Obveze poslodavca u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika zaposlenih u ex postrojenjima II

OBVEZE KOORDINIRANJA

Ako su na istom radnom prostoru nazočni radnici iz nekoliko pravnih osoba svaki od poslodavaca odgovoran je za radnje koje poduzima, kao i za posljedice koje iz toga proizlaze.

Pojedinačne odgovornosti koordinira poslodavac koji je odgovoran za radni prostor sukladno važećim propisima kao i za provedbu svih sigurnosnih i za zdravlje potrebnih mjera zbog zaštite radnika. Način, cilj i mjere koordinacije uredit će poslodavac zadužen za koordinaciju Ex-Priručnikom.

Ex-Priručnik mora posebno iskazati temeljne ciljeve, organizaciju, odgovornosti i stručnost zaduženog osoblja kao i sve potrebne postupke za radove koji se poduzimaju za siguran rad postrojenja u kojemu se radovi izvode.

Ex-Priručnik mora se načiniti prije početka rada te ga treba prilagođavati ako radni prostor, sredstva za rad ili organizacija rada pretrpe značajnije promjene proširenja ili premještanje. Postrojenje, oprema i instalacije moraju imati svu potrebnu dokumentaciju na kojoj se Ex Priručnik temelji, koja mora obuhvatiti svu potrebnu dokumentaciju o stanju protueksplozijske zaštite postrojenja.

DOKUMENT O PROTUEKSPLOZIJSKOJ ZAŠTITI

U svezi procjene rizika od nastanka eksplozije poslodavac je dužan izraditi dokument o protueksplozijskoj zaštiti.

Dokument o protueksplozijskoj zaštiti mora posebno iskazati:

Dokument se mora načiniti prije započinjanja posla i mora se mijenjati i dopunjavati ako mjesto rada, sredstava za rad ili organizacija rada pretrpe značajne promjene, proširenja ili premještanja.

Ako već ima procjene rizika od eksplozije, dokumente ili izvještaje koji su izrađeni na temelju drugih propisa, poslodavac ih mora uskladiti s odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim ex atmosferom.

Dokumentaciju o protueksplozijskoj zaštiti čini Ex-dokument koji sadrži sve relevantne tehničke nalaze izrađene od ovlaštenog tijela, u kojima je utvrđeno stvarno stanje protueksplozijske zaštite u odnosu na postrojenja i to za:

  • klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
  • opremu (elektroenergetsku, instrumentacijsku u odnosu na zagrijavanje, električne iskre ili luk),
  • neelektričnu opremu (uzevši u obzir: vruće površine, plamen i vruće plinove, mehanički generirane iskre, adijabatsku kompresiju i udarne valove),
  • instalacije (električne i neelektrične),
  • ostale uzročnike paljenja i to: lutajuće električne struje i katodnu korozijsku zaštitu, statički elektricitet, atmosfersko pražnjenje (munja), radio frekvencijski (RF), elektromagnetske valove od 104 Hz do 3 x 1012 Hz, elektromagnetski valovi od 3 x 1011 do 3 x 1015 Hz, ionizirajuća zračenja, ultrazvuk, za zapaljive prašine uključivo samopaljenje tinjanjem te egzotermne reakcije,
  • održavanost opreme i instalacija u uporabi.

Za fizičke i pravne osobe koje se bave aktivnostima popravaka, obnove i pregradnje, instaliranja i održavanja iz usluge, tehnički nalaz mora sadržavati ocjenu osposobljenosti za navedene aktivnosti izrađen od ovlaštenog tijela.

Za popravak, obnovu, pregradnju, instaliranje i održavanje, fizičke i pravne osobe moraju Ex-Priručnikom propisati potrebne mjere za siguran i kvalitetan rad vezano na aktivnost, kojim se uređuje organizacija, stručnost, opremljenost i potrebni postupci za sigurno odvijanje odgovarajuće aktivnosti.

Tehničkim nalazom utvrđuje se osposobljenost za pravilno provođenje aktivnosti. Temeljem ovih nalaza ovlašteno tijelo može izdavati i potvrdnice s jednogodišnjom valjanošću za obavljanje ovih aktivnosti.

Način provođenja propisanih mjera zaštite utvrđuje se Ex-Priručnikom čiju je izradu dužan osigurati poslodavac te o njemu informirati predstavnike radnika.

Pretpostavlja se, da su sigurnost i zaštita zdravlja radnika u eksplozivnoj atmosferi sukladni s odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim ex atmosferom ako odgovaraju zahtjevima hrvatskih normi, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

Kontaktirajte nas