A+ A A-
22-05-2012

Odgovornost poslodavaca u Republici Hrvatskoj

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Odgovornost poslodavaca u Republici Hrvatskoj

Povezani poslodavci u Republici Hrvatskoj koji su podružnice poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na razini Europske unije ili su ovisna društva poslodavca s vladajućim utjecajem koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske unije, dužni su osigurati uvjete i potrebna sredstva za ostvarivanje prava radnika na sudjelovanje u odlučivanju.

Poslodavci su dužni na zahtjev središnje uprave dostaviti podatke o broju radnika.

Pregovarački odbor

Pregovarački odbor je odbor utemeljen radi pregovaranja sa središnjom upravom o osnivanju europskog radničkog vijeća ili uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja radnika radi ostvarivanja prava radnika.

Radnici zaposleni kod poslodavaca i povezanih poslodavaca imaju pravo pokrenuti postupak utemeljenja odbora.

Odbor se utemeljuje na pisani zahtjev najmanje sto radnika ili njihovih predstavnika zaposlenih u najmanje dva povezana poslodavca ili dvije podružnice u različitim državama članicama, upućen središnjoj upravi ili na inicijativu središnje uprave.

Ako je podneseno više zahtjeva, ukupan broj podnositelja utvrđuje se zbrajanjem broja podnositelja svakog pojedinačnog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen, oni su dužni takav zahtjev proslijediti središnjoj upravi najkasnije u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva i o tome obavijestiti podnositelje.

Broj članova pregovaračkoga odbora

Pregovarački odbor čine predstavnici radnika iz svake države članice u kojima poslodavac ili podružnica poslodavca, odnosno povezani poslodavci zapošljavaju radnike uz zakonske uvjete.

Predstavnici radnika se biraju, odnosno imenuju u pregovarački odbor sukladno pravu i praksi država članica, što uključuje i postojeća pregovaračka pravila.

Pregovarački odbor ima najmanje tri, a najviše onoliko članova koliki je broj država članica.

Iznimno, sastav pregovaračkog odbora može se povećati dodatnim predstavnicima radnika, i to za:

- iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje dvadeset pet posto ukupnog broja radnika poslodavca ili povezanih poslodavaca, jednog dodatnog predstavnika

- iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje pedeset posto ukupnog broja radnika poslodavca ili povezanih poslodavaca, dva dodatna predstavnika

- iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje sedamdeset pet posto ukupnog broja radnika poslodavca ili povezanih poslodavaca, tri dodatna predstavnika.

Predstavnik radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru

Predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor biraju radnici svih poslodavaca, podružnica poslodavaca ili povezanih poslodavaca na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Liste kandidata za predstavnika radnika mogu predložiti sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca ili skupina radnika koju podržava najmanje deset posto radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca.

Ministar će pravilnikom pobliže propisati izbor i opoziv predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor.

Suradnja središnje uprave i pregovaračkog odbora

Središnja uprava dužna je pokrenuti postupak utemeljenja odbora.

Suradnja središnje uprave i pregovaračkog odbora temelji se na međusobnom povjerenju.

Pregovarački odbor je dužan središnju upravu najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja obavijestiti o imenima svojih članova, njihovom prebivalištu i podacima o poslodavcu, odnosno podružnici u kojima su zaposleni.

Središnja uprava podatke dostavlja upravi poslodavca ili podružnice, koja je o tome dužna obavijestiti radničko vijeće.

Središnja uprava je dužna u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti sazvati osnivačku sjednicu pregovaračkog odbora, na kojoj se bira predsjednik i donosi poslovnik o radu odbora te s pregovaračkim odborom sporazumno određuje vrijeme, vođenje i dovršetak pregovora.

Središnja uprava je dužna pregovaračkom odboru pravodobno dostaviti podatke važne za donošenje odluke.

Sudjelovanje predstavnika radnika u radu pregovaračkog odbora iz država koje nisu članice Europske unije.

