ABC zastita logo
Baza znanja

Zaštita na radu temelji se na suradnji

Baza znanja

Zaštita na radu temelji se na suradnji

Sustav kao što je zaštita na radu pridonosi kvalitetnom i sigurnom ishodu svakog posla ili aktivnosti kojima se bavi poslodavac, odnosno radnik. Samoinicijativni rad temelj je sigurnih i zdravih radnih uvjeta. Nepreuzimanje odgovornosti za zaštitu i sigurnost na radu unutar organizacije može dovesti do ozbiljnih posljedica. Ne radi se samo o riziku od velikih financijskih kazni i kaznenoj odgovornosti, već o riziku po sigurnost, zdravlje i život radnika.

Poslodavac i odgovorne osobe poslodavca, odnosno ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu koji djeluju kao predstavnici poslodavca zakonski su odgovorni za sigurnost i zaštitu na radu na radnom mjestu.

Druge osobe za suradnju na području zaštite na radu, odnosno zaštite zdravlja i sigurnosti na radu stručnjaci zaštite na radu su koji promiču radne uvjete na radnom mjestu. Zakon o zaštiti na radu nalaže radnicima da brinu i o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih suradnika. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike službeno je državno tijelo koje brine o poštivanju minimalnih standarda radnih uvjeta i zaštitom na radu u Republici Hrvatskoj.

Koji zakoni i podzakonski akti reguliraju područje zaštite na radu?

Zaštita na radu regulirana je Zakonom o zaštiti na radu. Cilj zakona je osigurati da je rad siguran i zdrav te da se eventualni problemi rješavaju kooperativno na radnom mjestu. U praksi, ovaj zakon, između ostalog, obvezuje poslodavce na izradu procjene rizika, usmjeravanje radnika na sigurno obavljanje posla, pružanje zdravstvene zaštite na radu i potporu radnoj sposobnosti radnika.

Prije svega, zaštita na radu, odnosno zaštita zdravlja i sigurnosti na radu za svoj cilj ima zadatak osigurati da radnici mogu i da su sposobni učinkovito obavljati svoj posao.

Zaštita na radu može se smatrati teretom, ali ima značajne prednosti za tvrtku, jer zdravi i sigurni radnici više cijene svoj posao te će u konačnici zajamčeno biti produktivniji.

Zašto zaštita na radu daje dodatnu vrijednost radnoj zajednici?

Zdravo zakonodavstvo je temelj za siguran i zdrav rad. U najboljem slučaju, rad bi trebao biti nesmetan i isplativ te podržavati dobrobit radnika. Kada se pravilno rasporedi, svako financijsko ulaganje u zaštitu na radu i dobrobit prema radniku višestruko će se vratiti.

Zašto zaštita na radu povećava produktivnost?

Dobrobit na radnom mjestu odnosi se na siguran, zdrav i produktivan rad koji obavljaju kvalificirani radnici i radne zajednice u dobro vođenoj organizaciji. Radnici i radne zajednice svoj posao smatraju smislenim i nagrađujućim te smatraju da njihov rad podržava njihovo upravljanje životom. Sigurno i zdravo radno okruženje, funkcionalna radna zajednica i zdravi radnici temelj su produktivnog rada.

Dobrobit na radnom mjestu odnosi se na iskustva radnika o sigurnosti i zdravlju na radu, zaštiti na radu, dobrom vodstvu, stručnosti, upravljanju promjenama i organizaciji rada, podršci koju zajednica pruža pojedincima, ali se također odnosi i na osjećaj koliko se osoba/radnik osjeća smislenom i nagrađivanom.

Zašto je sigurno radno mjesto, zdravo radno mjesto?

Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj iz područja zaštite na radu se konstantno prilagođava zakonskoj regulativi Europske unije. Ažuriranje i prilagodba dobrim praksama i smjernicama također je sastavni dio tranzicije i prilagodbe vezanih uz poslove i obavljanje poslova zaštite na radu, a sve kako bi ta tranzicija i praćenje trendova odražavala promjene u gospodarstvu, radnim mjestima i evoluirajućim pitanjima sigurnosti i zdravlja, odnosno zaštite na radu. Svaka preporučena praksa trebala bi biti dobro prihvaćena od strane velikog broja dionika i svakako bi trebala biti osmišljena za korištenje u raznim okruženjima malih, srednjih poduzeća i velikih poduzeća bez obzira na njihove djelatnosti. Preporučene prakse predstavljaju „korak po korak“ pristup provedbi programa zaštite na radu i postavljenim uvjetima po pitanju sigurnosti i zdravlja.

Glavni cilj programa, odnosno smjernica i dobrih praksi zaštite na radu i pitanja vezanih uz sigurnost i zdravlje radnika je spriječiti ozljede na radnom mjestu i/ili mjestu rada, bolesti i smrti, kao i stres i financijske teškoće koje ti događaji mogu uzrokovati radnicima, njihovim obiteljima, ali i poslodavcima. Preporučene prakse koriste proaktivan pristup upravljanju sigurnošću i zdravljem na radnom mjestu, odnosno zaštitom na radu općenito.

