PLAN POSTUPANJA U SLUČAJU POŽARA

U slučaju nastanka požara na internoj postaji tekućih goriva (benzinskoj postaji) potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. Svim raspoloživim sredstvima pristupiti gašenju požara

2. Pri gašenju požara postupiti prema uputama za gašenje požara zapaljivih tekućina (vatru gasiti uvijek u smjeru vjetra, da se što prije prekrije cijela površina gorenja itd.)

PRI GAŠENJU POŽARA NA VOZILIMA


Na vozilu izvana:

 • prekinuti punjenje
  • ugasiti motor
  • aktivirati ručni vatrogasni aparat
   • prahom obuhvatiti cijelu površinu gorenja

Na motoru vozila:

 • prekinuti punjenje
 • ugasiti motor
 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • malo podignuti poklopac motora
  • mlaz usmjeriti prema mjestu požara

Na električnoj instalaciji vozila:

 • ugasiti motor
 • presjeći ili iskopčati vodove ili spojke akumulatora
 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • malo podignuti poklopac motora
  • mlaz usmjeriti prema smjeru požara

Pri gašenju požara autocisterne:

 • zaustaviti  pretakanje
 • svim raspoloživim vatrogasnim sredstvima nastojati ugasiti požar
 • evakuirati ostala vozila s benzinske postaje
 • zatvoriti ventil, da se spriječi istjecanje goriva iz autocisterne
 • zatvoriti poklopac na autocisterni, odnosno na oknu podzemnog spremnika
 • odmah nazvati javnu vatrogasnu postrojbu na tel.: 193 ili službu 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
  • poduzeti sve  mjere protiv širenja  požara na ostale objekte  benzinske  postaje, kao i na susjedne objekte

PRI GAŠENJU POŽARA NA DIJELOVIMA BENZINSKE POSTAJE

Na agregatu za naftne derivate:

 • prekinuti dovod električne energije pomoću glavne sklopke
 • skinuti poklopac agregata
 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • mlaz usmjeriti u unutrašnjost agregata, tako da se zahvati cijela površina gorenja

Na oknu spremnika:

 • zatvoriti poklopac okna
 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • mlazom prekriti cijelu površinu gorenja

Na odzračnim ventilima:

 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • mlaz usmjeriti u podnožje izlaska plamena
  • mahati mlaznicom

Pri gašenju požara na prolivenom gorivu na tlu:

 • aktivirati ručni vatrogasni aparat
  • mlazom prekriti cijelu površinu gorenja
  • manje plamene gasiti upotrebom pijeska

U slučaju nastanka većeg požara na bilo kojem objektu, odmah nazvati najbližu javnu  vatrogasnu postrojbu na tel.: 193 ili službu 112, istovremeno zajedničkim djelovanjem s više vatrogasnih aparata pristupiti gašenju požara.

Kontaktirajte nas