Tehnički zahtjevi za eksplozivne tvari te postupci za utvrđivanje sukladnosti

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjene sukladnosti, ministar unutarnjih poslova daje pravnoj ili fizičkoj osobi za koju je Hrvatska akreditacijska agencija utvrdila da je stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova u postupku ocjene sukladnosti

Saznaj više

Najmanji zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji može biti ugrožen ex atmosferom

Ispuštene i/ili namjerno ili nenamjerno oslobođene zapaljive plinove, pare, maglice ili prašinu koji mogu dovesti do opasnosti od eksplozije, treba na siguran način izvesti, ili odvesti do nekog sigurnog mjesta, a ako to nije moguće, tada ih se mora sigurno zatvoriti i spriječiti širenje ili na neki drugi način učiniti bezopasnim

Saznaj više

Tehničko nadgledanje postrojenja u kojem se može pojaviti ex atmosfera

O tehničkom nadgledanju postrojenja sastavlja se zapisnik u koji se unose sve činjenice koje se utvrđuju prilikom tehničkog nadgledanja. Temeljem Zapisnika ovlašteno tijelo izdaje nalaz ili mišljenje, s potrebnim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika zaposlenih u ex postrojenjima II

Za fizičke i pravne osobe koje se bave aktivnostima popravaka, obnove i pregradnje, instaliranja i održavanja iz usluge, tehnički nalaz mora sadržavati ocjenu osposobljenosti za navedene aktivnosti izrađen od ovlaštenog tijela

Saznaj više

Obveze poslodavca u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika zaposlenih u ex postrojenjima

Poslodavac je dužan osigurati obavljanje tehničkog nadgledanja nad svojim postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Saznaj više

Mjere sigurnosti pri uništavanju eksplozivnih tvari

Svako uništavanje eksplozivnih tvari obavlja se prema preporuci proizvođača ili prema planu uništavanja eksplozivnih tvari - programu uništavanja eksplozivnih tvari na terenu te se određuje odgovorna osoba i upravitelja radova

Saznaj više

Uništavanje eksplozivnih tvari II

Zapisnik o postupku uništavanja vodi odgovorna osoba za uništavanja eksplozivnih tvari. Zapisnik mora sadržavati specifikaciju eksplozivnih tvari koje su uništene, vrijeme početka i završetka radova te druge važne napomene o izvanrednim događajima ako ih je bilo

Saznaj više

Uništavanje eksplozivnih tvari

Eksplozivne tvari uništavaju se u skladu s uputom proizvođača, na temelju stručne prakse te na temelju odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari, na mjestima gdje je dozvoljena upotreba odnosno uništavanje eksplozivnih tvari

Saznaj više

Ispitni i kontrolni laboratoriji za ispitivanje eksplozivnih tvari

Ispitni laboratoriji za ispitivanje eksplozivnih tvari moraju biti opremljeni sukladno važećim tehničkim propisima i smješteni na lokacijama na način da sigurnost zaposlenIka, materijalnih dobara i okoliša nije ugrožena

Saznaj više

Prijevozna sredstva u opasnom pogonu ex postrojenja

Cestovna i tračna vozila te druga prijevozna sredstva s motornim pogonom normalno izvedena, mogu se koristiti u krugu opasnog pogona ako odgovaraju propisima o prijevozu eksplozivnih tvari u javnom prometu, ali se ne smiju zaustavljati pred opasnim objektom na udaljenosti manjoj od 20 m

Saznaj više

Sredstva i oprema za zaštitu ex postrojenja od požara

Organiziranje zaštite od požara, kao i odabir opreme i sredstava za zaštitu od požara, provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i odgovarajućim podzakonskim aktima, odgovarajućim tehnološkim propisima i normama, primjerenim tehnološkom procesu i korištenim eksplozivnim tvarima

Saznaj više

Pogonski radni strojevi i uređaji u ex postrojenjima

Motori, reduktori i ostali prenosnici snage, u pravilu se postavljaju u posebnoj prostoriji osiguranoj od ulaska prašine ili pare iz opasne prostorije. Nije dozvoljena upotreba zatvorenih remenskih prijenosnika, ako nisu ispitani za upotrebu u uvjetima koji vladaju u prostorijama u kojima se nalaze

