Obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama

ODREĐIVANJE I PROCJENJIVANJE RIZIKA KOJI PREDSTAVLJAJU OPASNE KEMIKALIJE

Pri ispunjavanju obveza vezano za izradu procjene rizika te praćenju stanja zaštite na radu, poslodavac prvo mora utvrditi postoje li opasne kemikalije na mjestu rada.

Ako poslodavac utvrdi prisutnost opasnih kemikalija, mora procijeniti rizik za sigurnost i zdravlje radnika zbog prisutnosti opasnih kemikalija, sukladno posebnom propisu o izradi procjene rizika, pri čemu mora uzeti u obzir sljedeće:

 • svojstva opasnih kemikalija,
 • podatke o sigurnosti i zdravlju, koje osigurava dobavljač sigurnosno-tehničkim listom u skladu s odredbama posebnog propisa,
 • razinu, vrstu i trajanje izloženosti,
 • okolnosti pri radu, koje uključuju vrste opasnih kemikalije, te njihove količine,
 • granične vrijednosti za profesionalnu izloženost ili biološke granične vrijednosti,
 • učinak preventivnih mjera koje su primijenjene ili će tek biti primijenjene,
 • spoznaje koje su rezultat uvedenog zdravstvenog nadzora radnika.

Poslodavac od dobavljača opasne kemikalije dobiva podatke koji su potrebni za procjenu rizika, a ti podaci sadrže posebnu procjenu rizika koja se utvrđuje na temelju posebnih propisa o kemikalijama. Procjena rizika nadopunjuje se posebno prilikom značajnih promjena ili kada tako zahtijevaju rezultati zdravstvenog nadzora.

Procjenom rizika moraju se obuhvatiti sve aktivnosti poslodavca s kojima je moguće očekivati veću izloženost opasnim kemikalijama ili bi zbog drugih razloga mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i nakon što su provedene sve tehničke mjere.

U djelatnostima i na poslovima gdje su radnici izloženi rizicima od više opasnih kemikalija, rizik se procjenjuje na temelju rizika koji predstavlja kombinacija svih prisutnih opasnih kemikalija.

U slučaju započinjanja s novom djelatnosti kod poslodavca, koja obuhvaća opasne kemikalije, s radom se može započeti tek kada se procjene rizici nove djelatnosti i provedu utvrđene preventivne mjere.

OPĆA NAČELA ZA SPRJEČAVANJE RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA I PRIMJENA U VEZI S PROCJENOM RIZIKA

Pri ispunjenju obveza za osiguranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, pri bilo kojoj poslovima koji uključuju opasne kemikalije, poslodavac mora poduzeti sve potrebne preventivne mjere, koje su utvrđene odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Rizici za sigurnost i zdravlje na radu, koji uključuju opasne kemikalije se otklanjaju odnosno smanjuju na najmanju moguću mjeru na sljedeće načine:

 • planiranjem i organizacijom rada na mjestu rada,
 • osiguranjem primjerene opreme za rad s opasnim kemikalijama i provođenjem postupaka održavanja koji jamče sigurnost i zdravlje na radu,
 • maksimalnim smanjenjem broja radnika koji su izloženi ili koji bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama,
 • maksimalnim smanjenjem trajanja i intenziteta izloženosti opasnim kemikalijama,
 • primjerenim higijenskim mjerama,
 • maksimalno mogućim smanjenjem količina opasnih kemikalija na mjestu rada potrebnih za dotičnu vrstu poslova,
 • odgovarajućim radnim postupcima, uključujući postupke za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih kemikalija i otpadaka koji sadrže takve kemikalije.

POSEBNE SIGURNOSNE I PREVENTIVNE MJERE

Poslodavac je dužan osigurati da je rizik koji predstavlja opasna kemikalija smanjen na najmanju moguću mjeru. Prednost ima zamjena tvari, na način da poslodavac izbjegava uporabu opasne kemikalije tako da je zamjeni kemikalijom ili procesom koji nije opasan, odnosno koji je manje opasan za sigurnost i zdravlje radnika pod uvjetima u kojima se koristi.