Ako se središnja uprava i pregovarački odbor dogovore da će se sporazum primjenjivati i na radnike zaposlene kod poslodavaca i podružnica iz država koje nisu države članice, taj sporazum mora sadržavati odredbu o načinu uključivanja u pregovarački odbor predstavnika radnika zaposlenih kod poslodavaca, podružnica poslodavaca ili povezanih poslodavaca iz država koje nisu države članice, te određivanju njihovog broja i pravnog položaja.

Prekid pregovora

Pregovarački odbor može najmanje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova odlučiti da ne započne pregovore ili da već započete pregovore prekine.

O odluci i provedbi glasovanja, sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik, a primjerak istog dostavlja se središnjoj upravi.

Ponovni zahtjev za utemeljenje pregovaračkog odbora, ne može se podnijeti prije proteka roka od dvije godine od donošenja odluke, osim ako pregovarački odbor i središnja uprava ne postignu drukčiji pisani sporazum.

Uvjeti za rad pregovaračkog odbora

Središnja uprava snosi troškove utemeljenja i rada pregovaračkog odbora.

Pregovarački odbor može o pitanjima iz svog djelokruga zatražiti mišljenje, odnosno stručnu pomoć stručnjaka.

Središnja uprava snosi troškove jednog stručnjaka.

Središnja uprava je dužna pregovaračkom odboru osigurati potreban prostor, osoblje, sredstva i druge uvjete za rad, uključujući i sredstva za naknadu plaće, troškove puta, smještaja i prijevoda.

Za obveze središnje uprave iz ovoga članka, solidarno odgovara i poslodavac.

Sloboda ugovaranja načina sudjelovanja radnika u odlučivanju

Središnja uprava i pregovarački odbor dužni su pregovarati u dobroj vjeri u skladu s načelom slobode ugovaranja.

Središnja uprava i pregovarački odbor mogu se sporazumjeti o načinu sudjelovanja radnika u odlučivanju, odnosno mogu, većinom glasova odlučiti o utemeljenju europskog radničkog vijeća ili o uređenju jednog ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja.

Ako je postignut sporazum njegove će se odredbe primjenjivati neovisno o primjeni odredbe zakona.

Na europsko radničko vijeće utemeljeno sporazumom ili na jedan ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja uređenih sporazumom neće se primjenjivati odredbe zakona osim ako se tim sporazumom ne uredi drukčije.

Sporazum iz zakona primjenjuje se na sve radnike zaposlene kod poslodavaca i podružnica, odnosno povezanih poslodavaca iz država članica, ako sporazumom nije uređeno šire područje primjene.

Europsko radničko vijeće utemeljeno sporazumom

Središnja uprava i pregovarački odbor utemeljuju europsko radničko vijeće sklapanjem pisanog sporazuma o osnivanju, ovlaštenjima i radu europskog radničkog vijeća.

Sporazum o utemeljenju europskog radničkog vijeća mora sadržavati uglavke o:

- primjeni sporazuma, odnosno o tome na koje se poslodavce, podružnice i povezane poslodavce sporazum primjenjuje te obuhvaća li i poslodavce i podružnice

- sastavu i broju članova europskog radničkog vijeća te trajanju njegovog mandata,

- obvezi i postupku obavješćivanja i savjetovanja s europskim radničkim vijećem,

- ovlaštenjima europskog radničkog vijeća,

- mjestu održavanja, učestalosti i trajanju sastanaka europskog radničkog vijeća,

- sredstvima koja je potrebno osigurati za rad europskog radničkog vijeća,

- roku na koji je sporazum sklopljen i o postupku ponovnog pregovaranja o sklapanju sporazuma,

- izmjenama i dopunama sporazuma u slučaju izvanrednih okolnosti koje u znatnoj mjeri utječu na interese radnika.

Sporazum o uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja

Središnja uprava i pregovarački odbor pisanim sporazumom uređuju jedan ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja.

Sporazumom se uređuju uvjeti održavanja sastanaka i savjetovanja predstavnika radnika sa središnjom upravom o pitanjima koja utječu na interese radnika kod svih poslodavaca, podružnica ili povezanih poslodavaca na koja se sporazum odnosi.

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 26 Lipanj 2013 16:34

Brzi izbornik

Login i registracija