ABC zastita logo

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija je postupak koji se provodi kako bi se osiguralo da je industrijski ili komercijalni plinski cjevovod siguran za korištenje i da nije vjerojatno da će uzrokovati opasnu situaciju. Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija identificirat će sve potencijalne rizike na plinskim instalacijama.

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija važno je iz nekoliko razloga. Kao glavni razlog nameće se mogućnost stvaranja eksplozivne smjese - Ex atmosfere. Drugi, ali ne manje bitan razlog, je mogućnost trovanja. Naime, ukoliko u prostoru koristite plinsko trošilo kojemu je potreban zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojem vi boravite, u slučaju nepravilne izvedbe, postoji velika mogućnost za stvaranje otvornog ugljikovog monoksida - CO - ugljičnog monoksida. Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija moguće je činiti na novopostavljenoj plinskog instalaciji ili odrađivati periodične i izvanredne preglede i ispitivanja na postojećoj instalaciji.

Temeljem važećeg Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima poslove ispitivanja i provjere ispravnosti plinskih instalacija mogu obavljati jedino stručne osobe koje su ovlaštene od strane pojedinog distributera. Propise o uvjetima dobivanja ovlaštenja za ispitivanje i provjeru ispravnosti plinskih instalacija propisuje dobavljač plina uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - MUP-a.

Prvo ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija – nova instalacija

Sam pregled plinskih instalacija izvodi se tokom građenja te se provjerava sukladnost građenja sa svim propisima u području graditeljstva. Prvo puštanje plina u plinsku instalaciju provodi nadležni operator.

Prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ispravnost i nepropusnost novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine mora se, prije puštanja u rad, ispitati sukladno projektu plinskih instalacija.

Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP – P601.111) propisuje postupak tlačne provjere, ali ukoliko su projektom plinskih instalacija određeni stroži zahtjevi postupka i razine tlaka tlačne probe, primjenjuju se zahtjevi iz projekta. Tlačna proba služi kako bi se plinska instalacija ispitala na čvrstoću.

Ispitivanje čvrstoće plinskih instalacija i ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija obavlja se ovisno o radnom tlaku:

  • provjera plinskih instalacija za radni tlak do uključivo 100 mbar,
  • provjera plinskih instalacija za radni tlak od 100 mbar do 1,0 bar,
  • provjera plinskih instalacija za radni tlak od 1,0 bar do 5,0 bar.

Ispitivanje čvrstoće plinskih instalacija obavezno je provoditi sa inertnim plinom (npr. dušik), te je potrebno imati na umu nikako nije dozvoljeno koristiti kisik.

Što sadržavaju pregledi na postojećoj plinskoj instalaciji?

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija u okviru redovitih periodičkih pregleda podrazumijeva:

  • vizualni pregled plinskih instalacija – obavlja ispitivač plinskih instalacija,
  • provjeru ispravnosti plinskog cjevovoda (provjera nepropusnosti plinskih instalacija) – obavlja ispitivač plinskih instalacija,
  • provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti plinskih trošila – obavlja ovlašteni serviser,
  • provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava dovoda zraka i odvoda dimnih plinova – obavlja ovlašteni dimnjačar,
  • funkcionalno ispitivanje dimnjaka – obavlja ovlašteni dimnjačar,
  • davanje ukupne ocjene ispravnosti plinskih instalacija (od glavnog zapornog ventila do odvoda produkata izgaranja) – obavlja ispitivač plinskih instalacija.

Kako je i vidljivo iz gornjih točaka, kako bi se sustav plinskih instalacija ocijenio ispravnim potrebno je provesti preglede svih uređaja i dijelova plinskog sustava. Vizualnim pregledom plinskih instalacija traže se razna oštećenja, udubine i pukotine. Također, pregledava se prisutnost antikorozivne zaštite na samom cjevovodu.

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija svih razina slozenosti

Slika1. Pregled i ispitivanje plinskih instalacija svih razina složenosti

Provjera nepropusnosti plinskih instalacija obavlja se putem uređaja koji detektira pad tlaka u samom sustavu, putem samog pada tlaka određuje se propusnost plinskih instalacija u litrama po satu. U tablici 1 dani su iznosi propuštanja u odnosu na uporabljivost instalacije.

Iznos propuštanja (L/h)

Uporabljivost plinske instalacije

do 1

Neograničena uporabljivost instalacije

1-5

Djelomična uporabljivost instalacije

5

Neuporabljiva instalacija

Tablica 1. Propuštanje plinskih instalacija

U slučaju da je instalacija djelomično uporabljiva, ispitivač plinskih instalacija, daje krajnjem korisniku rok u kojem je potrebno otkloniti nedostatke (taj rok je uobičajeno oko 30 dana).

