Mjere električne sigurnosti za električna postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom

OPĆE MJERE ELEKTRIČNE SIGURNOSTI

Prema Pravilniku o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima, za svaki električni uređaj koji se upotrebljava u prostoriji ugroženoj eksplozivima mora postojati sigurno i pristupačno mjesto s kojega se upravljačka ploča može lako dohvatiti i, u slučaju potrebe, jednostavnim pokretom isklopiti, odnosno prekinuti strujni krug.

Pri tome se nulvodič odnosno neutralni vodič ili uzemljenje mora prisilno uklapati zajedno i istodobno s ostalim faznim vodičima. Nulvodič se ne smije uklopiti ako to ne dopušta upotrijebljeni način zaštite od previsokog dodirnog napona.

Da bi se električni uređaj isklopio iz mreže dopuštena je upotreba utikača. Utikač se smije upotrebljavati kod uređaja koji iz mreže do 250 V prema zemlji ne uzima više od 16 A odnosno kod istosmjerne struje više od 10A.

Sve električne uređaje treba zaštititi od utjecaja vode i vlage te električnih, mehaničkih, kemijskih i toplinskih utjecaja, tako da se pri propisanoj upotrebi osiguraju potpuna pogonska sigurnost i zaštita od eksplozije.

Vodovi za priključivanje električnih uređaja i prijenosnih električnih alata koji se mogu premještati moraju se tako rasporediti da budu što bolje zaštićeni od mehaničkih oštećenja i kemijskih utjecaja.

POSEBNE MJERE ELEKTRIČNE SIGURNOSTI

Električna postrojenja (Eks-postrojenja) treba tako projektirati, izvoditi i održavati da ne mogu nastati opasni električni naboji koji bi mogli uzrokovati električne iskre i upaliti eksplozive u bilo kojem obliku.

Na mjestima koja su ugrožena eksplozivima mogu se upotrebljavati i električna postrojenja izvedena u ovim vrstama zaštite:

  • u zaštiti “neprodorni oklop”, oznaka (St) II. B – najmanje za skupinu plinova “B”;
  • u zaštiti “punjenje plinovima”, oznaka (Sp) II;
  • u zaštiti “povećana sigurnost”, oznaka (Ss) II. ako su izvedena u mehaničkoj zaštiti IP 43, odnosno kod električnih strojeva najmanje u zaštiti IP 33, a priključni ormarići u zaštiti IP 43;
  • u zaštiti “samosigurnost”, oznaka (Si)II, ako rade i električni uređaji zajedno sa strujnim krugovima (što su povezani s tim uređajima), ali s malom električnom energijom koja nije u stanju uzrokovati eksploziju.

Kod svih električnih postrojenja i uređaja što su građeni za mjesta ugrožena eksplozivnim smjesama plinova, a upotrebljavaju se na tim mjestima, otvore za dovod kondenzirane vlage odnosno vode, ako oni postoje, treba tako izvesti da se onemogući prodiranje prašine u unutrašnjost navedenih postrojenja i uređaja. Poklopac i zaštitni oklop električnog uređaja moraju biti izrađeni od materijala koji neće uzrokovati iskre pod udarcima kovinskih predmeta.

Odgovarajućom izradom odnosno oblikom vanjskih površina električnih uređaja treba spriječiti odnosno otežati taloženje prašine ili kapi eksploziva i istodobno olakšati čišćenje tih čestica s navedenih površina.

Električne iskre koje bi mogle upaliti eksplozive ili njihovu naslagu ne smiju se stvarati na mjestima na kojima mogu izazvati paljenje eksploziva. Električni uređaji smiju se ugrađivati samo na površinama i mjestima na kojima temperatura eksploziva ne može prijeći određenu graničnu temperaturu.

Granična temperatura smije iznositi najviše 120 oC kod svih eksploziva kojima je temperatura zapaljenja odnosno raspada 180 oC ili više. Za eksplozive s temperaturom zapaljenja odnosno raspada ispod 180 oC električne uređaje treba izraditi po posebnim kriterijima.

Zbog sigurnosti u radu, upotrebu električnih pogonskih sredstava u prostorijama ugroženim eksplozivima treba ograničiti na najmanju moguću mjeru.

Nije dopušteno postavljati uređaje za razdiobu električne energije, osigurače, uljne sklopke, sredstva za pokretanje motora, kondenzatore i pribor za nastavljanje vodova ako je riječ o prostorijama ugroženim eksplozivnim smjesama i plinovima.

Kontaktirajte nas