Kada vrsta djelatnosti poslodavca ne dozvoljava da se rizik odstrani zamjenom opasne kemikalije, uzimajući u obzir djelatnost i procjenu rizika, poslodavac osigurava da se rizik smanji u najvećoj mogućoj mjeri primjenom sigurnosnih i preventivnih mjera.

Takve mjere prema navedenom redoslijedu uključuju:

 • planiranje odgovarajućih radnih procesa i tehničkih regulacijskih naprava te uporabu odgovarajuće opreme i materijala, da se izbjegne ili što više smanji oslobađanje opasnih kemikalija koje bi mogle biti opasne za sigurnost i zdravlje radnika na mjestu rada,
 • primjenu skupnih sigurnosnih mjera na izvoru rizika kao što je primjereno odstranjivanje opasnih kemikalija učinkovitim provjetravanjem te primjerene organizacijske mjere,
 • kada se izloženost ne može spriječiti drugim sredstvima, koriste se individualne zaštitne mjere te osobna zaštitna oprema,

Kada poslodavac nije u stanju dokazati da je postignuta odgovarajuća zaštita zdravlja radnika, poslodavac mora redovito i pri svakoj promjeni uvjeta rada koji bi mogli utjecati na izloženost radnika opasnim kemikalijama provoditi potrebna mjerenja koncentracije opasnih kemikalija koje bi mogle biti opasne za zdravlje radnika na mjestu rada, posebice vezano uz granične vrijednosti izloženosti.

Poslodavac mora uzimati u obzir rezultate mjerenja koncentracije opasnih kemikalija pri provedbi obveza utvrđenim Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu, odnosno koje proizlaze iz njega, a kada je prekoračena propisana granična vrijednost izloženosti, poslodavac mora poduzeti mjere, tako da pri izvođenju preventivnih i sigurnosnih mjera uzme u obzir poduzimanje mjera po prioritetu graničnih vrijednosti izloženosti.

OBVEZE POSLODAVCA U ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA

Na temelju cjelokupne ocjene i općih načela za sprečavanje rizika, poslodavac poduzima tehničke i/ili organizacijske mjere koje odgovaraju vrsti postupka, uključujući skladištenje, postupanje i odvajanje nekompatibilnih opasnih kemikalija kako bi radnike zaštitio od opasnosti, koje uzrokuju fizikalno-kemijske karakteristike opasnih kemikalija.

Poslodavac u tom slučaju postupa prema navedenim prioritetima, tako da:

 • spriječi prisutnost opasnih koncentracija zapaljivih tvari ili opasne količine kemijski nestabilnih tvari na radnom mjestu ili da se, kada vrste poslova to ne dopuštaju,
 • izbjegne izvore paljenja, koji bi mogli prouzročiti požar i eksploziju ili neugodne situacije koje bi mogle imati štetne fizikalne učinke na kemijski nestabilne tvari ili smjese tvari,
 • ublaži štetne učinke za zdravlje i sigurnost radnika prilikom požara odnosno eksplozije zbog paljenja upaljivih tvari ili štetnih fizikalnih učinaka, koje uzrokuju kemijski nestabilne tvari ili smjese tvari.

Radna oprema i sigurnosni sustavi, sustavi za odvođenje opasnih kemikalija, koje osigurava poslodavac za zaštitu radnika moraju biti u skladu s posebnim propisima o projektiranju, proizvodnji, održavanju i učinkovitosti istih obzirom na zdravlje i sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

Učinkovitost odsisnih sustava mora se redovito provjeravati sukladno hrvatskim normama. Tehničke i/ili organizacijske mjere koje poduzima poslodavac, moraju biti sukladne s odredbama posebnog propisa za opremu i sigurnosne sustave namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

Poslodavac je dužan poduzeti mjere za odgovarajući nadzor pogona, opreme i strojeva ili nabavu opreme za sprečavanje eksplozija ili sustave za odimljavanje prilikom eksplozije.

