A+ A A-
08-05-2012

ZAŠTITA OKOLIŠA

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Zaštita okoliša Zaštita okoliša

 

 


 

Opći propisi iz zaštite okoliša

 


 

 

 1. Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07
 2. Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša NN 79/95
 3. Plan intervencija u zaštiti okoliša NN 82/99, 86/99, 12/01
 4. Nacionalna strategija zaštite okoliša NN 46/02
 5. Nacionalni plan djelovanja za okolišNN 46/02
 6. Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzinaNN 135/06
 7. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksidaNN 73/07
 8. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida NN 77/07
 9. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  NN 35/08
 10. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolišNN 64/08, 67/09
 11. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš NN 64/08
 12. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša NN 64/08
 13. Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša  NN 68/08
 14. Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu NN 70/08
 15. Pravilnik o znaku zaštite okoliša NN 70/08, 81/11
 16. Uredba o kakvoći mora za kupanje NN 73/08
 17. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora NN 92/08
 18. Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  NN 113/08
 19. Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća NN 113/08
 20. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša NN 114/08
 21. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari NN 114/08
 22. Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja NN 114/08
 23. Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu  NN 139/08

 24. Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima NN 145/08

 25. Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša NN 154/08

 26. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske NN 30/09

 27. Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša NN 126/09
 28. Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša NN 31/10
 29. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša NN 57/10
 30. Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama NN 5/11
 31. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 114/11
 32. Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša NN 136/11
 33. Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša NN 43/12
 34. Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša NN 43/12
 35. Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša NN 75/02
 36. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost NN 107/03
 37. Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost NN 193/0373/04116/08, 101/09, 118/11
 38. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon NN 2/04
 39. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon NN 20/04
 40. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon NN 44/04
 41. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid NN 71/04
 42. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom NN 71/04
 43. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid NN 95/04
 44. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom NN 95/04
 45. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid NN 120/04
 46. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid NN 120/04
 47. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom NN 120/04
 48. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost NN 183/04
 49. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obaveza NN 183/04
 50. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda  NN 18/09, 42/12
 51. Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost NN 153/11

 

 


Propisi iz područja zraka


 •  
 1. Zakon o zaštiti zraka NN 130/11
 2. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka NN 4/02
 3. Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka NN 43/02
 4. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 120/05
 5. Uredba o ozonu u zraku NN 133/05
 6. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku NN 133/05
 7. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 133/05
 8. Uredba o kakvoći biogoriva NN 141/05, 33/11
 9. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka NN 155/05
 10. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora NN 01/06
 11. Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka NN 135/06
 12. Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina NN 135/06
 13. Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj NN 01/07
 14. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora NN 21/07, 150/08,
  Vodič za provedbu Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, glava VI (NN 21/07) (pdf)
 15. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida NN 73/07, 48/09
 16. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida NN 77/07
 17. Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila  NN 94/07
 18. Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu NN 120/07
 19. Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila NN 120/07
 20. Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine NN 61/08
 21. Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka NN 68/08
 22. Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I NN 129/08
 23. Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj NN 141/08
 24. Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola NN 142/08
 25. Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama NN 142/08, 113/10
 26. Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima NN 145/08
 27. Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske NN 151/08
 28. Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu NN 5/09
 29. Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici HrvatskojNN 76/09
 30. Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine NN 152/09
  Prilog Programu (pdf)
 31. Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu NN 13/10
 32. Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime NN 24/10
 33. Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2011. godinu NN 144/10
 34. Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama NN 05/11
 35. Uredba o kakvoći tekućih naftnih gorivaNN 33/11
 36. Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2012. godinu NN 139/11
 37. Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva NN 154/11
 38. Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjimaNN 43/12

 

 

 


Propisi iz područja otpada

 


  •  
 1. Zakon o otpadu NN  178/04111/06, 60/08, 87/09
 2. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09
 3. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11
 4. Odluka o uvjetima označavanja ambalaže NN 155/0524/06, 28/06
 5. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05
 6. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11
 7. Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada NN 51/06
 8. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave NN 59/06
 9. Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini NN 64/06
 10. Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom NN 69/06, 17/07, 39/09
 11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12
 12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12
 13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12
 14. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/07, 111/07
 15. Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini NN 36/07
 16. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 42/07
 17. Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada NN 45/07
 18. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 72/07
 19. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09
 20. Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini NN 82/07
 21. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine NN 85/07, 126/10, 31/11
 22. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada NN 117/07, 111/11
 23. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08
 24. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi NN 38/08
 25. Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida NN 70/08
 26. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest NN 89/08
 27. Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima NN 105/08
 28. Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina NN 128/08
 29. Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 58/11
 30. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom NN 129/11, 137/11

 

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 14 Veljača 2013 01:46
Više u ovoj kategoriji: ZAŠTITA OD POŽARA »

Brzi izbornik

Login i registracija