Financiranje zaštite zraka i ekonomski poticaji

Sredstva za financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, proračunima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te iz drugih izvora kao što su:

 • sredstva onečišćivača,
 • donacije,
 • zajmovi,
 • sredstva državne potpore,
 • sredstva međunarodne pomoći,
 • sredstva stranih ulaganja namijenjenih za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama

Sredstva za financiranje koriste se za financiranje:

 • državne mreže,
 • mjernih postaja i mjerenja posebne namjene jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • obveza prema međunarodnim ugovorima,
 • izrade programa mjerenja posebne namjene,
 • mjera zaštite ljudi pri pojavi pragova upozorenja,
 • izrade i provedbe akcijskih planova zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova,
 • mjera i programa za zaštitu ozonskog sloja,
 • mjera i programa za ublažavanje klimatskih promjena,
 • mjera i programa prilagodbe klimatskim promjenama,
 • istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova,
 • stručnih i znanstvenih istraživanja potrebnih za ostvarivanje ciljeva Zakona o zaštiti zraka,
 • poticanja korištenja ekološki prihvatljivih vozila.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavlja financijski i stručni nadzor nad sredstvima, poticajima i upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

Za ulaganja u uređaje za pročišćavanje, postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke manje nepovoljna utjecaja na kvalitetu zraka nego drugi srodni proizvodni postupci i tehnologije, korištenje obnovljivih izvora energije, mogu biti propisana oslobađanja poreza na dobit i poreza na dohodak, prema posebnim propisima.

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih na temelju njega, te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i referentnih laboratorija nad povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima u području zaštite zraka obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti zraka, propisa donesenih na temelju spomenutog Zakona provode inspektori zaštite okoliša Ministarstva ako Zakonom nije propisano drukčije.

Na inspekcijski nadzor koji se provodi na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša, ako spomenutim Zakonom nije propisano drukčije.

Kontaktirajte nas