Saznaj više

Raspored i udaljenost opasnih objekata u ex postrojenju

Opasan dio pogona, u pravilu mora biti smješten na terenu koji ima prirodnu zaštitu, a ako to nije moguće, postavlja se na otvorenom terenu uz poduzimanje mjera zaštite izgrađivanjem odgovarajućih zaštitnih nasipa, pošumljavanjem i odgovarajućim razmještajem objekata

Saznaj više

Uvjeti i način proizvodnje eksplozivnih tvari - osnovni pojmovi II

Opasan pogon predstavlja objekt ili grupu objekata u kojima se obavlja proizvodnja, dorada, prerada, reciklaža, ispitivanje, neutralizacija, uništavanje eksplozivnih tvari. Opasan pogon se dijeli na opasan i neopasan dio pogona

Saznaj više

Tehnička dokumentacija pogona za proizvodnju eksplozivnih tvari II

Upute o periodičnim pregledima i održavanju sredstava za proizvodnju temelje se na dokumentaciji navedenoj u Pravilniku o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari te na tehničkoj investicijskoj dokumentaciji

Saznaj više

Zaštita prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom od statičkog elektriciteta i djelovanja munje

Sukladno procjeni vjerojatnosti da će se pojaviti eksplozivna atmosfera te procjeni vjerojatnosti postojanja, aktiviranja i djelovanja izvora paljenja, uključujući elektrostatičke naboje, u opasnom pogonu mora se izvesti primjerena zaštita od statičkog elektriciteta

Saznaj više

Električne instalacije, oprema i uređaji u području ugroženom eksplozivnom atmosferom

Sve električne instalacije u opasnom pogonu, uređaji, pribor i oprema ovisno o vrsti eksplozivne tvari i specifičnim uvjetima moraju biti izvedeni u odgovarajućem stupnju mehaničke i protueksplozijske zaštite

Saznaj više

Proizvodnja eksplozivnih tvari

Pravna osoba ili obrtnik može proizvoditi i upotrijebiti eksplozivne tvari na radilištu ako za to ima specijaliziranu opremu sukladno propisima o proizvodnji eksplozivnih tvari i odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe

Saznaj više

Mjere električne sigurnosti za električna postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom

Za svaki električni uređaj koji se upotrebljava u prostoriji ugroženoj eksplozivima mora postojati sigurno i pristupačno mjesto s kojega se upravljačka ploča može lako dohvatiti i, u slučaju potrebe, jednostavnim pokretom isklopiti, odnosno prekinuti strujni krug

Saznaj više

Projektiranje i izvedba električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima II

Nakon završetka izgradnje novih postrojenja odnosno završetka rekonstrukcije postojećih postrojenja mora se obaviti tehnički pregled i pribaviti dozvola za upotrebu od organa koji je izdao odobrenje za izvedbu. Investitor mora priložiti i nacrte o izvedbi prema stvarnom stanju

Saznaj više

Projektiranje i izvedba električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima

Odredbe Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima primjenjuju se pri izradbi tehničke dokumentacije, izvedbi novih električnih postrojenja, uređaja i instalacija, rekonstrukciji, proširenju i investicijskom održavanju postrojenja na mjestima i u pogonskim prostorijama u kojima se radi s eksplozivima

Saznaj više

Zaštitni nasipi i zidovi

Zaštitni nasipi kao zaštitni elementi grade se od zemlje, bez kamena i šljunka. Širina krune zaštitnog nasipa mora biti najmanje 100 cm, a visina najmanje 100 cm iznad strehe krova zgrade, s tim da ravna linija povučena od bilo koje točke sa zidova aktivnog objekta do bilo koje točke na pasivnom objektu mora prolaziti kroz zaštitni nasip

Saznaj više

Eksplozivne tvari

Eksplozivne tvari prema Zakonu o eksplozivnim tvarima su: gospodarski eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, streljivo, baruti, proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima, sirovine eksplozivnih svojstava koje služe za proizvodnju navedenih eksplozivnih tvari

Saznaj više

Rukovanje eksplozivnim tvarima

Stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima provodi se po programu i na način koji posebnim propisom propisuje ministar unutarnjih poslova, a provode ga ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih

Saznaj više

Promet i nabava eksplozivnih tvari

Eksplozivne tvari, potrebne za obavljanje poslova miniranja, izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja pravna osoba i obrtnik nabavlja u količinama koje može uskladištiti u raspoloživom skladišnom prostoru