POSTUPANJE U SLUČAJU NEZGODA NA RADU I POREMEĆAJA U PROCESU RADA

Kako bi zajamčio sigurnost i zaštitu zdravlja radnika poslodavac mora u slučaju nezgoda na radu i poremećaja u procesu rada zbog opasnih kemikalija na mjestu rada, utvrditi postupke kojima se propisuju odgovarajuća djelovanja u takvim slučajevima, što obuhvaća odgovarajuće vježbe za evakuaciju koje se moraju redovito provoditi te osiguranje odgovarajućih mjera za pružanje prve pomoći.

Za ponovnu uspostavu sigurnog stanja, nakon nezgode na radu ili poremećaja u procesu, poslodavac je dužan:

 • poduzeti mjere za što bržu sanaciju stanja,
 • dopustiti da samo radnici bez kojih se ne mogu obavljati popravci i drugi neodgodivi poslovi, smiju raditi na ugroženom području,
 • radnicima koji smiju raditi na ugroženom području staviti na raspolaganje i osigurati korištenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme, koju moraju koristiti dok postoji takvo stanje,
 • svim ostalim radnicima ili drugim osobama na radu zabraniti zadržavanje u ugroženom prostoru dok se ne uspostavi sigurno stanje,
 • osigurati sustave za upozoravanje i komunikaciju u slučaju povećanog rizika za sigurnost i zdravlje radnika kako bi se omogućio odgovarajući odziv i hitna provedba odgovarajućih mjera za slučaj evakuacije i spašavanja.

Poslodavac mora osigurati dostupnost informacija o postupanju u slučaju nužde u vezi s opasnim kemikalijama. Dostupnost tih informacija moraju imati odgovarajuće unutarnje i vanjske službe koje djeluju u slučaju nesreće i u hitnim slučajevima. Ove informacije sadržavaju sljedeće:

 • prethodnu obavijest o opasnostima na radu, mjere za utvrđivanje opasnosti, sigurnosne mjere i postupke, tako da službe za hitno postupanje mogu pripremiti svoje vlastite postupke za otklanjanje poremećaja i poduzimanje sigurnosnih mjera,
 • sve ostale dostupne podatke o specifičnim rizicima, koji mogu nastati u slučaju nezgode ili poremećaja, kao i propisanim podacima o postupcima.

OBAVJEŠTAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

Poslodavac osigurava da su radnici i njihovi povjerenici za zaštitu na radu:

 • upoznati s podacima dobivenim na temelju procjene rizika te obaviješteni kada veće promjene na mjestu rada prouzroče promjene u tim podacima,
 • obaviješteni o opasnim kemikalijama, koje se pojavljuju na mjestu rada, glede vrste tih tvari, rizika za sigurnost i zdravlje, odgovarajućih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost i drugim propisima,
 • osposobljeni i obaviješteni o odgovarajućim sigurnosnim mjerama i postupanju za njihovu zaštitu i zaštitu drugih radnika na mjestu rada,
 • obaviješteni o mogućnosti uvida u svaki sigurnosno-tehnički list koji se odnosi na opasnu kemikaliju,
 • obaviješteni o postupku dopune procjena rizika sukladno mogućim promjenama.

U slučajevima kada posude, spremnici te ostala vrsta ambalaže koje se upotrebljavaju za opasne kemikalije nisu označene u skladu s odgovarajućim propisima o označavanju opasnih kemikalija i sigurnosnim znakovima na mjestu rada, poslodavac mora utvrditi sadržaj posuda i cijevi, vrstu sadržaja te s njom povezane opasnosti te sukladno dobivenom rezultatu na propisan način označiti iste.

Kontaktirajte nas