ABC zastita logo

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara najvažniji je aspekt poslovnog upravljanja, a najvažniji način zaštite radnika je "naoružati" ih znanjem da reagiraju na najučinkovitiji način tijekom izvanredne situacije. Osposobljavanje radnika za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, radnike će naučiti kako otkloniti mogućnost nastanka požara kao i gašenje požara.

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje radnika za početno gašenje požara kao i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. 

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Koja su prava, dužnosti i odgovornosti u zaštiti od požara?

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osobe nad kojima se provodi inspekcijski nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tko donosi plan i program osposobljavanja za početno gašenje požara?

Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi, a kvalitetna zaštita od požara kao sustav u tome igra presudnu ulogu.

Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje te pravne osobe na svom vlasništvu.

Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe organiziraju osposobljavanje radnika za početno gašenje požara kao i za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima, o čemu su dužni voditi evidenciju.

Osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara

Slika 1. Gašenje požara aparatom za početno gašenje požara

Što je to preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara?

U cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar.

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba koja se našla u situaciji da nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu 193 ili policiju 192, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Pravne osobe i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju njega te planovima zaštite od požara, svojim alatom, opremom, tehničkim i prijevoznim sredstvima, a fizičke osobe i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Zašto je važno osposobljavanje radnika za početno gašenje požara?

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, radnike će naučiti kako otkloniti mogućnost nastanka požara kao i gašenje požara uz pomoć pojedinih postupaka i mjera opreza, a da pri tome ne ugrožavaju svoje zdravlje i život.

Dio nastavnih cjelina prilikom osposobljavanja radnika za zaštitu od požara:

 • Osnove gašenja početnih požara,
 • Postavljanje preciznih uputa za plan postupanja u slučaju požara,
 • Pravilno skladištenje opasnih/zapaljivih kemikalija,
 • Odabir vatrogasnih aparata/aparata za početno gašenje požara s obzirom na njihovu namjenu/klasu požara,
 • Postavljanje dovoljnog broja vatrogasnih aparata/aparata za početno gašenje požara na vidljiva i pristupačna mjesta, njihovi redoviti pregledi, servisi i održavanje ispravnosti,
 • Pravilno rukovanje vatrogasnim aparatima/aparatima za početno gašenje požara i ostalim sredstvima za gašenje početnih požara,
 • Gašenje požara u posebnim uvjetima i zaštita od požara u posebnim uvjetima (npr. gašenje požara na električnim instalacijama i uređajima, gašenje požara zapaljivih tekućina, gašenje požara na ložišnim objektima, gašenje požara instalacija i plinskih trošila, gašenje požara plinske boce, gašenje požara dimnjaka, gašenje požara krova, gašenje požara u podrumima, gašenje požara na stubištima, gašenje požara na motornim vozilima, gašenje požara zapaljene osobe itd.),
 • Značaj i važnost redovitog pregledavanja, održavanja i servisiranja sustava za dojavu i gašenje požara kao i ostalih instalacija (npr. električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovodnih instalacija, gromobranskih instalacija, ventilacijskih sustava itd.).