u kojem nije nastalo početno zapaljenje;

12) točka zapaljenja zapaljive tekućine najniža je temperatura na kojoj se iz tekućine razvija para u tolikoj količini da se pomiješana sa zrakom može zapaliti ako se nad površinu tekućine prinese plamen;

13) temperatura zapaljenja (točka samozapaljenja) zapaljive tvari najniža je temperatura na kojoj se ta tvar u obliku plina, pare, maglice ili prašine, pomiješana sa zrakom može zapaliti ili eksplodirati, bez stranog izvora paljenja;

14) temperatura tinjanja nataložene prašine najniža je temperatura na površini zagrijane podloge koja dovodi do buktanja, uzvitlavanja i paljenja 5 mm debeloga nataloženog sloja prašine. Temperatura tinjanja snižava se s porastom debljine naslagane prašine;

15) granična temperatura je najviša dopuštena temperatura do koje se smije uređaj zagrijavati;

16) nadtemperatura je razlika između temperature uređaja i temperature okolnog prostora u istome vremenu;

17) S-komisija je stalna stručna komisija nadležna za ispitivanje S-uređaja i za izdavanje atesta o ispravnosti tih uređaja;

18) slova “Eks” kratica su i oznaka na eksplozijski sigurnim električnim postrojenjima, uređajima i instalacijama namijenjenima za prostorije u kojima se radi s eksplozivima;

19) slovo “S” kratica je i oznaka eksplozijske zaštite. Oznaka (S) I. označuje eksplozijsku zaštitu električnih uređaja u rudnicima. Oznaka (S) II. označuje eksplozijsku zaštitu električnih uređaja na nadzemnim mjestima;

20) slovo “S - ispitano” kratica je i oznaka da je eksplozijska zaštita ispitana;

21) zaštita, u najširem smislu riječi, zatvaranje je električnih uređaja u kućišta koje pruža potrebno osiguranje od ulaska stranih tijela, vode i prašine. Ta se zaštita označuje slovima “IP” i karakterističnim brojem, koji se sastoji od dvije brojke iza oznake slovima. Prva brojka pokazuje tip zaštite od prodora stranih tijela prašine i tip zaštite od dijelova pod naponom, a druga brojka pokazuje tip zaštite od ulaska vode. Značenje pojedinih karakterističnih brojeva obrazloženo je u dodacima 1. i 2, koji su otiskani uz Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima i čine njegov sastavni dio;

22) zaštita u kućištima zaštita je električnih uređaja koji su postavljeni u kućištu i zaštićeni od mogućega namjernog ili nasilnog dodira dijelova pod naponom;

23) zaštita zatvaranjem zaštita je od mogućeg dodira dijelova pod naponom stavljanjem upozorenja na poklopac kućišta ili priključne komore;

24) zaštita blokiranjem od namjernog dodira blokada je učinak koje se može odstraniti običnim alatom;

25) zaštita blokiranjem od nasilnoga dodira blokada je učinak koje se može odstraniti samo specijalnim alatom ili nasilnim oštećenjem;

26) neprodorni oklop je zaštita dijelova električnih uređaja zatvorenih u oklopu kućišta koja mora izdržati tlak eksplozije bez oštećenja i prenošenja eksplozije na vanjsku smjesu;

27) povećana je sigurnost (HRN N.S8.201) zaštita što se postiže posebnom izradom električnog uređaja, tako da pri normalnome radu teže dolazi do kvarova koji mogu stvarati iskre, električne lukove ili uzrokovati zagrijavanje iznad dopuštene granice;

28) samosigurnost (HRN N.S8.301) je zaštita koja se postiže posebnom izradom električnog uređaja, tako da iskre i toplinski učinci što bi mogli nastati u uređaju ili strujnom krugu toga uređaja, pri normalnim uvjetima rada ili zbog kvara priključnoga uređaja, ne mogu zapaliti eksplozivne smjese, uzvitlanu sitnu zapaljivu prašinu ili prašinu eksploziva, uz prisutnost kojih se upotrebljava uređaj odnosno strujni krug;

29) punjenje krutim tvarima (HRN N.S8.401) zaštita je dijelova električnoga uređaja oblaganjem čvrstim tvarima u obliku kompaktnih ili pjeskovitih masa, tako da ne mogu zapaliti eksplozivne smjese;

30) punjenje je tekućinama (HRN N.S8.501) zaštita dijelova električnoga uređaja stavljanjem tih dijelova u zaštitnu tekućinu, tako da do njih ne mogu dospjeti eksplozivne smjese;

31) punjenje je plinovima (HRN N.S8.601) zaštita dijelova električnoga uređaja punjenjem kućišta električnoga uređaja negorivim (inertnim) plinom ili zrakom, tako da u kućište ne može dospjeti eksplozivna smjesa;

