ABC zastita logo

Plan evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja

Planom evakuacije i spašavanja (grafički i tekstualni dio), utvrđuju se organizacija, postupci i mjere za organiziranje odgovarajućeg načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara. Plan evakuacije treba sadržavati detaljne postupke koji se primjenjuju tijekom evakuacije, a s kojima moraju biti upoznati svi radnici. Akcijski plan za hitne slučajeve pokriva određene radnje koje poslodavci i radnici moraju poduzeti kako bi osigurali sigurnost zaposlenika od požara i drugih hitnih slučajeva.