Kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, odnosno pravna osoba koja obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti bez rješenja o ovlaštenju.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti, odnosno pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su kažnjene za prekršaj.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

  • koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru
  • koja ne omogući inspektoru ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti
  • koja ne postupi po zahtjevu odnosno naredbi inspektora
  • koja ošteti ili odstrani službeni pečat inspektora stavljen u postupku provedbe mjere zabrane

Za navedene prekršaje kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna, odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne pristupi otklanjanju neposredne opasnosti, odnosno gašenju požara ili o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju ili Državni centar za sustav 112, odnosno ne postupi prema planu zaštite od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada:

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako obavlja poslove provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava bez ovlaštenja ili protivno propisima.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ako ispituje ispravnost i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata bez ovlaštenja ili protivno propisima.

Za navedeno, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

Uz kaznu za prekršaj, pravnoj osobi može se primijeniti zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja od tri do šest mjeseci, a za ponovljeni prekršaj uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Kontaktirajte nas