Najmanji zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji može biti ugrožen eksplozivnom atmosferom

Zahtjevi se primjenjuju na:

• Prostore, koji su svrstani među prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, kad god zahtijevaju značajke korištenih radnih mjesta, radionica, oprema ili tvari, ili kad se zahtijeva zbog djelatnosti iz kojih se pojavljuje rizik uslijed pojave eksplozivne atmosfere;

• Opremu u prostorima neugroženim od eksplozije, koja je potrebna za siguran rad ili pridonosi sigurnom radu opreme, koja se nalazi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

 

ORGANIZACIJSKE  MJERE

Obuka radnika za radove u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom, poslodavac mora obrazovati radnika u svezi s protueksplozijskom zaštitom.

Pisane upute, dozvole za rad

Ex-Priručnik treba urediti:

• da se rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom provodi prema pismenim uputama poslodavca;

• da se primijeni sustav dozvola za rad koji se odnosi i na izvođenje opasnih poslova i poslova koji mogu postati opasni zbog međuzavisnosti djelovanja.

Dozvole za rad mora dati odgovorna osoba za tu funkciju prije započinjanja rada.

 

MJERE PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE

- Ispuštene i/ili namjerno ili nenamjerno oslobođene zapaljive plinove, pare, maglice, prašinu ili vlakanca, koji mogu dovesti do opasnosti od eksplozije, treba na siguran način izvesti, ili odvesti do nekog sigurnog mjesta, a ako to nije moguće, tada ih se mora sigurno zatvoriti i spriječiti širenje ili na neki drugi način učiniti bezopasnim.

- U  slučaju  da  moguća  eksplozivna  atmosfera  sadrži  više  vrsta  zapaljivih  plinova,  para,  maglica, prašinu ili vlakanca, moraju se mjere zaštite postaviti prema najvećem mogućem riziku.

- Pri izbjegavanju opasnosti od zapaljenja, također se mora obratiti pozornost i na elektrostatsko pražnjenje, ako radnik ili radna okolina djeluju kao nositelji naboja ili proizvođači naboja. Radnik mora biti opremljen prikladnim radnim odijelom, koje mora biti izrađeno od materijala koji ne stvara elektrostatske naboje, uslijed kojeg bi moglo doći do zapaljenja eksplozivne atmosfere.

- Postrojenje, uređaji, sustavi zaštite i tomu pripadni instalacijski pribor, mogu biti rabljeni u radu samo onda, ako iz Ex-Priručnika proizlazi, da se mogu rabiti u eksplozivnoj atmosferi na siguran način. To se jednako tako primjenjuje na sredstva za rad i pripadajući instalacijski pribor, koja se ne smatraju napravama ili sustavom zaštite u smislu Pravilnika o opremi, zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, kada njihova primjena u nekoj opremi može biti potencijalni izvor zapaljenja. Treba poduzeti potrebne mjere da se izbjegne moguća zamjena među spojnim napravama.

- Mora se poduzeti sve potrebne mjere da radni prostor, sredstva za rad i pripadajući pridruženi instalacijski pribor dostupan radniku bude tako dizajniran, konstruiran, složen i instaliran i tako održavan i upotrebljavan, da se rizik od eksplozije svede na najmanju mjeru, a u slučaju da do eksplozije ipak dođe, da je rizik od njenog proširenja unutar radnog prostora i/ili sredstva za rad kontroliran ili sveden na najmanju moguću mjeru. U takvim radnim prostorima moraju se poduzeti prikladne mjere kako bi se rizik  od fizičkog djelovanja eksplozije na radnike sveo na najmanju mjeru.

- Ako je potrebno, radnike treba upozoriti optički i/ili zvučno i povući osoblje prije nego se stvore uvjeti eksplozije.

- Ukoliko je u Ex-Priručniku to predviđeno, sredstva za povlačenje osoblja trebaju biti spremna i održavana, kako bi se osiguralo da radnici mogu brzo i sigurno napustiti ugrožena područja.

- Prije prve uporabe radnog prostora u kome bi moglo doći do eksplozivne atmosfere, mora biti provjerena cjelokupna protueksplozijska sigurnost. Moraju se održavati svi uvjeti za osiguravanje protueksplozijske sigurnosti. Takvo ispitivanje moraju provesti osobe koje su stručno osposobljene za rad u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

- Ako se procijeni:

  • da kvar u napajanju stvara povećanje daljnje opasnosti, mora biti moguće održavanje opreme i zaštitnih sustava u sigurnosnom stanju za rad, nezavisno ostalom dijelu postrojenja u slučaju ispada napajanja,
  • ručna intervencija mora biti moguća s ciljem isključenja uređaja i zaštitnih sustava uključenih u automatske procese, koji odstupaju od predviđenih uvjeta, s tim da to ne obezvrijedi sigurnost. Samo odgovorna stručna osoba može obaviti takvu akciju.
  • u slučaju isključenja napajanja u opasnosti, akumulirana energija se mora isprazniti sigurno i najbrže što je moguće ili izolirati da ne predstavlja dalje opasnost.

 

KRITERIJI ZA ODABIR UREĐAJA I SUSTAVA ZAŠTITE

Sve dok Ex-Priručnik ne predviđa druge mjere, u svim prostorima u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera, odabiru se uređaji i sustavi zaštite koji odgovaraju kategorijama prema odredbama Pravilnika o opremi, zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Sljedeće kategorije uređaja moraju se upotrebljavati u naznačenim zonama, osiguravajući njihovu primjenjivost za odgovarajuće plinove, pare ili maglice i/ili prašine ili vlakanca kao odgovarajuće:

  • u zoni 0 ili zoni 20: uređaji kategorije 1,
  • u zoni 1 ili zoni 21: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2,
  • u zoni 2 ili zoni 22: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2 ili kategorije 3.

Kontaktirajte nas