Ranije je rečeno razlog zbog kojeg je bitan sustav za dovod zraka. Ako dovod zraka nije ispravan, postoji iznimno velika opasnost od trovanja ugljičnim monoksidom. Iz navedenog razloga bitno je provjeravati sustave za dovod zraka i odvod dimnih plinova. Navedene sustava pregledava ovlašteni dimnjačar u definiranim rokovima.

Rokovi pregleda plinskih instalacija prema Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP – P601.111) dani su u tablici 2.

Koji su rokovi pregleda i ispitivanja nepropusnosti plinskih instalacija?

Vrsta postrojenja/Namjena objekta/Instalirana snaga

Rokovi pregleda i ispitivanja

Pojedinačni stanovi do ukupno instalirane snage do 50 kW

10 godina

Zgrade obiteljskog stanovanja sa najviše 2 stana, do ukupno instalirane snage do 50 kW

Stambene zgrade sa više od 2 stana

Radni prostori obrta i male privrede

5 godina

Mala tehnološka postrojenja

Industrijsko mjerna i mjerno regulacijska postrojenja

1 godina

Industrijska i tehnološka postrojenja

Plinske kotlovnice

Tablica 2. Rokovi ispitivanja nepropusnosti plinskih instalacija

Mjerna oprema za ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Osnovna mjerna oprema je slična kao i kod drugih ispitivačkih radnji i postupaka, laserski mjerač duljine, baterijske svjetiljke, pomično mjerilo, zaštitne kacige, zaštitna obuća i sl. Dodatno za ispitivanje plinskih instalacija potrebno je plinsko njuškalo (uređaj koji pokazuje prisutnost plina u zraku – služi kao zaštita od ulaska u eksplozivni prostor) te manometri kako bi se izmjerio pad tlaka. Manometri mogu biti u obliku „U“ cijevi ili mogu biti digitalni. Na slici 2 prikazan je digitalni manometar koji služi za određivanje propuštanja plinskih instalacija.

Digitalni manometar namijenjen ispitivanju složenih plinskih instalacija

Slika 2. Digitalni manometar za ispitivanje plinskih instalacija

Pomoću digitalnog manometra na vrlo jednostavan način izmjerimo propuštanja u plinskoj instalaciji. Uz navedenu opremu, potrebno je imati nastavke za spajanje na plinovod svih veličina kako bi se mogli spojiti na razne dimenzije cjevovoda.

Ukoliko smo na instalaciju utvrdili propuštanje koje nije unutar granica normalnih vrijednosti, pristupamo pronalasku točnog mjesta propuštanja. Prema iskustvu možemo reći da se vjerojatno radi o spojnim elementima (razni kutnjaci, prirubnice, prijelaznice i sl.). Za navedeno koristimo plinski mobilni detektor koji može vrlo jednostavno evidentirati točkasto propuštanje. Isti je dan na slici 3.

Mobilni rucni detektor namijenjen ispitivanju plinskih instalacija

Slika 3. Mobilni ručni detektor za ispitivanje plinskih instalacija

Kada ustanovimo gdje dolazi do propuštanja, označiti ćemo navedeno mjesto i to ukazati korisniku, kako bi serviser plinskih instalacija mogao na jednostavniji način otkloniti nedostatke.

U gornjem dijelu ovog članaka govorili smo o načinima ispitivanja nepropusnosti plinskih instalacija, ali svakako treba naglasiti i kako postoji sustav za detekciju zapaljivih plinova i para. Navedeni sustavi mogu otkriti povećane koncentracije eksplozivnih, otrovnih i zapaljivih para i plinova. U postrojenjima u kojima se nalaze velike plinske instalacije, preporuka je ugraditi navedeni sustav za dojavu. Navedeni sustav dojave signalizira koncentracije plinova koje su niže od donje granice eksplozivnosti, kako bi se na vrijeme upozorilo na propuštanje plina u sustavu.

Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija zahtjeva interdisciplinarni pristup ispitivanja, odnosno potrebna je suradnja više stručnih osoba (ispitivača, dimnjačara, servisera i sl.). Naši stručnjaci zaštite na radu i zaštite od požara vam mogu pružiti vrhunsku uslugu i napraviti ispitivanje u skladu sa svim zakonima i propisima, kako bi bili sigurni u ispravnost vašeg plinskog sustava.