ABC zastita logo

Procjena rizika

Procjena rizika

Procjena rizika je proces procjenjivanja rizika za sigurnost i zdravlje radnika od opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu. To je sustavno analiziranje svih aspekata rada koje uzima u obzir što bi moglo uzrokovati ozljedu i mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne, koje preventivne ili zaštitne mjere postoje ili bi trebale postojati za učinkovitu kontrolu rizika.

Što je procjena rizika iz zaštite na radu?

Procjena rizika je temeljni dokument (akt) za provedbu mjera zaštite na radu i svaki je poslodavac, prema europskom i hrvatskom zakonodavstvu, obvezan osigurati njezinu izradu kako bi smanjio štetne posljedice za sigurnost svojih radnika.

Procjena rizika je postupak analize različitih elemenata nepovoljnih uvjeta rada sa svrhom utvrđivanja razine rizika od nastanka oštećenja zdravlja radnika (ozljeda na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezanih uz rad) kao i mogućih poremećaja u procesu rada u svezi s radom koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost, zdravlja i života radnika.

Koliko je tehnološki proces, kao i opseg i popis poslova koji radnici obavljaju rizičan za zdravlje i sigurnost radnika te koje su štetne posljedice za sigurnost i živote radnika najbolje dočarava kvalitetna procjena rizika u kojoj su propisane i sve korektivne i preventivne mjere treba poduzimati u procesu rada koji se svakodnevno odvija.

Kako upravljati rizikom i procjenom rizika?

Upravljanje rizikom/rizicima je dio postupka koji se naziva procjena rizika, a definirana je važećim Zakonom o zaštiti na radu, Pravilnikom o izradi procjena rizika, i ostalim podzakonskim propisima. Ukratko možemo reći da je procjena rizika postupak utvrđivanja opasnosti, štetnosti i napora koji trenutno postoje ili se mogu pojaviti na radu i u vezi s radom te poremećaja vezanih uz rad.

Definiranje koje će opasnosti, štetnosti i napori na radu i u vezi s radom te mogućih poremećaja povezanih sa radom vjerojatno naštetiti npr. vlastitim radnicima, vanjskim izvođačima, posjetiteljima itd. obrađuje se upravo putem procjena rizika i iz tog razloga se prepoznaje značaj tog dokumenta za svakog sudionika radnog procesa.

Za organiziranje i provedbu mjera zaštite na radu kvalitetna analiza rizika mora biti temelj, a poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima rada kao i mogućih poremećaja u procesu rada, a sve u svrhu poboljšanja stanja kako bi se umanjile štetne posljedice za sigurnost.

Što definira procjena rizika u pogledu obveza poslodavaca?

Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku, obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koja moraju biti utvrđena kao zahtjev, a koje za svoj ishod imaju utjecaj na zaštitu na radu.

Provedbom mjera zaštite na radu u procjeni rizika poslodavac štiti zdravlje i život svojih radnika (smanjenje mogućnosti nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezanih uz rad) i ujedno zadovoljava obveze koje mu nalaže zakonodavstvo, a sve da bi se smanjile štetne posljedice za sigurnost radnika.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu (npr. izradu nove procjene rizika, pravovremena ažuriranja/dopune postojeće procjene rizika) i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih područja.

Također poslodavac je obvezan organizirati radnike tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima putem provedbe mjera zaštite na radu koja su prepoznata unutar procjena rizika, kao npr. izloženost jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad) itd., kako bi štetne posljedice za sigurnost bile što manje, odnosno kako bi se postiglo smanjenje mogućnosti nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezanih uz rad.

Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac, između ostalog i za izradu procjene rizika, odnosno provedbu propisanih mjera zaštite na radu ne smije teretiti radnika.

Svaki savjestan poslodavac u Republici Hrvatskoj trebao bi znati da je kvalitetna procjena rizika temeljni dokument iz područja zaštite na radu!

Procjena rizika na mjestu rada

Slika 1. Procjenjivanje rizika na mjestima rada

Koja je svrha izrade procjena rizika?

Svrha izrade procjena rizika prvenstveno je da omogući poslodavcu poduzimanje i provedbu učinkovitih mjera zaštite na radu u procesu rada koji bi mogao biti opasan kako bi na najbolji način zaštitio sigurnost, zdravlje i život radnika, odnosno kako bi smanjio mogućnost nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezanih uz rad do kojih može doći na radnom mjestu.

Prva mjera preventivnog djelovanja svakog poslodavca po pitanju utvrđivanja zaštite na radu je izrada akta koji se naziva procjena rizika (procjena rizika radnih mjesta i mjesta rada iz područja zaštite na radu).

Izrada procjena rizika kao i ostale prateće dokumentacije iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja i života na radu je prilika za poboljšanje poslovanja i izbjegavanje mnogobrojnih neželjenih posljedica, kako za radnika tako i za poslodavca. Bitno je napomenuti kako procjena rizika iz područja zaštite na radu može biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku te da se u takvom obliku može čuvati na pojedinom mjestu rada.

Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i mora biti dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu putem propisanih mjera unutar procjene rizika, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima itd. Poslodavac je obvezan putem mjera zaštite na radu propisanih u procjeni rizika provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima. Pri tome mora osigurati radnicima koji su najugroženiji i najveću moguću razinu zaštite na radu.

Dobra polazišna točka je da svaki poslodavac napravi nadzor iz područja zaštite na radu i zaštite od požara u svojem društvu i dobro razmisli o svim opasnostima, štetnostima i naporima koji moraju biti jasno iskazani i obrađeni prilikom izrade u dokumentu koji nazivamo procjena rizika zaštite na radu.

Drugim riječima, što to u aktivnostima, procesima ili recimo korištenim tvarima utječe na rad na siguran način, odnosno uzrokuje moguće ozlijede zaposlenika ili štetne učinke po njihovo zdravlje, a važno je i služi nam kao smjernica za izradu procjena rizika zaštite na radu s čime bi svi radnici trebali biti upoznati.

Što je to identificiranje rizika unutar procjena rizika?

Važne smjernice za izradu procjena rizika zaštite na radu su prvenstveno točna identificiranja potencijalnih opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom koje koristimo prilikom izrade procjena rizika, ali i otklanjanje uočenih rizika.

Kada se radi procjena rizika zaštite na radu i na temelju iste, otklanjanje i smanjivanje uočenih rizika, potrebno je imati na umu da postoje neke opasnosti, štetnosti i napori s priznatim/poznatim rizikom od mogućeg štetnog događaja za zaposlenike, npr. rad na visini, rad s kemikalijama, rad sa opasnim strojevima i uređajima i radnom opremom, rad sa azbestom i sl. koje obavezno treba uzimati u obzir.