32) posebna vrsta zaštite (HRN N.S8.901) zaštita je električnih uređaja kojom se sprečava paljenje eksplozivnih smjesa mjerama zaštite što nisu navedene u propisima, a koje odobrava S-komisija;

33) pod prostorijama odnosno prostorima ugroženima eksplozivima razumijevaju se:

a) pogonske prostorije u zgradama u kojima pri proizvodnji, obradi, preradbi, čuvanju i skladištenju eksploziva ili eksplozivnih tvari električna pogonska sredstva odnosno postrojenja mogu izazvati zapaljenja (na primjer: radne prostorije, sušionice, skladišta ili dijelovi takvih prostorija i dr.);

b) prostorije koje su povezane s prostorijama navedenima po a) vratima, prozorima, otvorima zidova, raznim kanalima i dr. ili koje mogu doći u vezu s prostorijama pod a), ako u njih može prodrijeti prašina, sublimati ili pare eksplozivnih tvari u ugrožavajućim količinama;

c) ograđeni prostor na otvorenome zemljištu u kojima se proizvodi, obrađuje, prerađuje, čuva i skladišti eksploziv ili eksplozivna tvar i u kojima bi mogla električna postrojenja izazvati zapaljenja;

34) zatvorene su prostorije prostorije u zgradama ili zatvorena mjesta koja nisu trajno otvorena prema slobodnome prostoru;

35) poluotvorene su prostorije prostorije kroz koje može slobodno i prirodno prolaziti zrak. Te prostorije mogu imati krov za zaštitu od nevremena i biti ograđene žičanom mrežom, zatvorenim bočnim zidovima s uzdužnim otvorima (dolje i gore i sl.), tako da konstrukcija krova i ograda ne sprečava ulazak zraka u svaki dio i kroz svaki dio unutrašnjeg prostora;

36) zona opasnosti 0 prostor je ili zatvoreni prostor u kojemu su zapaljive ili eksplozivne supstance plinova, para ili zapaljivih tekućina trajno prisutne u koncentraciji između donje i gornje granice eksplozivnosti;

37) zona opasnosti 1 prostor je u kojem se rabe i skladište zapaljive ili eksplozivne supstance plinova, pare i zapaljivih tekućina odnosno prostor u kojemu se rukuje tim supstancama, a eksplozivne ili zapaljive koncentracije kojih mogu biti uzrokom opasnosti za vrijeme normalnog pogona ili rukovanja;

38) zona opasnosti 2 prostor je u kojemu se rabe i skladište zapaljive ili eksplozivne supstance plinova, pare i zapaljivih tekućina odnosno prostor u kojem se rukuje tim supstancama, a koje su pod takvom kontrolom da samo uz nenormalne okolnosti mogu uzrokovati opasne koncentracije;

39) vrijeme tE vrijeme je tijekom kojega je dopušten protok najveće struje uređaja koja se može pojaviti u pogonu a da granična temperatura uređaja ne bude prekoračena;

40) strujni odnos  odnos je između struje pokretanja I/A i nazivne struje I/N, pri čemu se struja I/A mjeri neposredno nakon praktičnoga završetka prijelazne pojave;

41) najmanja struja zapaljenja najmanja je struja kojoj iskra može, uz odgovarajuće uvjete i uz stanovitu vjerojatnost zapaljenja, zapaliti najzapaljiviju eksplozivnu smjesu;

42) najmanja energija zapaljenja najmanja je energija iskre koja može, uz odgovarajuće uvjete i uz stanovitu vjerojatnost zapaljenja, zapaliti najzapaljiviju eksplozivnu smjesu;

43) razmak uz površinu (vodljiva veza) najmanji je razmak između neizoliranih dijelova pod naponom, mjereno uz površinu izolatora;

44) zračni razmak najkraći je put mjeren razapetom niti po kojemu može nastati prolazak struje ili proboj;

45) zaštitni je raspor mjesto spajanja pripadnih površina različito međusobno spojenih dijelova kućišta na kojemu se pojavljuje plamen eksplozije od unutarnje na vanjsku stranu;

46) dužina zaštitnog raspora najmanja je dužina raspora uzduž kojega postoji određena širina raspora, a mjeri se od unutarnje strane do vanjske strane neprodornog oklopa kućišta;

47) širina zaštitnog raspora razmak je između pripadnih površina koje čine taj raspor. Za valjkaste površine širina je raspora razlika između dvaju pripadnih promjera;

48) najveći eksperimentalni zaštitni raspor raspor je kojemu su dimenzije dobivene posebno određenim eksperimentima;

49) najveći statistički zaštitni raspor raspor je širina zaštitnog raspora na koji je primijenjena teorija statistike;

50) najviše dopušten radni raspor raspor je kojemu dimenzije ne smiju biti prekoračene ni uz koje uvjete tijekom upotrebe uređaja u pogonu;

51) najveći je raspor najširi raspor što se može predvidjeti pri konstrukciji i izradbi uređaja.

Kontaktirajte nas