Obveze poslodavca u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika zaposlenih u ex postrojenjima

SPRJEČAVANJE EKSPLOZIJE I ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE

Radi poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostoru koji je ugrožen eksplozivnom atmosferom, poslodavac je dužan poduzeti tehničke i//ili organizacijske mjere sprječavanja eksplozije i zaštite od eksplozije te provjeriti rizik nastanka eksplozije i mora u svezi s tim poduzeti sljedeće:

  • spriječiti stvaranje eksplozivne atmosfere, ili gdje to nije moguće zbog prirode same aktivnosti spriječiti zapaljenja eksplozivne atmosfere,
  • ublažiti štetno djelovanje učinka eksplozije, da bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnost radnika.

Ako je to potrebno, ove se mjere moraju kombinirati s mjerama protiv širenja eksplozije i/ili biti njima nadopunjene i moraju biti redovito obavljane, a kada nastanu značajnije promjene u prostoru i temeljito preispitane.

Poslodavac je dužan osigurati tehničko nadgledanje zbog utvrđivanja stanja protueksplozijske zaštite odgovarajućom tehničkom dokumentacijom koja se odnosi na:

  • postrojenja uključivo i održavanosti opreme, zaštitnih sustava i komponenti, koji su dio dokumenta o eksplozijskoj zaštiti, uključujući i izradu procjene rizika;
  • aktivnosti u cilju osiguravanja kvalitete protueksplozijske zaštite koje se utvrđuju odgovarajućim Ex-Priručnikom o aktivnosti organizacije koja ih provodi, bez obzira da li se odnose na vlastita postrojenja ili na rad iz usluge.

Poslodavac je dužan osigurati obavljanje tehničkog nadgledanja nad svojim postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te instalacijama koje postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada povezuju u funkcionalnu cjelinu, a nalaze se u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom ili se nalaze izvan ugroženog prostora ali imaju utjecaj na instalacije i opremu u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

PROCJENA RIZIKA NASTANKA EKSPLOZIJE

Poslodavac mora sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika procijeniti posebne rizike, koji nastaju, ili mogu nastati uslijed eksplozivne atmosfere, pri čemu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom mora uzeti u obzir najmanje:

  • vjerojatnost da će se pojaviti eksplozivna atmosfera i njezino zadržavanje,
  • vjerojatnost postojanja, aktiviranja i djelotvornosti uzročnika paljenja, uključujući elektrostatske naboje,
  • instalacije, opremu, upotrebljene tvari, postupke i njihova moguća međusobna djelovanja,
  • razmjere očekivanih učinaka.

Rizik nastanka eksplozije treba procijeniti u njezinoj sveukupnosti. Procjena rizika nastanka eksplozije mora se procijeniti i za mjesta koja su preko otvora povezana ili bi mogla biti povezana s mjestima, u kojima bi mogla nastati eksplozivna atmosfera.

OPĆE OBVEZE I OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH KADROVA

U prostorima gdje se eksplozivna atmosfera može pojaviti poslodavac je dužan:

Poslodavac mora sve radnike i odgovorne osobe koje rade s opremom i na opremi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom i koji instaliraju, ugrađuju, održavaju, popravljaju, obnavljaju ili pregrađuju opremu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, osposobiti sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim ex atmosferom te Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način, obavlja se prema programu kojeg donosi ministar nadležan za rad u suradnji s istaknutim stručnjacima ovlaštenog tijela za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Kontaktirajte nas