Program i način osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom propisuje se program i način osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, a u svrhu učinkovite zaštite pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Odredbe Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požaromodnose se na:

 • zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (stručne službe)
 • učenike srednjih škola.

Planom zaštite od požara Grada Zagreba, grada odnosno općine mogu se utvrditi kategorije pučanstva koje su obvezne proći osposobljavanje, a nisu obuhvaćene odredbama Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Obveze osposobljavanja ne odnose se na:

 • osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,
 • osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina, a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).


OSPOSOBLJAVANJE PUČANSTVA

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja pučanstva je:

 • školska ustanova koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
 • pravna osoba koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja odgovoran je za provedbu programa iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je u provedbu osposobljavanja uključiti osobu koja ima zvanje vatrogasnog tehničara-specijaliste, odnosno osobu koja ima završen najmanje stručni dodiplomski studij koji traje do dvije godine.

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je kod provedbe programa osigurati:

 • odgovarajuću prostoriju,
 • ručne aparate za početno gašenje požara,
 • sredstva za gašenje požara,
 • gorivo,
 • cilindričnu posudu promjera 1 m i minimalne visine 15 cm,
 • sredstvo za projekciju obrazovnog filma,
 • ostala materijalno-tehnička sredstva.

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja obvezan je voditi evidenciju o polaznicima.

Evidencija mora sadržavati:

 • ime i prezime polaznika,
 • dan, godina, mjesto i država rođenja,
 • JMBG
 • naziv pravne osobe koja upućuje polaznika na osposobljavanje,
 • broj uvjerenja i datum osposobljavanja.

Za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.

Osposobljavanje se provodi u skupinama od maksimalno 30 polaznika.

Osposobljavanje je potrebno prilagoditi dobi polaznika. prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i specifičnostima procesa rada.

Osobi koja završi program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja nadzor izvođenja programa osposobljavanja.

Obrazac uvjerenja o osposobljenosti

REPUBLIKA HRVATSKA

izdaje ____________________________________________________________________________
(naziv škole - pravne osobe)

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI

__________________________________________________________________________________
(ime i prezime)

rođen-a _________________________ 19 ______, u _______________________________________

državljanin __________________________________________________ ,

nakon završenog

___________________________________________________________________
(naziv škole odnosno prethodnog obrazovanja)

 

završio-(la) je

____________________________________________________________________
(naziv programa osposobljavanja)

u trajanju ______________________________________________________, te je osposobljen-(a) za

__________________________________________________________________________________

U ______________________, _________ 19 ____.

MP

OVLAŠTENA OSOBA

 

_______________________________

Kl. ozn.: ____________________

Ur. broj: ____________________

Datum: _____________________

Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o odobrenju za rad _______________________________


 

KAZNENE ODREDBE

Novčanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne uputi djelatnike na osposobljavanje. Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna za spomenuti prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna kaznit će se za prekršaj pojedinac ako bez opravdanih razloga odbije proći osposobljavanje. Novčanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj izvođenja programa osposobljavanja ako osposobljavanje ne provodi prema odredbama Pravilnika. Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna za navedeni prekršaj kaznit će se odgovorna osoba nositelja izvođenja programa osposobljavanja.


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

TEORIJSKI DIO:

1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju (1 sat)

 • Osnovni pojmovi o gorenju;
 • Uvjeti potrebni za nastanak gorenja (goriva tvar, kisik i temperatura paljenja);
 • Požar i eksplozija;
 • Produkti gorenja;
 • Osnove gašenja;
 • Mjere zaštite pri gašenju požara.

2. Sredstva za gašenje prema klasi požara (1 sat)

 • Voda:
 • Pjena;
 • Prah;
 • CO2;
 • Halon;
 • Priručna sredstva.

3. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara (2 sata)

 • Uzroci nastanka požara;
 • Uvjeti za širenje požara;
 • Mjere zaštite od požara;
 • Evakuacija.

4. Oprema i sprave za gašenje požara (1 sat)

 • Aparati za početno gašenje požara;
 • Hidranti i oprema za gašenje vodom.

5. Obrazovni film (1 sat).

PRAKTIČNl DIO:

1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže (1 sat)

2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara (1 sat).

Kontaktirajte nas