Saznaj više

Tehnička dokumentacija pogona za proizvodnju eksplozivnih tvari

Za svaku proizvodnju eksplozivnih tvari ili za svaki dio tehnološke cjeline koja obuhvaća eksplozivne tvari, pravna ili fizička osoba dužna je prije početka proizvodnje izraditi tehnički elaborat pod nazivom »Tehnološki postupak»

Saznaj više

Uvjeti i način proizvodnje eksplozivnih tvari-osnovni pojmovi

Pravilnikom o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari propisuju se uvjeti i način proizvodnje eksplozivnih tvari te sigurnosne mjere pri proizvodnji, skladištenju i rukovanju s eksplozivnim tvarima za vrijeme proizvodnje.

Saznaj više

Stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Pravilnikom o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima propisuju se tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju osobe za rukovanje eksplozivnim tvarima i uvjeti koje mora ispuniti osoba koja se stručno osposobljava za rukovanje eksplozivnim tvarima

Saznaj više

Najmanji zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji može biti ugrožen eksplozivnom atmosferom

Sve dok Ex-Priručnik ne predviđa druge mjere, u svim prostorima u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera, odabiru se uređaji i sustavi zaštite koji odgovaraju kategorijama prema odredbama Pravilnika o opremi, zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Saznaj više

Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije

Poslodavac mora sve radnike i odgovorne osobe koje rade s opremom i na opremi u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom i koji instaliraju, ugrađuju, održavaju, popravljaju, obnavljaju ili pregrađuju opremu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, osposobiti sukladno odredbama Pravilnika

Saznaj više

Prostori u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera

Zapaljive i/ili gorive tvari se smatraju tvari, koje mogu tvoriti eksplozivnu atmosferu, sve dok se istraživanjem njihovih svojstava ne dokaže da u smjesi sa zrakom nisu u stanju nezavisno izazvati eksploziju

Saznaj više

Oprema i zaštitni sustavi namjenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama – EX instalacije II

Kad stavljaju svoje proizvode na tržište ili ih upotrebljavaju za vlastite potrebe, proizvođači osiguravaju da su njihovi proizvodi projektirani i proizvedeni u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima

Saznaj više

Oprema i zaštitni sustavi namjenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - EX instalacije

U skladu s odredbama Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, gospodarski subjekti i tijela za ocjenjivanje sukladnosti poduzimaju se sve prikladne mjere kako bi se osiguralo da proizvodi mogu biti stavljeni na raspolaganje na tržištu i stavljeni u uporabu ako su odgovarajuće instalirani i održavani te korišteni u skladu s njihovom namijenjenom uporabom

Saznaj više

Tehničko nadgledanje opreme u uporabi kod korisnika II

Tehničkim  nadgledanjem  nad pravnim ili  fizičkim osobama koje  obavljaju popravak,  obnovu  i/ili pregradnju opreme utvrđuje se obavljaju li se ti radovi sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Saznaj više

Tehničko nadgledanje opreme u uporabi kod korisnika

Tehničko nadgledanje nad protueksplozijski zaštićenim uređajima i opremom obuhvaća provjeru svih parametara protueksplozijske zaštite uređaja, komponenti ili sustava te njihovu prikladnost glede klasifikacije prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom

Saznaj više

Tehničko nadgledanje postrojenja i aktivnosti

Tehničko nadgledanje nad pravnim i fizičkim osobama za izvođenje električnih i neelektričnih instalacija, održavanje, popravak, obnovu i/ili pregradnju opreme provodi se kao osnovno tehničko nadgledanje prije započinjanja aktivnosti i kao redovito tehničko nadgledanje u tijeku aktivnosti

Saznaj više

Tehničko nadgledanje

Tehničko nadgledanje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Saznaj više

Dokument o protueksplozijskoj zaštiti

Ex-Priručnik mora posebno iskazati temeljne ciljeve, organizaciju, odgovornosti i stručnost zaduženog osoblja kao i sve potrebne postupnike za radove koji se poduzimaju za siguran rad postrojenja u kojemu se radovi izvode

Saznaj više

Osnovni pojmovi iz zaštite od eksplozije

Pravilnikom se propisuju obveze poslodavca glede sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, te način obavljanja tehničkog nadgledanja nad postrojenjima, opremom, instalacijama, uređajima, i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Saznaj više