ABC zastita logo

Ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Stabilni sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para su sustavi koji na siguran i provjeren način omogućavaju neprekidan nadzor i kontrolu prostora od povećanih koncentracija zapaljivih plinova i para. Iz razloga što rade neprekidno potrebno ih je redovito održavati, servisirati te ispitivati.

Zakonska regulativa obvezuje na trostruku provjeru sustava za detekciju zapaljivih plinova i para:

1.      provjera uređaja,

2.      provjera projekta i

3.      funkcionalnost sustava.

Važeći Zakon o zaštiti od požara propisuje:

 • Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.

Ispitivanje sustava zapaljivih plinova i para/ispitivanje plinodojava/ispitivanje plinodojavnih sustava

Slika 1. Tehničar/ispitivač sustava za detekciju zapaljivih plinova i para u plinskom postrojenju

Kako izgleda postupak ispitivanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para?

I. Pregled odobrene projektne dokumentacije

 • Čitanje i proučavanja projekta izvedenog stanja i elaborata zaštite od požara.

II. Pregled izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje

 • Uspoređivanje projekta sustava za detekciju zapaljivih plinova i para sa izvedenim stanjem, ukoliko postoje razlike između odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para, ispitivači su dužni ocijeniti utječu li razlike na funkcionalnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.
 • Ukoliko je ocijenjeno da razlike između odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava ne utječu na funkcionalnost istog, o čemu mora postojati i pisana izjava projektanta sustava i glavnog projektanta građevine, može se izdati uvjerenje o ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

III. Provjera stanja sredstva sustava za detekciju zapaljivih plinova i para te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava

 • Vizualni pregled centrale i sondi za indikaciju plina u svrhu utvrđivanja oštećenja ili nečistoća koje bi eventualno mogle naštetiti radu sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

IV. Provjera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.)

 • Provjera jesu li sve sonde povezane na centralni uređaj.

V. Provjera ispravnosti glavnog i pomoćnih izvora napajanja sustava pogonskom energijom

 • Provjera ispravnosti pomoćnog izvora napajanja, baterija mora biti periodički mijenjana ovisno o vrsti i preporukama proizvođača baterije kako bi sustav nesmetano radio u slučaju isključenja glavnog izvora napajanja.

VI. Provjera ispravnosti rada dijelova sustava za detekciju zapaljivih plinova i para koji djeluju u sprezi s drugim sustavima 

 • Moguće je ukoliko to projekt zahtjeva da osim javljanja opasne koncentracije plina u zraku centrala ima različite izvršne funkcije. Provjerava se izvršna funkcija gašenja električne energije, uključivanja ventilacije, otvaranja vrata, prosljeđivanje signala na vatrodojavni sustav odnosno na dežurnu osobu ili zaštitarsku službu.

VII. Provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para uključujući mogućnost blokade

 • Ako postoji sustav automatske ventilacije, projektnom dokumentacijom je zadano vrijeme ventiliranja zatvorenog prostora ovisno o snazi instaliranog trošila i volumenu prostora. Također neki sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para imaju automatski plinski sigurnosni ventil koji se zatvara u slučaju pojave povećane koncentracije plina u prostoru. Svi sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para koji rade u sprezi definirani su projektnom izvedenog stanja i imaju određeni redoslijed vršenja radnji.

VIII. Provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para uključujući i stanje kvara

 • Pregled centrale i ulaska u njezin popis aktiviranja/grešaka (ukoliko to centrala dopušta i ima mogućnosti), provjera signalizacije za grešku sustava (neispravan javljač, neispravno pomoćno napajanje).

IX. Mjerenje radnih karakteristika sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (vrijeme, količina, protok, koncentracija, kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.)

X. Provjera ručnog i automatskog aktiviranja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para simuliranjem stvarnog događaja

 • Tehnički ispitivači nakon obavljanja svih gore navedenih radnji pristupaju simuliranju ispuštanja plina. Uređaj za aktiviranje javljača, u ovom slučaju plinskih sondi je boca stlačene plinske mješavine kojom se simulira ispuštanje zemnog plina. Nakon što se ugradi ventil i pripadajuće crijevo na bocu pod tlakom, ispitivači puštaju male količine plina na svaki postavljeni javljač (sondu). Količine zapaljivog plina su male i lokalizirane na mjestu sonde te nema straha od trovanja ili eventualnog požara/eksplozije.

XI. Provjera ispravnosti rada sustava za detekciju zapaljivih plinova i para u cjelini

 • Nakon puštanja plina, ukoliko je sustav za detekciju zapaljivih plinova i para ispravan, dolazi do aktivacije istog uključujući sve izvršne funkcije.

XII. Druga ispitivanja i provjere koje su neophodne za utvrđivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

 • Provjera ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na sustav koji se provjerava.

Nakon obavljenih ispitivanja sastavlja se zapisnik o ispitivanju koji sadrži sve što propisuje zakonska regulativa.

Zapisnik se prilaže uz uvjerenje pravne osobe koja je obavila provjeru ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para, vlasnici odnosno korisnici sustava dužni su pohraniti i čuvati zapisnike o periodičkom ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava po njihovom izdavanju do sljedećeg pregleda.

Zapisnik i uvjerenje o prvom ispitivanju ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para dužni su pohraniti i čuvati trajno.