Predmet, svrha i primjena sustava zaštite od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Zaštita od požara odgovarajuće se primjenjuje i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Također, odnose se i na građevinske dijelove i prostore u vlasništvu Republike Hrvatske dane na upravljanje Ministarstvu obrane, odnosno Ministarstvu pravosuđa te na građevine, građevinske dijelove i prostore koji su od posebnog interesa za obranu Republike Hrvatske, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Zaštita od požara ne primjenjuje se na prijevozna sredstva, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Također,ne odnose se na građevne proizvode uređene posebnim propisima kojima se uređuju tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti i druga pitanja vezana za građevne proizvode, osim u dijelu u kojem se Zakonom o zaštiti od požara ili podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, određuju svojstva otpornosti na požar i/ili reakcije na požar građevnih proizvoda.

Zaštita od požara odgovarajuće se primjenjuje i na tehnološke eksplozije

OSNOVNI POJMOVI IZ ZAŠTITE OD POŽARA

Pojmovnik zaštite od požara obuhvaća cijeli niz termina, definicija sa kojima se tvrtke, korisnici susreću.

Radi lakšeg razumijevanja terminologije, pojmovi iz zaštite od požara imaju sljedeće značenje:

 • Požar - samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
 • Gorenje - brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka u kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.
 • Tehnološka eksplozija - naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.
 • Požarni rizik - vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.
 • Ugroženost od požara - potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara
 • Otpornost na požar - sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar
 • Reakcija na požar - doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima
 • Neposredna opasnost - stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara
 • Evakuacijski put iz građevine - posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

Kontaktirajte nas