Tradicionalni pristupi često su reaktivni tj., problemi se rješavaju tek nakon što se radnik ozlijedi ili oboli, kada se objavi novi zakon ili podzakonski akt ili kada Državni inspektorat pronađe problem koji se "hitno" mora riješiti. Sve preporučene prakse trebale bi prepoznavati da je pronalaženje i otklanjanje opasnosti, štetnosti i napora prije nego što prouzrokuju ozljedu ili bolest daleko učinkovitiji pristup.

Ideja je započeti s osnovnim programom i jednostavnim ciljevima te od toga rasti i napredovati. Ako se usredotočite na postizanje ciljeva, praćenje učinka i ocjenjivanje ishoda, vaše radno mjesto može napredovati na putu do viših razina postignuća sigurnosti i zdravlja i kvalitetnog sustava zaštite na radu na bilo kojem radnom mjestu kod poslodavca.

Poslodavci će ustanoviti da primjena svih preporučenih praksi donosi i druge prednosti njihovom poslovanju.

Zadovoljan radnik je siguran radnik!

Slika1. Zadovoljan radnik ima veliki značaj u sustavu zaštite na radu

Sigurnosni i zdravstveni programi, te kvalitetni ustroj zaštite na radu pomažu poslodavcima:

1.   Spriječiti ozljede i bolesti na radnom mjestu,

2.   Poboljšati usklađenost sa zakonima i propisima,

3.   Smanjiti troškove iz područja zaštite na radu,

4.   Kvalitetno angažirati radnike u sustav zaštite na radu,

5.   Unaprijediti svoje ciljeve i društvenu odgovornost,

6.   Povećati produktivnost i unaprijediti cjelokupno poslovanje.

Što je zaštita na radu na radnom mjestu?

U ovom dijelu članka pišemo o definiciji zaštite na radu i zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, što to zapravo znači za poslodavce i zašto su procjene rizika vrlo važne.

Sigurnost i zaštita na radu usredotočuju se na:

1.   Promicanje i održavanje najvišeg stupnja tjelesne, mentalne i socijalne dobrobiti radnika u svim zanimanjima,

2.   Sprječavanje odsutnosti radnika zbog narušenog zdravlja ili ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i oboljenja na radu i u vezi s radom uzrokovanog njihovim radnim uvjetima,

3.   Zaštita radnika u njihovom radnom odnosu od rizika koji proizlaze iz svih čimbenika štetnih po zdravlje i život,

4.   Procjena radnog okruženja radnika i prilagođavanje njegovim fiziološkim i psihološkim sposobnostima,

Dvije su stvari jasne. Zaštita na radu je promicanje pozitivne dobrobiti, u smislu njihove udobnosti, sreće i zadovoljstva, a ne samo sprječavanje ljudi da se ozljede ili dožive nesreće na radu. Navedeno poslodavcima postavlja nekoliko ozbiljnih odgovornosti.

Koje su zdravstvene i sigurnosne obveze poslodavaca po pitanju zaštite na radu?

Poslodavci imaju zakonsku dužnost osigurati, koliko je to razumno izvedivo, zdravlje, sigurnost i dobrobit te kvalitetnu i smislenu zaštitu na radu za sve radnike tijekom njihovog rada, posla ili aktivnosti.

Svi poslodavci koji zapošljavaju dvije i više osoba moraju identificirati opasnosti, štetnosti i napore na radnom mjestu i procijeniti rizike od tih opasnosti te provesti kontrolne mjere za ublažavanje tih rizika. Sve tvrtke moraju provesti dokumenirani postupak koji se naziva Procjena rizika. Općenito je najbolja praksa da to dokumentirate u tiskanom ili digitalnom obliku kako biste to mogli i učinkovito komunicirati.

Zakonom o zaštiti na radu također postoji zakonska obveza da postoji pisani akt zaštite na radu, odnosno često nazivani Pravilnik o zaštiti na radu, koji uključuje korake za provedbu politike zaštite na radu kao i temeljnih prava i obveza svih sudionika u sustavu zaštite na radu. Poslodavci moraju osigurati odgovarajuće osposobljavanje radnika za rad na siguran način kao dio procesa implementacije. Za većinu malih, niskorizičnih poduzeća potrebno je samo nekoliko jednostavnih mjera.

Jedan od ključnih razloga zašto se tvrtka brine o dobrobiti svojih radnika jest taj što može povećati produktivnost i lojalnost svojih radnika. Ljudi sa zdravstvenim problemima vjerojatnije će izostati s posla ili će biti manje produktivni kada su na poslu i vjerojatnije će napustiti takvog poslodavca.

Koja je definicija zaštite na radu?

Zaštita na radu definirana je kao “omogućavanje ljudima da obavljaju svoje zanimanje na način koji najmanje šteti njihovom zdravlju i životu”. Zaštita na radu je skup mjera koje se provode radi sprječavanja utjecaja štetnih čimbenika radnoga procesa ili radnoga okoliša na zdravstveno stanje radnika. Zaštita na radu je sastavni dio zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi.

Dakle, kada vlasnici poduzeća pitaju "što za mene znači zaštita na radu?" odgovor je sljedeći: