Proizvodnja eksplozivnih tvari

Pravna osoba i obrtnik smije započeti proizvoditi eksplozivne tvari kad od Ministarstva dobije odobrenje za proizvodnju.

Odobrenje može biti vremenski ograničeno, te sadržavati dodatne zahtjeve, ako je to potrebno radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša.

Uz zahtjev pravne osobe i obrtnika za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari prilaže se:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar,
 • podatak o odgovornoj osobi u pravnoj osobi, odnosno kod obrtnika,
 • podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji,
 • uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se obavljati proizvodnja eksplozivnih tvari,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o eksplozivnim tvarima,
 • podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi,
 • tehnološki elaborat o postupku izrade,
 • opis sustava vlastite kontrole kvalitete.

Odgovorna osoba mora:

 • ispunjavati uvjete za rukovanje eksplozivnim tvarima,
 • imati najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti,
 • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se svjedodžbom, odnosno diplomom o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne obrazovne ustanove.

Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari mogu obavljati reciklažu i neutralizaciju eksplozivnih tvari.

Pravna osoba ili obrtnik može proizvoditi i upotrijebiti eksplozivne tvari na radilištu ako za to ima specijaliziranu opremu sukladno propisima o proizvodnji eksplozivnih tvari i odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe.

Odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari izdaje Ministarstvo. Ministarstvo će rješenjem oduzeti odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari na radilištu pravnoj osobi ili obrtniku koji više ne ispunjavaju uvjete iz Zakona o eksplozivnim tvarima.

Pravna osoba ili obrtnik mora u roku od osam dana od konačnosti rješenja o oduzimanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti evidencije koje su bili obvezni voditi prema Zakonu o eksplozivnim tvarima.

Istraživanjima novih vrsta eksplozivnih tvari mogu se baviti proizvođači eksplozivnih tvari kao i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ako osiguraju tehničke uvjete i sigurnosne mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

Proizvođač mora za svaku vrstu eksplozivnih tvari koju proizvodi imati:

 • izjavu o sukladnosti,
 • tehničku specifikaciju,
 • upute za sigurnu uporabu, skladištenje i uništavanje,
 • sigurnosni list sukladno normi HRN ISO 11014-1.

Eksplozivne tvari smiju se stavljati u promet i prijevoz samo u izvornoj ambalaži, koja je ispitana i označena prema propisu kojim je uređen prijevoz opasnih tvari.

Osim podataka koji su navedeni u propisu o prijevozu opasnih tvari, na ambalaži se moraju nalaziti i sljedeći podaci:

 • datum proizvodnje i rok uporabe eksplozivnih tvari,
 • uputa za uporabu,
 • posebna upozorenja, ako ih ima,
 • oznaka razreda za pirotehničko sredstvo.

Kontaktirajte nas