A+ A A-
14-05-2012

Osnovni pojmovi iz područja zaštite na radu

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)

Uvodni pojmovi

1. OPASNOST NA RADU

2. OPASNA MJESTA

3. OPASNA GIBANJA

4. OPASNE TVARI

 

Pojam opasnosti

 

OPASNOST NA RADU su sve pojave koje ugrožavaju život i zdravlje zaposlenika, a nastaju kao posljedica štetnog djelovanja različitih vrsta opasnosti iz radne i životne okoline.

 

OPASNA MJESTA su prostori u kojima zbog opasnih gibanja mogu nastati tzv. mehaničke ozljede ili druge ozljede.

 

OPASNA GIBANJA su gibanja oruđa ili njegova dijela, alata, materijala i druga, koja mogu stvarati opasna mjesta tj. opasne opasne prostore.

 

Pojam opasnih tvari

 

OPASNIM TVARIMA se smatraju tvari koje mogu štetno djelovati na život ili zdravlje zaposlenih radnika (eksplozivne tvari, stlačeni plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, organski peroksidi, otrovi, zarazne, radioaktivne i nagrizajuće tvari i slično).

 

OSNOVNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

1. Opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama

2. Osiguranje od udara električne struje

3. Sprečavanje nastanka požara i eksplozije

4. Osiguranje stabilnosti objekata u odnosu na statička i dinamička opterećenja

5. Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora

6. Osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i za evakuaciju radnika

7. Osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka, ograničenje brzine kretanja zraka

8. Osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša

9. Ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu

10. Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

11. Osiguranje od djelovnja po zdravle štetnih tvari

12. Zaštita od elektromagnetskih i drugih zračenja

13. Osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu

 

POSEBNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

1. Obveza i način korištenja odgovarajićih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava

2. Posebni postupci pri uporabi opasnih radnih tvari

3. Obveza postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti

4. Obveza osiguranja napitka pri obavljanju određenih poslova

5. Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku

6. Postupak s unesrećenim ili oboljenim radnikom do upućivnja na liječenje nadležnoj zdrasvenoj ustanovi

 

OPĆA NAČELA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVACA

1. Izbjegavanje opasnosti i štetnosti

2. Procjena opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu

3. Procjena opasnosti i štetnost na njihovom izvoru

4. Zamjena opasnog radnog postupka neopasnim ili manje opasnim

5. Davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

6. Odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika

7. Plairanje zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radnom mjestu

8. Prilagođavanje tehničkom napretku

9. Prilagodba rada radnika, naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme te načina rada i proizvodnje posebice u svrhu ublažavanja jednoličnog rada i rada po učinku, kako bi se smanjio njihov štetan učinak na zdravlje.

 

OSNOVNI PRINCIP ZAŠTITE NA RADU

Zaštita radnika na radu na opasnim mjestima odnosno prostorima na oruđu osigurava se, prije svega, konstrukcijskim rješenjem oruđa ili njegova dijela, i to:

- Izborom odgovarajućeg konstrukcijskog materijala

- Prikladnim oblikovanjem oruđa

- Zatvaranjem u kućište dijelova u gibanju, električne opreme i drugih izvora opasnosti

- Ugradnjom izolacijskog materijala za zaštitu od udara električne struje, za toplinsku

zaštitu, za zaštitu od buke i vibracije te zaštitu id ionizacijskog i neionizacijskog zračenja

- Ugradnjom odgovarajuće mehaničke i električne opreme i instalacija (uređaji za

zaštitno blokiranje, uređeji za zaštitu od električnog udara,zaštitu od preopterećenja i

drugo)

- Hermetizacijom tehnološkog procesa

- Automatizacijom i daljnjim vođenjem procesa

 

OPASNOSTI,  ŠTETNOSTI  I  NAPORI

1.Opasnosti u radnom okolišu

1.1. Mehaničke opasnosti

1.2. Opasnosti od električne struje

1.3. Opasnosti od požara i eksplozije

1.4. Toplinske opasnosti

2.Štetnosti u radnom okolišu

2.1. Mikroklima (temperatura, vlažnost, strujanje zraka)

2.2. Buka i vibracije

2.3. Kemijske tvari

2.4. Biološke tvari

2.5. Zračenja

2.6. Rasvjeta

3. Napori tijekom radnog procesa

3.1. Tjelesni napori

3.2. Psihofizički napori

3.3. Djelovanje štetnih čimbenika na ljudski organizam.

 

