Inspekcijski nadzor i novčane kazne kod neispunjenja propisanih uvjeta za zaštitu od buke

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti od buke obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva.

Sanitarni inspektori ovlašteni su usmenim rješenjem narediti poduzimanje mjera  iz Zakona o zaštiti od buke zbog neispunjenja propisanih uvjeta za zaštitu od buke ili prekoračenja razine buke veće od 5 dB(A).

Sanitarni inspektori mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženim usmenim rješenjem u trajanju najdulje 15 dana. Usmeno rješenje sanitarni inspektori mogu izvršiti odmah, pečaćenjem uređaja, opreme ili prostorija. Žalba, odnosno pokrenuti upravni spor protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

U obavljanju inspekcijskoga nadzora sanitarni inspektori ovlašteni su:

1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave,

2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići prethodnom mjerom,

5. zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su ista započeta bez rješenja Ministarstva kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke,

6. zabraniti uporabu izvora buke koji nisu navedeni u rješenju o provedenim mjerama zaštite od buke

Navedene mjere naređuju se rješenjem. Žalba, odnosno pokrenuti upravni spor protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne provodi zaštitu od buke i ne osigura njezinu provedbu,

2. obavlja radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi,

3. rabi elektroakustičke ili akustičke uređaje protivno Zakonu o zaštiti od buke,

4. prouzroči buku elektroakustičkim uređajima i ostalim izvorima buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja prekoračuje najviše propisane dopuštene razine buke ,

5. postupi protivno odredbama članka 9. Zakona o zaštiti od buke,

6. nije registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, odnosno stručne poslove zaštite od buke obavlja bez ovlaštenja ministra,

7. stručne poslove zaštite od buke obavlja osoba koja nema položen stručni ispit,

8. postupak mjerenja proračuna i ocjenjivanja te sadržaja nalaza o mjerenju ne obavi u skladu s međunarodnim normama (ISO), europskim normama (EN), hrvatskim normama (HRN) i odgovarajućim preporukama Europske unije,

9. ne provede naređene ili propisane mjere zaštite od buke.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za navedene prekršaje kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja djelatnost za koju je potrebno provesti mjere zaštite od buke, ako ne poštuje odredbe Zakona o zaštiti od buke i podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona.

Ako osoba kažnjena za prekršaj ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

Uz kaznu za prekršaj pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 80.000,00 kuna kaznit će se grad ako:

Za navedene prekršaje kaznit će se odgovorna osoba u gradu novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Kontaktirajte nas