Dokument o protueksplozijskoj zaštiti

Ako su na istom radnom prostoru nazočni radnici iz nekoliko pravnih osoba svaki od poslodavaca odgovoran je za radnje koje poduzima, kao i za posljedice koje iz toga proizlaze.

Pojedinačne odgovornosti koordinira poslodavac koji je odgovoran za radni prostor sukladno važećim propisima kao i za provedbu svih sigurnosnih i za zdravlje potrebnih mjera zbog zaštite radnika.

Način, cilj i mjere koordinacije uredit će poslodavac zadužen za koordinaciju Priručnikom o protueksplozijskoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Ex-Priručnik).

Ex-Priručnik mora posebno iskazati temeljne ciljeve, organizaciju, odgovornosti i stručnost zaduženog osoblja kao i sve potrebne postupnike za radove koji se poduzimaju za siguran rad postrojenja u kojemu se radovi izvode.

Ex-Priručnik mora se načiniti prije početka rada te ga treba prilagođavati ako radni prostor, sredstva za rad ili organizacija rada pretrpe značajnije promjene proširenja ili premještanje.

Postrojenje, oprema  i instalacije  moraju imati svu potrebnu  dokumentaciju na  kojoj se  Ex Priručnik temelji, koja mora obuhvatiti svu potrebnu dokumentaciju o stanju protueksplozijske zaštite postrojenja.

 

DOKUMENT O PROTUEKSPLOZIJSKOJ ZAŠTITI

U svezi procjene rizika od nastanka eksplozije poslodavac je dužan izraditi dokument o protueksplozijskoj zaštiti. Dokument o protueksplozijskoj zaštiti mora posebno iskazati:

 • da su utvrđeni i procijenjeni rizici od eksplozije,
 • da se primjenjuju odgovarajuće mjere,
 • koji su prostori podijeljeni u zone,
 • u kojim prostorima se primjenjuju najmanji zahtjevi,
 • da su radna mjesta i sredstva za rad, uključujući sredstva obavješćivanja, projektirana, upotrebljavana i održavana u skladu s pravilima sigurnosti,
 • da se primjenjuju mjere za sigurnu uporabu sredstava za rad, sukladno posebnim propisima, posebno utvrđene tehničkim nalazima

Dokument se mora načiniti prije započinjanja posla, i mora se mijenjati i dopunjavati ako mjesto rada, sredstava za rad ili organizacija rada pretrpe značajne promjene, proširenja ili premještanja.

Ako već ima procjene rizika od eksplozije, dokumente ili izvještaje koji su izrađeni na temelju drugih propisa, poslodavac ih mora uskladiti s odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Dokumentaciju o protueksplozijskoj zaštiti čini Ex-dokument koji sadrži sve relevantne tehničke nalaze izrađene od ovlaštenog tijela, u kojima je utvrđeno stvarno stanje protueksplozijske zaštite u odnosu na postrojenja i to za:

 • klasifikaciju prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom,
 • opremu (elektroenergetsku, instrumentacijsku u odnosu na zagrijavanje, električne iskre ili luk),
 • neelektričnu  opremu  (uzevši  u  obzir:  vruće  površine,  plamen  i  vruće  plinove,  mehanički  generirane  iskre, adijabatsku kompresiju i udarne valove),
 • instalacije (električne i neelektrične),
 • ostale uzročnike paljenja i to: lutajuće električne struje i katodnu korozijsku zaštitu, statički elektricitet, atmosfersko pražnjenje (munja), radio frekvencijski (RF), elektromagnetske valove od 104 Hz do 3 x 1012 Hz, elektromagnetski valovi od 3 x 1011 do 3 x 1015 Hz, ionizirajuća zračenja, ultrazvuk, za zapaljive prašine uključivo samopaljenje tinjanjem, te egzotermne reakcije,
 • održavanost opreme i instalacija u uporabi.

 

Za fizičke i pravne osobe koje se bave aktivnostima, popravaka, obnove i pregradnje, instaliranja i održavanja iz usluge, tehnički nalaz mora sadržavati ocjenu osposobljenosti za navedene aktivnosti izrađen od ovlaštenog tijela.

Za provođenje spomenutih aktivnosti, fizičke i pravne osobe moraju Ex-Priručnikom propisati potrebne mjere za siguran i kvalitetan rad vezano na aktivnost, kojim se  uređuje organizacija, stručnost, opremljenost i potrebni postupci za sigurno odvijanje odgovarajuće aktivnosti.

Tehničkim nalazom utvrđuje se osposobljenost za pravilno provođenje aktivnosti sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Temeljem ovih nalaza ovlašteno tijelo može izdavati i potvrdnice s jednogodišnjom valjanošću za obavljanje ovih aktivnosti.

Način provođenja propisanih mjera zaštite utvrđuje se Ex-Priručnikom čiju je izradu dužan osigurati poslodavac te o njemu informirati predstavnike radnika.

Pretpostavlja  se,  da  su  sigurnost  i  zaštita zdravlja radnika  u  eksplozivnoj  atmosferi  sukladni  s  odredbama Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ako odgovaraju zahtjevima hrvatskih normi, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

Popis normi objavljuje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva.

Kontaktirajte nas