Eksplozivne tvari

Eksplozivne tvari prema Zakonu o eksplozivnim tvarima su:

  • gospodarski eksplozivi,
  • sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari,
  • pirotehnička sredstva,
  • streljivo,
  • baruti,
  • proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima,
  • sirovine eksplozivnih svojstava koje služe za proizvodnju navedenih eksplozivnih tvari.

Gospodarski eksplozivi su eksplozivne tvari koje se koriste za lomljenje, rastresanje i usitnjavanje mineralnih sirovina i drugih materijala, rušenje građevinskih i drugih objekata te oblikovanje predmeta i materijala energijom oslobođenom pri detonaciji eksplozivnih punjenja.

Sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari su eksplozivna sredstva koja su namijenjena za aktiviranje ili iniciranje eksplozivnih tvari.

Pirotehničko sredstvo je svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije.

Streljiva su čahure ili patrone napunjene barutom, a mogu biti opremljene kapslom i kompletirane sa zrnom, kuglom ili sačmom, za sve tipove lovačkih, športskih i industrijskih pušaka, revolvera i pištolja.

Baruti su eksplozivi koji sagorijevaju termičkom vodljivošću i primarno su namijenjeni potisku projektila. Dijele se na crne i malodimne barute koji služe za gospodarske i športske potrebe.

Proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima su proizvodi koji su punjeni eksplozivnim i/ili pirotehničkim smjesama i njihov je učinak ovisan o tim tvarima.

OSNOVNI POJMOVI

promet eksplozivnih tvari je uvoz, prodaja i ustupanje radi daljnje prodaje te skladištenje eksplozivnih tvari s tim u svezi. U smislu Zakona o eksplozivnim tvarima, ne smatra se prometom prodaja na malo pirotehničkih sredstava razreda I., II., III., T1. i P1., streljiva, baruta, sporogorećih štapina i inicijalnih kapsli za streljivo u prodavaonicama koje imaju odobrenje po posebnom propisu,

proizvodnja eksplozivnih tvari je izrada, obrada ili prerada eksplozivnih tvari,

reciklaža eksplozivnih tvari je ponovna uporaba u druge svrhe nakon uklanjanja eksplozivnih tvari iz streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava,

neutralizacija eksplozivnih tvari je kemijska promjena eksplozivne tvari u neeksplozivnu tvar,

uništavanje eksplozivnih tvari je potpuna pretvorba eksplozivne tvari sagorijevanjem, detonacijom i drugim postupcima,

dobavljač je pravna osoba ili obrtnik koji stavlja eksplozivne tvari u promet u Republici Hrvatskoj ili omogućava njihovu uporabu,

uporaba je neposredno pripremanje i aktiviranje eksplozivnih tvari,

rukovanje eksplozivnim tvarima podrazumijeva radnje koje pri proizvodnji, ispitivanju, prometu i uporabi poduzimaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima. U smislu spomenutog Zakona ne smatra se rukovanjem eksplozivnim tvarima prodaja na malo streljiva i pirotehničkih sredstava razreda I.,

odgovorna osoba je osoba u pravnoj osobi ili kod obrtnika koja kod proizvodnje, ispitivanja, prometa i uporabe eksplozivnih tvari odgovara za odvijanje tih procesa u skladu sa Zakonom o eksplozivnim tvarima i na temelju njega donesenih propisa,

skladištenje je čuvanje eksplozivnih tvari u za to namijenjenim skladištima,

proizvodne i skladišne građevine eksplozivnih tvari su građevine s pripadajućim prostorima koji su ograđeni i nadzirani, a namijenjeni su za proizvodnju i skladištenje te za utovar ili istovar eksplozivnih tvari, a moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša,

prijenosni spremnik (kontejner) je prijenosno skladište eksplozivnih tvari.

priručno skladište je prostorija:

  • koja je izgrađena u sklopu prodavaonice i/ili proizvodnog prostora oružja i streljiva, prodavaonice pirotehničkih sredstava, proizvodnog pogona za proizvodnju eksplozivnih tvari, ispitnog laboratorija ili lansirne postaje za obranu od tuče,
  • čiji su građevinsko-konstrukcijski uvjeti propisani posebnim propisom,
  • koja služi za smještaj eksplozivnih tvari ovisno o namjeni priručnog skladišta, uz uvjet da ukupne količine pirotehničkih sredstava ne prelaze 60 kg neto pirotehničke smjese po m2 prostora, a maksimalno 300 kg ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovnog objekta ili maksimalno 150 kg ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovno-stambenog objekta. Ako se u priručnom skladištu skladište ostale eksplozivne tvari maksimalna količina ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentne mase eksploziva s jediničnom energijom od 420 daNm/kg,

Kontaktirajte nas