Oprema i zaštitni sustavi namjenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - EX instalacije

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama primjenjuje se na sljedeće proizvode:

 • opremu i zaštitne sustave namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama,
 • sigurnosne uređaje, upravljajuće uređaje i regulacijske uređaje namijenjene uporabi izvan potencijalno eksplozivnih atmosfera, ali koji su potrebni ili doprinose sigurnom djelovanju uređaja i zaštitnih sustava s obzirom na opasnost od eksplozije,
 • komponente namijenjene za ugradnju u opremu i zaštitne sustave

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ne primjenjuje se na:

 • medicinske uređaje namijenjene uporabi za medicinske potrebe,
 • opremu i zaštitne sustave u kojima opasnost od eksplozije proizlazi isključivo iz prisutnosti eksplozivnih materijala ili nestabilnih kemikalija,
 • opremu namijenjenu uporabi u kućanstvu i nekomercijalnim prostorima, gdje potencijalno eksplozivna atmosfera može nastati rijetko, samo kao rezultat istjecanja plina koji se koristi kao gorivo, a koje je uzrokovano kvarom,
 • osobnu zaštitnu opremu obuhvaćenu posebnim propisom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme,
 • pomorska plovila i pokretne vodene jedinice zajedno s ugrađenom opremom,
 • prijevozna sredstva, npr. vozila i njihove prikolice namijenjene samo prijevozu putnika zrakom, cestama, željeznicom ili vodenim putovima, kao i prijevozna sredstva izrađena za prijevoz robe zrakom, cestama, željeznicom ili vodenim putovima. Vozila namijenjena uporabi u prostorima s potencijalno eksplozivnom atmosferom se ne isključuju iz područja primjene Pravilnika;
 • opremu obuhvaćenu člankom 346. stavkom 1. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Za potrebe Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama primjenjuju se sljedeće definicije:

 • oprema znači aparati, strojevi i pogonska sredstva, fiksni ili pokretni uređaji, upravljačke jedinice i instrumentacija, kao i detekcijski i preventivni sustavi koji su, odvojeno ili pridruženo, namijenjeni proizvodnji, prijenosu, uskladištenju, mjerenju, upravljanju i pretvorbi energije i/ili obradi materijala, koji su sposobni prouzročiti eksploziju vlastitim mogućim izvorom paljenja;
 • zaštitni sustavi znači uređaji koji nisu komponente opreme, a koji su namijenjeni trenutačnom zaustavljanju razvoja eksplozije i/ili ograničavanju područja djelovanja eksplozije i koji su odvojeno stavljeni na raspolaganje na tržištu za uporabu kao samostalni sustavi;
 • komponente znači bilo koje jedinice bitne za sigurno funkcioniranje opreme i zaštitnih sustava, ali bez samostalne funkcije;
 • eksplozivna atmosfera znači smjesa zraka i zapaljive supstancije u obliku plina, pare, maglice ili prašine, pod atmosferskim uvjetima, u kojima se, nakon početnog paljenja, eksplozija širi na cijelu neizgorenu smjesu;
 • potencijalno eksplozivna atmosfera znači prostor u kojem atmosfera može postati eksplozivna zbog lokalnih i radnih uvjeta;
 • oprema skupine I znači oprema namijenjena za uporabu u podzemnim dijelovima rudnika i na takvim dijelovima nadzemnih instalacija tih rudnika koji bi mogli biti ugroženi jamskim plinom i/ili zapaljivom prašinom, uključujući i kategorije opreme M1 i M 2 kako je utvrđeno u Prilogu I ovoga Pravilnika;
 • oprema skupine II znači oprema namijenjena za uporabu na ostalim mjestima koja bi mogla biti ugrožena eksplozivnim atmosferama, uključujući kategorije opreme 1, 2 i 3 kako je utvrđeno u Prilogu I ovoga Pravilnika;
 • kategorija opreme znači klasifikacija svake opreme unutar skupine opreme navedene u Prilogu I ovoga Pravilnika, kojom se utvrđuje tražena razina zaštite koju treba osigurati;
 • namijenjena uporaba znači uporaba proizvoda kako je propisao proizvođač raspoređujući opremu u određenu skupinu i kategoriju opreme ili pružajući potrebne informacije za sigurno funkcioniranje zaštitnog sustava, uređaja ili komponente;
 • stavljanje na raspolaganje na tržištu znači svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;
 • stavljanje na tržište znači prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Europske unije;
 • proizvođač znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili koja je oblikovala ili proizvela proizvod i stavlja na tržište navedeni proizvod pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili ga upotrebljava za vlastite potrebe;
 • ovlašteni zastupnik znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;
 • uvoznik znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskoj uniji koja proizvod iz treće zemlje stavlja na tržište Europske unije;
 • distributer znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;
 • gospodarski subjekt znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;
 • tehnička specifikacija znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje proizvod mora ispuniti;
 • usklađena norma znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;
 • hrvatska norma znači norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo
 • akreditacija znači akreditacija kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;
 • nacionalno akreditacijsko tijelo znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;
 • ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi ovog Pravilnika koji se odnose na proizvod;
 • tijelo za ocjenjivanje sukladnosti znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;
 • povrat proizvoda znači svaka mjera usmjerena na postizanje povratka proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;
 • povlačenje znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da proizvod u opskrbnom lancu bude stavljen na raspolaganje na tržištu;
 • zakonodavstvo Europske unije o usklađivanju znači svako zakonodavstvo Europske unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;
 • oznaka CE znači oznaku kojom proizvođač označuje da je proizvod u skladu s važećim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju kojim se propisuje njezino stavljanje.

 

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

U skladu s odredbama Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, gospodarski subjekti i tijela za ocjenjivanje sukladnosti poduzimaju se sve prikladne mjere kako bi se osiguralo da proizvodi mogu biti stavljeni na raspolaganje na tržištu i stavljeni u uporabu ako su odgovarajuće instalirani i održavani te korišteni u skladu s njihovom namijenjenom uporabom.

Odredbe spomenutog Pravilnika ne utječu na pravo utvrđivanja onih zahtjeva koji se ocijene potrebnim za osiguranje zaštite osoba, posebno radnika, pri korištenju relevantnih proizvoda, pod uvjetom da to ne znači da su takvi proizvodi izmijenjeni na način koji  navedeni Pravilnik ne određuje.

Na komercijalnim sajmovima, izložbama i predstavljanjima, ne sprječava se izlaganje proizvoda koji nisu u skladu s Pravilnikom ako je jasno i vidljivo označeno da takvi proizvodi nisu u skladu s Pravilnikom i da nisu na prodaju sve dok proizvođač ne provede njihovo usklađivanje.

Tijekom predstavljanja poduzimaju se odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

Kontaktirajte nas