Izvođenje, uporabljivost i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije

IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

Građenje zgrada u koje su ugrađeni sustavi ventilacije i klimatizacije mora biti takvo da sustavi imaju tehnička svojstva i da ispunjavaju druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada u skladu s tehničkim rješenjem zgrade i uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost zgrade tijekom njezinog trajanja. Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se projekta i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu proizvoda i odredbi Tehničkog propisa o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada.

Kod preuzimanja proizvoda izvođač sustava mora utvrditi:

 • je li proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda,
 • je li proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
 • jesu li svojstva, uključivo rok uporabe proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

Zabranjena je ugradnja proizvoda koji:

 • je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
 • je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
 • nema svojstva zahtijevana projektom sustava ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.

Ugradnju proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Izvođenje sustava mora biti takvo da sustavi imaju tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjeve određene projektom i propisom. Uvjeti za izvođenje sustava određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta zgrade.

Smatra se da sustavi imaju projektom predviđena tehnička svojstva i da su uporabljivi ako:

 • su proizvodi ugrađeni u sustave na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti ili drugi dokument propisan posebnim propisom,
 • su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva sustava, bili sukladni zahtjevima iz projekta,
 • sustavi imaju dokaze o energetskoj učinkovitosti za zgrade za koje je prema posebnom propisu određena obveza izrađivanja energetske iskaznice,
 • sustavi imaju dokaze koji se odnose na propuštanje zraka kada je isto propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom,
 • sustavi imaju dokaze količinskog uravnoteženja i učinkovitosti sustava,
 • su dokazane projektirane vrijednosti temperature i vlage prostora,
 • su dokazane projektirane vrijednosti brzina strujanja zraka u biozoni,
 • sustavi imaju dokaze da ne proizvode buku veću od dopuštene, odnosno projektom predviđene,
 • sustavi imaju dokaze otpornosti na požar i propuštanje dima.

Ako se utvrdi da sustavi nemaju projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da sustavi ispunjavaju zahtjeve propisa. U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve propisa potrebno je izraditi projekt sanacije.

ODRŽAVANJE SUSTAVA

Održavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade te drugi bitni zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s propisima.

Održavanje sustava koji je izveden odnosno koji se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je sustav izveden.

Održavanje sustava podrazumijeva:

 • redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
 • izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
 • izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te:

 • izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava,
 • zapisima o radovima održavanja,
 • na drugi prikladan način, ako propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. Održavanjem sustava zgrade ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za sustave.

Kontaktirajte nas