Ispitni i kontrolni laboratoriji za ispitivanje eksplozivnih tvari

ISPITNI LABORATORIJ, STRELIŠTA I POKUSNI HODNICI

Ispitni laboratoriji za ispitivanje eksplozivnih tvari moraju biti opremljeni sukladno važećim tehničkim propisima i smješteni na lokacijama na način da sigurnost zaposlenika, materijalnih dobara i okoliša nije ugrožena. Ispitivanja eksplozivnih tvari, ovisno o tome da li su laboratorijska ili poligonska, zahtijevaju adekvatne tehničko-sigurnosne uvjete za ispitivanje i razinu opremljenosti.

Poligonska ispitivanja eksplozivnih tvari mogu se obavljati na mjestima i udaljenostima sukladno količinama i vrsti eksplozivnih tvari koje se ispituju. Ukoliko pravna osoba – vlasnik opasnog pogona odnosno nositelj ispitivanja nije vlasnik poligona na kojem se obavlja ispitivanje, potrebno je ishoditi suglasnost vlasnika zemljišta poligona za provođenje ispitivanja. Korišteni uređaji i oprema moraju biti izrađeni u odgovarajućem stupnju mehaničke i protueksplozijske zaštite.

Laboratorijska ispitivanja eksplozivnih tvari mogu se obavljati na mjestima i udaljenostima sukladno količinama i vrsti eksplozivnih tvari koje se ispituju, tako da sigurnost nije ugrožena, i na lokaciji odnosno blizini opasnog pogona. Laboratorijska ispitivanja provode se u pravilu na malim količinama eksplozivnih tvari uporabom različite opreme i postupaka. Korišteni uređaji i oprema moraju biti izrađeni u odgovarajućem stupnju mehaničke i protueksplozijske zaštite.

Na mjestima na kojima se obavljaju ispitivanja eksplozivnih tvari moraju se provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na rukovanje, ispitivanje i čuvanje eksplozivnih tvari. Za vrijeme ispitivanja nisu dozvoljene paralelne aktivnosti, koje bi mogle dovesti do ugrožavanja sigurnosti. Mjesta na kojima se obavljaju ispitivanja moraju biti opremljene s odgovarajućom zvučnom ili svjetlosnom signalizacijom.

Ispitivanja eksplozivnih tvari u laboratoriju obavljaju se na temelju mjernih ili radnih uputa. U mjernim uputama moraju biti propisane potrebne mjere sigurnosti pri radu, detaljan i precizan način pripreme eksplozivnih tvari za ispitivanje, uporaba mjerne opreme i uređaja, način ispitivanja, prikaz rezultata ispitivanja te druge relevantne potrebne aktivnosti.

Strelište (za balistička ispitivanja) se uspostavlja na sigurnoj udaljenosti od proizvodnih i drugih objekata. Primijenjena izgradnja i organizacija rada na strelištu mora onemogućiti razlijetanje fragmenata streljiva ili skretanje zrna izvan osigurane zone, kao i štetno djelovanje zračnog udarnog vala, seizmičkih i zvučnih učinaka prilikom ispitivanja.

Pokusni hodnici su objekti s potrebnim uređajima za ispitivanje metanskih rudarskih eksploziva i električnih detonatora. Pokusni hodnik mora se nalaziti u ograđenom dijelu ispitne stanice udaljenosti najmanje 100 m od drugih zgrada u krugu ispitne stanice, a 250 m od proizvodnih zgrada. Za vrijeme ispitivanja u pokusnom hodniku, mora biti upaljena svjetlosna signalizacija ili se ugovorenim znakom sprječava drugim osobama pristup pokusnom hodniku.

KONTROLNI LABORATORIJ

Zgrada ispitnog odnosno tvorničkog laboratorija za ispitivanje eksplozivnih tvari može biti smještena u krugu opasnog pogona. U slučaju kontinuiranog rada laboratorija, on se smije nalaziti u blizini opasnih objekata najviše do granice zone lakih oštećenja. U slučaju da laboratorij radi povremeno, te se tijekom rada laboratorija prekidaju aktivnosti u opasnom pogonu, tada laboratorij može biti smješten neposredno u opasnom objektu.

Izvedba prostora laboratorija za ispitivanje eksplozivnih tvari i njegova opremljenost, instalacije, uređaji i aparati za rad moraju biti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari. Tehničko-tehnološkom dokumentacijom laboratorija, moraju biti detaljno opisane metode i postupci te način rada na siguran način, posebice u slučaju odstupanja ili pojave nesukladnosti.

Uređaji u kojima radi mjerenja eksplozivne tvari dolazi do eksplozije ili tijekom rada uređaja dolazi do eksplozije (uređaj za ispitivanje osjetljivosti na udar, uređaj za mjerenje osjetljivosti na trenje, uređaj za ispitivanje razdoblja indukcije i sl.) moraju se nalaziti u posebnoj prostoriji, na odgovarajući način uređenoj i pripremljenoj za ispitivanja, a ovisno od eksplozivne tvari koja se ispituje. Način uzimanja, prijenosa, prijema i čuvanja uzoraka eksplozivne tvari, regulira se tehničko-tehnološkom dokumentacijom odnosno mjernim uputama.

Mjesta za analitičku kontrolu tehnoloških procesa mogu se nalaziti u proizvodnim zgradama, ali u odvojenim prostorijama. U slučaju da se tijekom rada u laboratoriju pojave otpadne vode koje sadrže eksplozivne tvari, moraju biti primjenjene mjere sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari.

Kontaktirajte nas