Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika na gradilištu

Briga za zdravlje i sigurnost osoba te briga za okoliš smatraju se sastavnim i osnovnim elementom odgovornog upravljanja i zahtijevaju aktivno razmatranje pitanja vezanih uz zaštitu zdravlja, sigurnost i zaštitu okoliša u poslovanju i svim aktivnostima na gradilištu.

Poslodavac koji obavlja građevinske radove obvezan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite na radu.

Privremena radilišta na kojima se planiraju izvoditi građevinski radovi i prije samog početka izvođenja radova predstavljaju određene izvore opasnosti i štetnosti, kako zbog rada na otvorenom prostoru tako i zbog naravi posla koja zahtijeva povećanu koncentraciju sredstava za prijevoz i prenošenje tereta, smještaja radnih strojeva i dr. stoga je potrebno prethodno urediti radilište na način da navedene okolnosti ne ugrožavaju sigurnost radnika u skladu s Planom izvođenja radova.

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika na gradilištu - koordinator I - u fazi projektiranja

Prema nepotpunom popisu u Dodatku I Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, N.N., br. 51/08., čl. 103. Zakona o zaštiti na radu-71/14., privremena ili pokretna gradilišta označavaju svako gradilište na kojemu se izvode građevinski odnosno montažni radovi, a to su:

 • Iskopavanja
 • zemljani radovi
 • građenje
 • sastavljanje i rastavljanje montažnih dijelova
 • preinaka ili opremanje
 • izmjene
 • obnova
 • popravci
 • uklanjanje s rastavljanjem – demontaža
 • rušenje
 • tekuće održavanje
 • povremeno i periodično održavanje – bojanje i čišćenje
 • odvodnja.

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova potrebno je izraditi sukladno provedbenim propisima tj. sadržaj plana je propisan i mora se poštivati prilikom pisanja plana. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova.

Plan izvođenje radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisima. Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.

Planom uređenja privremenog gradilišta i zajedničkog privremenog gradilišta treba osigurati primjenu pravila zaštite na radu od izvođenja pripremnih radova do predaje gotovog objekta investitoru kod izvođenja građevinskih ili montažnih radova.

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika na gradilištu - koordinator II - u fazi izvođenja radova

Budući da poslovi građenja predstavljaju poslove s visokim rizicima, obveza je investitora, vlasnika građevine, koncesionara ili druge osobe za koju se izrađuje glavni projekt, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I - u fazi projektiranja) i tijekom građenja (koordinator II - u fazi izvođenja radova) kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.

Koordinatora za zaštitu na radu može se smatrati „nadzornim inženjerom za sigurnost“ na privremenom gradilištu.

Koordinator za zaštitu na radu obvezan je tijekom građenja naročito:

 • koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada koje se izvode istodobno ili u slijedu.
 • koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
 • izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

Kontaktirajte nas