Oprema i zaštitni sustavi namjenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama – EX instalacije II

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA - Obveze proizvođača

Kad stavljaju svoje proizvode na tržište ili ih upotrebljavaju za vlastite potrebe, proizvođači osiguravaju da su njihovi proizvodi projektirani i proizvedeni u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.

Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju i provode ili osiguravaju provedbu relevantnog postupka ocjenjivanja sukladnosti.

Ako je tim postupkom dokazana sukladnost proizvoda koji nije komponenta s propisanim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

Ako je sukladnost komponente s važećim zahtjevima dokazana relevantnim postupkom ocjenjivanja sukladnosti, proizvođač sastavlja pisanu potvrdu o sukladnosti.

Proizvođači osiguravaju da je uz svaki proizvod priložen primjerak EU izjave o sukladnosti ili, po potrebi, potvrda o sukladnosti.

Kada se velik broj proizvoda isporučuje jednom korisniku, uz dotičnu seriju ili pošiljku može se priložiti samo jedan primjerak EU izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti.

Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti ili, po potrebi, potvrdu o sukladnosti u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište.

Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje u skladu s odredbama Pravilnika.

Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u rješenju ili značajkama proizvoda te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama s pozivanjem na koje je proizvod proglašen sukladnim.

Kada to smatraju prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, proizvođači ispituju uzorke proizvoda koji su stavljeni na tržište, istražuju i vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih proizvoda i njihova povrata od korisnika te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

Proizvođači osiguravaju da proizvod koji su stavili na tržište nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da se traženi podaci daju na pakiranju ili u popratnom dokumentu uz proizvod.

Proizvođači osiguravaju da je na proizvodu, koji nije komponenta, koji su stavili na tržište posebna oznaka protueksplozijske zaštite i, po potrebi, druge oznake i informacije.

Proizvođači na proizvodu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, kad to nije moguće, na njegovom pakiranju ili u popratnom dokumentu uz proizvod.

U adresi je navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Proizvođači osiguravaju da su uz proizvod priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Takve upute i sigurnosne informacije te svako označavanje moraju biti jasni, razumljivi i shvatljivi.

Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s Pravilnikom dužni su poduzeti sve popravne radnje potrebne kako bi navedeni proizvod uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili osigurali povrat od korisnika.

Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna tijela Republike Hrvatske i nadležna tijela država članica Europske unije u kojima su stavili na raspolaganje proizvod na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

Na opravdan zahtjev nadležnih tijela Republike Hrvatske proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti proizvoda s Pravilnikom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Proizvođači surađuju s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

 

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA - Ovlašteni zastupnici

Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

  • da EU izjavu o sukladnosti ili, po potrebi, potvrdu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavi na raspolaganje nadležnim inspektorima u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište;
  • da na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog inspektora da sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda;
  • da surađuje s nadležnim inspektorom, na njegov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njegovim ovlaštenjem.

 

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA - Obveze uvoznika

Uvoznici na tržište stavljaju isključivo sukladne proizvode. Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti. Uvoznici osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da proizvod nosi oznaku CE, po potrebi, da je uz proizvod priložena EU izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti i traženi dokumenti, te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje.

Ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

Uvoznici na proizvodu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, ako to nije moguće, na njegovom pakiranju ili u popratnom dokumentu uz proizvod.

Kontaktni podaci su na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Uvoznici osiguravaju da su uz proizvod priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Dok je proizvod pod njihovom odgovornošću uvoznici osiguravaju da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Kad to smatraju prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, uvoznici ispituju uzorke proizvoda koji su stavljeni na tržište, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih proizvoda i njihova povrata od korisnika te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s  Pravilnikom bez odgode poduzimaju sve potrebne popravne radnje kako bi taj proizvod uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili osigurali povrat od korisnika.

Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna inspekcijska tijela i nadležna tijela država članica Europske unije u kojima su stavili na raspolaganje proizvod na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

Uvoznici su obvezni u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište primjerak EU izjave o sukladnosti ili, po potrebi, potvrde o sukladnosti staviti na raspolaganje nadležnim inspektorima i osigurati da im tehnička dokumentacija bude dostupna na njihov zahtjev.

Na opravdan zahtjev nadležnog inspektora uvoznici mu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Uvoznici surađuju s nadležnim inspektorom, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

 

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA - Obveze distributera

Kad stavljaju proizvod na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u pogledu zahtjeva iz  Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju da proizvod nosi oznaku CE, po potrebi, da je uz taj proizvod priložena EU izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti i potrebni dokumenti te upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te da su proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 7. stavaka 5., 6. i 7. i članka 9. stavka 3. Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II  Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, ne stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te nadležna inspekcijska tijela.

Dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, distributeri osiguravaju da uvjeti njegova skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s navedenim  Pravilnikom, odmah poduzimaju sve potrebne popravne radnje kako bi se navedeni proizvod uskladio ili prema potrebi povukao s tržišta ili kako bi se spriječilo njegovo distribuiranje.

Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna inspekcijska tijela i nadležna tijela država članica Europske unije navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

Na opravdan zahtjev nadležnog inspektora distributeri mu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda.

Također surađuju s nadležnim inspektorom, na njegov zahtjev, u svim radnjama poduzetim kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Za potrebe Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 7. spomenutog Pravilnika ako proizvod stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuju proizvod koji je već stavljen na tržište na način koji može utjecati na njegovu sukladnost s navedenim Pravilnikom.

 

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev nadležnog inspektora, daju mu podatke o identitetu:

  • svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod;
  • svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili proizvod.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke 10 godina nakon što im je proizvod isporučen i 10 godina nakon što su proizvod isporučili.

Kontaktirajte nas