Planovi i dokumenti zaštite od požara potrebni za organizaciju i mjere zaštite od požara

Dokumentima zaštite od požara uređuje se organizacija i mjere zaštite od požara na prostoru za koji se donose.

Dokumenti zaštite od požara državne razine su:

  • Nacionalna strategija zaštite od požara
  • Nacionalni plan djelovanja zaštite od požara
  • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
  • Izvješće o stanju zaštite od požara u Republici Hrvatskoj

Dokumenti zaštite od požara lokalne i područne (regionalne) razine su planovi zaštite od požara te provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara.

Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalnu strategiju zaštite od požara za razdoblje od najmanje 10 godina.

Nacionalna strategija zaštite od požara, osim opisa i analize postojećeg stanja zaštite od požara u Republici Hrvatskoj sadrži i glavne ciljeve, prioritete, međunarodne obveze, pravni okvir te instrumente i mjere provedbe kao i nositelje i odgovornosti i elemente ocjene.

Nacionalni plan djelovanja zaštite od požara donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, za razdoblje od četiri godine i sadrži osobito: mjere i aktivnosti u području zaštite od požara, način, redoslijed, rokove i nositelje provedbe mjera, projekte, procjenu potrebnih sredstava te analizu troškova i koristi.

Ostali dokumenti zaštite od požara ne mogu biti u suprotnosti s Nacionalnom strategijom zaštite od požara.

Hrvatski sabor razmatra četverogodišnje Izvješće o stanju zaštite od požara u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, uz prethodno mišljenje Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara osnovanog prema posebnom propisu i središnjeg tijela državne uprave za vatrogastvo, donosi godišnji program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Planovi i dokumenti zaštite od požara

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Ministar propisuje uvjete i način izrade te sadržaj planova i procjena ugroženosti.

Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara može biti dio dugoročnijeg plana unapređenja zaštite od požara.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju planove s novonastalim uvjetima, a jednom u 5 godina usklađuju procjene ugroženosti s novonastalim uvjetima.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova osigurat će sudjelovanje javnosti.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju područje zaštite od požara na svom području sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara te prema vlastitim planovima, potrebama i prosudbama.

Kontaktirajte nas