MEHANIČKE  OPASNOSTI

Sve vrste opasnosti koje proizlaze iz mehaničkog djelovanja sredstava rada, kada su u stanju mirovanja ili gibanja na tijelo zaposlenika, a uzrokuju tzv. mehanička oštećenja

 

Mehanička oštećenja su:

- ubodi,

- posjekotine,

- uklještenja,

- razderotine,

- nagnječenja,

- kontuzije,

- prijelomi,

- amputacije i slično

- udari transportnih sredstava,

- pad predmeta kod guranja,

- vučenja, bacanja i slično,

- ozljede koje nastaju pri rukovanju alatima i pomoćnim priborom

 

Mehanička opasnosti su:

1. Oštri i šiljati predmeti u stanju mirovanja (posjekotine,rane)

2. Rotirajući dijelovi (posjekotine, zahvaćanje dijelova odjeće, uklještenje)

3. Ostali pokretni dijelovi (povratni hod oruđa)

4. Dijelovi i čestice koji odlijeću (prilikom tokarenja, brušenja i slično)

5. Rasprskavanje i odlijetanje dijelova i čestica (npr. brusne ploče)

6. Pad predmeta na radnika (na ruke, nogu, glavu)

7. Pad radnika na razini (poskliznuće, neravni podovi)

8. Pad radnika s visine (s ljestvi, podesta, skela)

9. Pad radnika u dubinu (otvori u podu, reviziona okna)

10. Zatrpavanja (npr. pri kopanju)

11. Udar radnika (u predmete, vozila i obrnuto)

 

Najvažniji propisi koji se odnose na osnovna pravila zaštite na radu:

1. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore

2. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad

3. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

4. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu

5. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu

 

Zaštita od mehaničkih opasnosti

- Zaštitne naprave

- Zaštitni uređaji

- Zaštitne blokade

 

Zaštitne naprave (ograde, zagrade, štitnici, poklopci, vratašca, oklopi, kućišta, kape, nape, branici, naprave za protupovratno djelovanje izradaka i drugo) jesu naprave koje onemogućuju ulazak ruku ili drugih djelova tijela radnika u opasno mjesto za vrijeme rada odnosno koje štite radnika od loma, odbacivanja, prskanja, izlijevanja, požara, eksplozije, trovanja, opasnih zračenja ili drugih neželjnih djelovanja tvari.

 

Zaštitni uređaji ili uređaji sa zaštitnom funkcijom (sigurnosni uređaji) jesu konstrukcijski elementi oruđa koji služe i za rad na ruđu i za zaštitu radnika od pojedinih opasnosti na ovaj način:

1. Ograničuju ili onemogućuju prisustvo tijela ili dijelova tijela radnika opasnim mjestima (uređaj za dvoručno upravljanje, daljinsko vođenje odnosno upravljanje,uređaj kojim upravljaju dva radnika i drugo).

2. Onemogućuju premašenje ili sniženje tlaka, temperature i drugih svojstava tvari (odušne cijevi, sigurnosni ventili, tlačne sklopke, kontaktni termometri i drugo).

3. Onemogućuju preopterećenje oruđa (uređaji za detekciju preopterećenja – osjetila i drugo).

4. Onemogućuju nekontroliranrad oruđa ili njegovih dijelova (regulacijsko – sigurnosni sklopovi, elektromagnetni ventili, bimetalni osigurači, uređaji za automatsku kontrolu i dr.)

5. Zaštićuje oruđe i radnika od drugih opasnih pojava zbog zatajivanja normalnih funkcija oruđa.

6. Zaštitni uređaji za blokiranje (zaštitne blokade) jesu uređaji kojima se osigurava međuovisnost djelovanja zaštitnih naprava ili uređaja i oruđa odnosno njegovih dijelova te siguran rad odnosno zaustavljanje oruđa u slučaju kvara ili drugih neželjenih pojava u procesu rada (sprečavanje istodobnog toka različitih operacija, ograničenje hoda i okreta pokretnih oruđa – dizalica, ograničenje opterećenja i dr.)

Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 13:14

Brzi izbornik

Login i registracija